Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 18. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Briselē Komisija izstrādā ES ceļvedi narkotiku tirdzniecības un organizētās noziedzības apkarošanai

Medicins

Komisija, turpinot likumdošanas un operatīvās iniciatīvas, šodien pieņem ES ceļvedi, lai pastiprinātu cīņu pret narkotiku tirdzniecību un noziedzīgiem tīkliem. Narkotiku tirdzniecība ir viens no būtiskākajiem drošības apdraudējumiem, ko šobrīd izjūt Eiropas Savienība. Kokaīna konfiskācijas gadījumu skaits Eiropas Savienībā sasniedz rekordaugstu līmeni – tikai 2021. gadā vien tika konfiscētas 303 tonnas. Ir palielinājies noziedzīgo tīklu darbību apmērs, sarežģītības pakāpe un to izraisītā varmācība.

Organizētās noziedzības un narkotiku tirdzniecības apkarošana ir Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un starptautisko partneru prioritāte. Mums ir jānovērš pret mums vērstais apdraudējums, un tāpēc Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un Padomei pilnībā apstiprināt ceļvedī izklāstītās prioritārās darbības un vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumus.  

ES mērķtiecīgās reaģēšanas pastiprināšana

Nesenie panākumi Eiropas Savienības cīņā pret noziedzīgiem tīkliem liecina, ka ES ir uz pareizā ceļa, reaģējot uz šiem topošajiem apdraudējumiem. Tomēr, ņemot vērā noziedzīgo darbību nemitīgo attīstību visā pasaulē, ES kolektīvā reakcija ir pastāvīgi jāpielāgo un jāpapildina. Ceļvedī ir izklāstītas konkrētas un mērķtiecīgas darbības topošo nepilnību novēršanai – 17 darbības četrās prioritārās jomās.

  1. Jauna Eiropas ostu alianse, kuras veidošanas mērķis ir palielināt ostu noturību pret noziedznieku iefiltrēšanos, pastiprinot muitas iestāžu, tiesībaizsardzības iestāžu, publiskā un privātā sektora dalībnieku darbu ostās visā ES, piemēram, izmantojot mūsdienīgu skenēšanu un aprīkojumu.
  2. Augsta riska noziedzīgu tīklu izjaukšana, ko plānots panākt, atvieglojot finanšu un digitālo izmeklēšanu, kartējot lielākos noziedzīgos tīklus, stiprinot sadarbību starp specializētajiem prokuroriem un tiesnešiem un izmantojot Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) brīdinājumus.
  3. Organizētās noziedzības prevencijas pasākumi, dalībvalstīm apmainoties ar paraugpraksi un norādījumiem par to, kā novērst noziedzīgo grupu iefiltrēšanos sabiedrībā un likumīgajā ekonomikā un jauniešu vervēšanu, uzlabot sabiedrības drošību un veselību un efektīvāk ierobežot piekļuvi narkotisko vielu prekursoriem.
  4. Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem cīņā pret globālo apdraudējumu, pastiprinot informācijas apmaiņu, veicot kopīgas operācijas galvenajos narkotiku tirdzniecības maršrutos un stiprinot tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbību ar trešām valstīm.

Visiem attiecīgajiem dalībniekiem būtu jāturpina neatlaidīgi īstenot ES stratēģijas organizētās noziedzības un narkomānijas apkarošanas jomā, un Komisija apņemas 2023. un 2024. gadā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, ES aģentūrām un struktūrām īstenot šīs papildu darbības.

Nākamie soļi

Komisija cieši sadarbosies ar dalībvalstīm un partneriem, lai sasniegtu ceļvedī izvirzītos mērķus.

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt direktīvu par konfiskāciju un līdzekļu atgūšanupārskatīto Prīmes regulējumu, noteikumus par banku kontu reģistru savstarpējo savienojamību, ierosināto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu kopumu un direktīvu par korupcijas apkarošanu ar krimināltiesiskiem līdzekļiem – visi šie tiesību akti ir nozīmīgi ES centieni efektīvi apkarot organizētās noziedzības grupu darbības visā Eiropas Savienībā. Komisija atkārtoti pauž savu apņemšanos cieši sadarboties ar likumdevējiem šī mērķa sasniegšanā.

Komisija arī apņemas līdz 2023. gada beigām Iekšējās drošības fonda ietvaros izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par organizētās noziedzības apkarošanu, paredzot šādiem pasākumiem pavisam 20 miljonus EUR. 2024. gada vasarā sāks darboties ES Narkotiku aģentūra.

Vispārīga informācija

Komisija turpina īstenot ES Organizētās noziedzības novēršanas stratēģiju 2021.–2025. gadam un ES Narkomānijas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu 2021.–2025. gadam. Saskaņā ar šīm stratēģijām Komisija ir nākusi klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai pastiprinātu noteikumus cīņai pret noziedzīgiem tīkliem, tostarp stiprinot līdzekļu atgūšanas un konfiskācijas direktīvu un izstrādājot tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai pastiprinātu ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Turklāt, pastiprinot Eiropola pilnvaras, ir palielinātas tiesībaizsardzības spējas. Visbeidzot, ES ir pastiprinājusi atbalstu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ar Eiropas daudzdisciplīnu platformu pret noziedzības draudiem (EMPACT), kas tagad ir pastāvīgs instruments ar lielāku finansējumu.

Papildinformācija

Paziņojums par ES ceļvedi narkotiku tirdzniecības un organizētās noziedzības apkarošanai

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Migrācijas un iekšlietu ĢD tīmekļvietne par narkomānijas apkarošanas politiku

Citāti

“Tagad Eiropa, nevis ASV, ir pasaulē lielākais kokaīna tirgus, un tā strauji kļūst par pasaules narkotiku tirdzniecības centru – tā ir nelāga tendence, kuras mainīšanai mums jāpieliek divreiz lielākas pūles. Šodien mēs izziņojam jaunu pasākumu kopumu, kuru mērķis ir uzlabot loģistikas centru noturību un likvidēt noziedzīgus tīklus. To papildinās cieša sadarbība ar partneriem visā pasaulē, lai ierobežotu galvenos piegādes maršrutus, un sadarbībā pirmie būs mūsu Latīņamerikas partneri, kurus es apmeklēšu mēneša beigās.”

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins - 18/10/2023

 

“Mūsu kopīgajā ES cīņā pret narkotiku tirdzniecību – parādību, kas nes neiedomājamu varmācību, noziegumus un ciešanas ,– muita atrodas frontes priekšējā līnijā. Šogad mēs jau esam nākuši klajā ar priekšlikumiem par to, kā pamatīgi un pamatojoties uz datiem reformēt ES muitas savienību, lai tā iecerētās muitas iestādes vadībā varētu vieglāk kontrolēt importu un apturēt riskantas preces, tādas kā nelegālas narkotikas. Tikmēr mums ir jāpastiprina sadarbība un informācijas apmaiņa starp amatpersonām uz vietas pie ievešanas vietām – tas ir pierādīts līdzeklis, kā veiksmīgi ierobežot pieplūdumu. Tā ir joma, kurā reālu pienesumu var dot Eiropas ostu alianse.”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni - 18/10/2023

 

“Organizētā noziedzība un narkotiku tirdzniecība rada arvien lielāku apdraudējumu. Tas skar ne tikai konkurējošo bandu locekļus, bet arī nevainīgus cilvēkus, to vidū arī bērnus, kuri nonāk krustugunīs. Kā jau esmu teikusi iepriekš – lai cīnītos pret tīklu, mums ir vajadzīgs tīkls. Šis jaunais ceļvedis, kas pastiprinās mūsu reakciju, ir nozīmīgs solis tāda tīkla izveidē.”

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone - 18/10/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 18. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā