Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 15. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Digitālās finanses – jauna Komisijas stratēģija sagatavo ceļu mūsdienīgai un racionalizētai uzraudzības datu sniegšanai

Digitalizācija

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar jaunu stratēģiju, kā uzlabot un modernizēt finanšu uzraudzības pārskatu sniegšanu ES. Stratēģijas galvenais mērķis ir izveidot sistēmu, kas uzraudzības iestādēm ES un valstu līmenī nodrošina precīzus, konsekventus un savlaicīgus datus, vienlaikus līdz minimumam samazinot vispārējo informācijas sniegšanas slogu finanšu iestādēm.

Gala rezultātā labuma guvēji būs iedzīvotāji, jo efektīvāka un dinamiskāka uzraudzība nodrošinās finanšu sistēmas stabilitāti, tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību. Pēc iespējas tiks samazināts arī informācijas sniegšanas slogs uzņēmumiem.

Šī stratēģija tiešā veidā palīdzēs sasniegt Eiropas Datu stratēģijas un digitālās finanšu darbības paketes mērķus digitālās inovācijas veicināšanai Eiropā. Turklāt šī stratēģija veicina kapitāla tirgu savienības mērķu sasniegšanu un palīdz veidot finanšu pakalpojumu vienoto tirgu. 

Šo stratēģiju veido četri turpmāk norādītie pamatuzdevumi.

  • Nodrošināt konsekventus un standartizētus datus, kuru pamatā ir skaidra un vienota terminoloģija, kā arī kopīgi standarti, formāti un noteikumi.
  • Atvieglot paziņoto datu apmaiņu un atkalizmantošanu starp uzraudzības iestādēm, novēršot nepamatotus juridiskus un tehnoloģiskus šķēršļus, lai izvairītos no datu pieprasījumu dublēšanās.
  • Uzlabot pārskatu sniegšanas prasību plānojumu, izstrādājot pamatnostādnes, kas balstās uz labāko praksi labāka regulējuma principu piemērošanā uzraudzības pārskatu sniegšanas jomā.
  • Ieviest kopīgus pārvaldības pasākumus, lai uzlabotu koordināciju un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām uzraudzības iestādēm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, dodot tām iespēju dalīties zināšanās un apmainīties ar informāciju.

Kolēģijas locekļu izteikumi.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: 

Mūsu mērķis ir padarīt finanšu pārskatu sniegšanu Eiropas Savienībā efektīvāku un pilnībā izmantot digitālās pārkārtošanās sniegtās iespējas. Šī stratēģija paver ceļu stabilai pieejai, kā uzraudzīt riskus, nodrošināt finanšu stabilitāti un tirgus integritāti un aizsargāt ES ieguldītājus un finanšu pakalpojumu lietotājus. Tā ir arī daļa no mūsu darba, lai padarītu Eiropas finanšu nozari digitālā ziņā draudzīgāku un stimulētu atbildīgu inovāciju un konkurenci. Mēs esam arī vieni no vadošajiem dalībniekiem starptautiskās diskusijās par globālas datu salāgošanas veicināšanu, lai digitālā ekonomika būtu efektīva, droša un pieejama visiem.

Par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti un kapitāla tirgu savienību atbildīgā ES komisāre Mareida Makginesa sacīja: 

Uzraudzības pārskatu sniegšana ir stabilas finanšu nozares stūrakmens, un mēs vēlamies sagatavot ES uzraudzības sniegšanas sistēmu nākotnei. Šodienas stratēģija padarīs esošo sistēmu efektīvāku un samazinās administratīvo slogu finanšu uzņēmumiem. Tas nodrošinās ES finanšu pakalpojumu nozares līderpozīciju saglabāšanu pasaulē, atbalstot uzraudzības iestādes to centienos uzturēt finanšu stabilitāti un aizsargāt patērētājus.

Konteksts

Uzraudzības iestādes, piemēram, Eiropas Banku iestāde (EBI), pieprasa finanšu sabiedrībām, bankām un ieguldījumu sabiedrībām sniegt noteiktu informāciju. Šis process ir pazīstams kā uzraudzības pārskatu sniegšana.

ES finanšu sistēmas uzraudzība balstās uz savlaicīgiem, būtiskiem un kvalitatīviem datiem. Lai varētu vākt un analizēt šādus datus, ES uzraudzības pārskatu sniegšanas noteikumiem un veidam, kādā iestādes vāc un izmanto datus, ir jāiet kopsolī ar jaunākajām norisēm, proti, digitālo tehnoloģiju straujo attīstību.

Šodien pieņemtās stratēģijas mērķis ir risināt problēmas, ko rada finanšu sistēmas pārraudzīšanai nepieciešamo datu apjoma un sarežģītības palielināšanās. Tā pamatā ir ES finanšu nozares tiesību aktos noteikto ES uzraudzības pārskatu sniegšanas prasību visaptverošas atbilstības pārbaudes secinājumi. Veicot šo atbilstības pārbaudi, Komisija secināja, ka pašreizējās pārskatu sniegšanas prasības ES tiesību aktos ir nepieciešamas un šķiet efektīvas, jo nodrošina uzraudzības iestādēm būtiskos datus. Tomēr pastāv nepilnības definīcijās attiecībā uz vairākām pārskatu sniegšanas prasībām un datu vākšanas veidu.

Komisija kopā ar Eiropas Uzraudzības iestādēm (EUI) jau ir panākusi mērķtiecīgus uzlabojumus saistībā ar uzraudzības pārskatu sniegšanu dažādos nozaru noteikumos, un darbs šajā jomā turpinās. Tomēr dažas no apzinātajām problēmām attiecas uz visām finanšu pakalpojumu nozarēm, un tāpēc tās tiek risinātas mūsdienās piemērojamās plašākas starpnozaru pieejas ietvaros.

Sīkākai informācijai:

Jautājumi un atbildes

Prudenciālās prasības

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā