Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Digitālās tiesības un principi: Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji paraksta Eiropas deklarāciju

Šodien ir noslēdzies ES darbs pie Eiropas Deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem, kas tiek dēvēta par ES “digitālo DNS”.

Digitalizācija
Eiropas Savienība, 2022

Eiropadomes ietvaros Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu un Čehijas premjerministru Petru Fialu, kurš pārstāv rotējošo Padomes prezidentūru, parakstīja šo dokumentu.

Deklarācijā, ko Komisija ierosināja šī gada janvārī, ir izklāstīta ES apņemšanās, ievērojot ES pamatvērtības un pamattiesības, īstenot drošu, aizsargātu un ilgtspējīgu digitālo pārkārtošanos, kuras centrā izvirzīti cilvēki. Iedzīvotājiem deklarācija apliecina, ka Eiropas vērtības, kā arī ES tiesiskajā regulējumā nostiprinātās tiesības un brīvības tiešsaistē ir jāievēro tikpat efektīvi kā bezsaistē. Šis dokuments, kas iedalīts sešās nodaļās, kalpos par orientieri politikas veidotājiem un uzņēmumiem, kuru darbs saistīts ar jaunajām tehnoloģijām. Deklarācija arī nosaka, kāda būs ES pieeja attiecībā uz digitālo pārkārtošanos visā pasaulē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Eiropas Deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem parakstīšana atspoguļo mūsu kopīgo mērķi – digitālo pārkārtošanos, kas priekšplānā izvirza cilvēkus. Mūsu deklarācijā izceltās tiesības ir garantētas visiem ES iedzīvotājiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Turklāt deklarācijā nostiprinātie digitālie principi mums kalpos par orientieri mūsu darbā pie visām jaunajām iniciatīvām.”

Tiesības un principi kā digitālās pārkārtošanās orientieri

Digitālā pārkārtošanās ietekmē visus cilvēka ikdienas aspektus. Tās ir iespējas panākt lielāku personīgo labklājību, ilgtspēju un izaugsmi, taču šī pārkātošanās var arī radīt riskus, uz kuriem ir jāreaģē valsts politikas līmenī. Ar Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem ES vēlas aizsargāt Eiropas vērtības, un tāpēc tā:

  1.  izvirza cilvēkus digitālās pārkārtošanās centrā;
  2.  atbalsta solidaritāti un iekļaušanu, nodrošinot savienojamību, digitālo izglītību, apmācību un prasmes, godīgus un taisnīgus darba apstākļus, kā arī piekļuvi digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem;
  3.  atkārtoti uzsver izvēles brīvības un taisnīgas digitālās vides nozīmi;
  4.  veicina līdzdalību digitālajā publiskajā telpā;
  5.  palielina drošumu, drošību un plašās iespējas digitālajā vidē, jo īpaši jauniešiem;
  6.  veicina ilgtspēju.

Precīzāk, šīs tiesības un principi nozīmē: ikvienam un it visur cenas ziņā pieejamu un ātrdarbīgu digitālo savienojamību, augstā līmenī iekārtotas mācību telpas un digitāli prasmīgus skolotājus, netraucētu piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem tiešsaistē, drošu digitālo vidi bērniem, iespēju ārpus darba laika atslēgties no darba, viegli saprotamu informāciju par digitālo produktu ietekmi uz vidi, kā arī iespēju kontrolēt, kā tiek izmantoti persondati un kas tiem var piekļūt.

Turpmākie pasākumi

Eiropas deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem parakstīšana visaugstākajā līmenī atspoguļo ES un tās dalībvalstu kopīgo politisko apņemšanos veicināt un īstenot šos principus visās digitālajās jomās un sasniegt paziņojumā “Digitālais kompass 2030. gadam” noteiktos mērķus. Deklarācija arī virzīs konkrēto darbu pie digitālās desmitgades politikas programmas, uzraudzības un sadarbības mehānisma, lai līdz šīs desmitgades beigām sasniegtu kopīgos digitālos mērķus. Lai sasniegtu 2030. gadam noteiktos mērķus un lai ar deklarāciju izdotos panākt konkrētus rezultātus, Komisija uzraudzīs progresu un ikgadējā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē informēs par sasniegto. Turklāt, sniedzot norādes par to, kā veidot digitālo pārkārtošanos, kuras centrā ir cilvēki un cilvēktiesības, deklarācija arī virzīs ES starptautisko attiecību centienus.

Vispārīga informācija

2021. gada 9. martā Komisija paziņojumā “Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā” izklāstīja savu redzējumu par Eiropas digitālo pārkārtošanos. 2021. gada septembrī Komisija nāca klajā ar programmu “Digitālās desmitgades ceļš”, kas kalpo par stabilu pārvaldības satvaru šo digitālo mērķrādītāju sasniegšanai.

2022. gada janvārī Komisija ierosināja Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Komisija, Parlaments un Padome 2022. gada novembrī panāca vienošanos par šo deklarāciju. Deklarācija papildina iepriekšējās dalībvalstu iniciatīvas par digitālo pārkārtošanos, piemēram, Tallinas deklarāciju par e-pārvaldiBerlīnes deklarāciju par digitālo sabiedrību un uz vērtībām balstītu digitālo pārvaldību un Lisabonas deklarāciju “Digitālā demokrātija”.

Komisija arī noorganizēja atklātu sabiedrisko apspriešanu, kurā apkopotie viedokļi apliecināja plašu atbalstu Eiropas digitālajiem principiem – no katriem desmit ES iedzīvotājiem astoņi uzskata, ka ES būtu lietderīgi noteikt un popularizēt kopīgu Eiropas redzējumu par digitālajām tiesībām un principiem, un to apstiprināja arī Eirobarometra speciālaptauja

Deklarācija un tajā ietvertās tiesības balstās uz Līgumiem un Pamattiesību hartu. Tās pamatā ir pašreizējā digitālā politika tādās jomās kā datu aizsardzība, e-privātums, darba ņēmēju tiesības un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Deklarācija papildina Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Sīkāka informācija

Deklarācija par digitālajām tiesībām un principiem

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem izveidi

Faktu lapa par visiem ES iedzīvotājiem izmantojamām digitālajām tiesībām un principiem

Digitālais kompass – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā

Paziņojums par Digitālās desmitgades ceļu

 

Eiropas Deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem parakstīšana atspoguļo mūsu kopīgo mērķi – digitālo pārkārtošanos, kas priekšplānā izvirza cilvēkus. Mūsu deklarācijā izceltās tiesības ir garantētas visiem ES iedzīvotājiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Turklāt deklarācijā nostiprinātie digitālie principi mums kalpos par orientieri mūsu darbā pie visām jaunajām iniciatīvām.

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena - 15/12/2022

 

Šī deklarācija pilnīgi skaidri parāda, ka tiesības, kas mums ir bezsaistē, varam izmantot arī tiešsaistē. Deklarāciju iedzīvināsim ar jau spēkā esošajiem Eiropas tiesību aktiem. Lai pārliecinātos par to, ka tas mums ir izdevies, sagatavosim ikgadējo ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere - 15/12/2022

 

Eiropas digitālās desmitgades mērķi ir ne tikai radīt progresīvus produktus un pakalpojumus, bet arī sekmēt tādu pārkārtošanos, kas dod labumu gan iedzīvotājiem, gan darba ņēmējiem, gan patērētājiem. Deklarācijā šis mērķis ir izklāstīts skaidrās saistībās, un šis dokuments ļaus mums popularizēt mūsu kopīgās vērtības digitālās pārkārtošanās procesos pasaules mērogā.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 15/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā