Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 21. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Dzimumu līdztiesība: ES pagarina Dzimumu līdztiesības rīcības plāna darbību, lai turpinātu paplašināt tā sasniegumus dzimumlīdztiesīgā pasaulē

Sieviešu tiesības

2021.–2022. gadā, proti, jaunā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāna (GAP III) pirmajos gados, Eiropas Savienība apņēmās piešķirt 22,4 miljardus EUR, lai palīdzētu veidot dzimumlīdztiesīgāku pasauli – tā norādīts nupat publicētajā Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta kopīgajā vidusposma ziņojumā par GAP III īstenošanu. Eiropas koandas pieejas ietvaros ES ir atbalstījusi partnervalstis un pilsonisko sabiedrību dzimumu līdztiesības uzlabošanā ar pārveidojošiem rezultātiem, cita starpā panākot sieviešu un meiteņu lielāku aizsardzību pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, plašāku līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, labāku piekļuvi izglītībai, veselības un sociālajai aizsardzībai un ekonomisko iespēju palielināšanu.

Lai turpinātu šos sasniegumus, ES pagarina Dzimumu līdztiesības rīcības plāna darbības termiņu no 2025. līdz 2027. gadam, lai palīdzētu veidot dzimumlīdztiesīgāku pasauli.

Dzimumu līdztiesības rīcības plāna trīs gadi

Daudzviet pasaulē sieviešu un meiteņu tiesības ir apdraudētas, samazinātas vai pilnībā likvidētas, un tas ir ievērojami samazinājis ievērojamos sasniegumus, kas gūti vairāku desmitgažu laikā. Tādēļ kopš “Dzimumu līdztiesības rīcības plāna III” pieņemšanas 2020. gada novembrī cilvēktiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana, īpaši sievietēm un meitenēm, tajā ir izvirzīta ES ārējās darba kārtības priekšplānā – kopā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un citām starptautiskām saistībām.

Tādu jaunu ārējo darbību īpatsvars, kuru galvenais vai būtisks mērķis ir dzimumu līdztiesība, ir palielinājies no 64,71 % 2019. gadā (pirms GAP III pieņemšanas) līdz 72 % 2022. gadā, paturot prātā 85 % mērķa sasniegšanu līdz 2025. gadam. ES finansējums tādiem politikas mērķiem kā dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm ir palielinājies no apmēram 9 miljardiem EUR 2021. gadā līdz 13 miljardiem EUR 2022. gadā. Stratēģija Global Gateway, kas publicēta 2021. gada decembrī, vēl vairāk veicinās dzimumu līdztiesību, integrējot GAP III mērķus.

2022. gadā dzimumu līdztiesība bija ES un aptuveni 100 partnervalstu politiskā, drošības un/vai cilvēktiesību dialoga darba kārtībā. Dialogs ar 33 valstīm koncentrējās tikai uz dzimumu līdztiesību. Turklāt ES delegācijas ir izstrādājušas 131 valsts līmeņa īstenošanas plānu, pielāgojot Dzimumu līdztiesības rīcības plānu vietējam kontekstam, uzlabojot ES un tās dalībvalstu Eiropas komandas pieeju.

Pasaules līmenī ES un tās dalībvalstis ir iesaistījušās Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijās vai virzījušas tādas rezolūcijas, kuru mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm, sniegt ieguldījumu Sieviešu statusa komisijas darbā, palielināt sieviešu un meiteņu politisko un pilsonisko līdzdalību, stiprināt atbalstu sieviešu tiesību organizācijām un veicināt dzimumu līdztiesības aspektu klimata un digitālo lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā satraucošās pārmaiņas drošības un konfliktu jomā un ģeopolitisko spēku konkurenci, svarīgāk kā jebkad ir īstenot programmu “Sievietes, miers un drošība” un apņemšanos integrēt dzimumu līdztiesības aspektu, efektīvi reaģējot uz šiem drošības apdraudējumiem.

Pamatinformācija

Dzimumu līdztiesības rīcības plāns ir vērienīga ES stratēģija ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM), konkrētāk 5. IAM, sasniegšanai, paātrinot progresu dzimumu līdztiesības jomā un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanā sievietēm, nosakot to par vienu no prioritātēm visās ES ārējās politikas jomās un darbībās, tostarp stratēģijas Global Gateway ietvaros. Tā mērķis ir dot iespēju visdažādākajām sievietēm un meitenēm piedalīties un vienlīdzīgi vadīt sociālo, ekonomisko un politisko dzīvi, kā arī ietekmēt visu lēmumu pieņemšanu visās publiskajās un privātajās jomās.  

Sarežģītā globālā kontekstā ES atkārtoti apņemas īstenot Dzimumu līdztiesības rīcības plāna politiskos un politikas mērķus un vēl vairāk stiprinās tā ietekmi, pagarinot tā darbības laiku no sākotnēji paredzētā termiņa 2025. gadā līdz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas beigām 2027. gadā.

ES turpinās sekmēt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu, palielinot uz dzimumu līdztiesību vērstas darbības un finansējumu un nodrošinot dzimumlīdztiesīgu pārskatīšanas procesu attiecībā uz visām Global Gateway un Eiropas komandas iniciatīvām. Mērķtiecīgai politikai un rezultātu uzraudzībai ir ļoti svarīga dzimumu analīze un datu vākšana. ES arī turpinās pastiprināt centienus, lai nodrošinātu, ka ES finansētā humānā palīdzība pienācīgi atbilst sieviešu, meiteņu, vīriešu un zēnu vajadzībām.

Sīkāka informācija

Kopīgais vidusposma ziņojums par “Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III”

Dzimumu līdztiesība (europa.eu)

Dzimumu līdztiesības rīcības plāns – pārmaiņu stāsti | Capacity4dev (europa.eu)

Global Gateway forums: ES palielina nodarbinātību Tadžikistānā ar budžeta atbalstu 30 miljonu eiro apmērā (europa.eu)

ES un UN Women stiprinās sieviešu tiesību apvienības, kuras iestājas par vardarbības pret sievietēm izbeigšanu (europa.eu)

Demokrātijas samits: ES uzsāk starpposma programmas, lai dotu iespējas jauniešiem kā būtiskiem demokrātijas dalībniekiem (europa.eu)

ES un Latīņamerika un Karību jūras reģions (europa.eu)

Ieguldījumi jaunajos uzņēmumos Āfrikā (europa.eu)

Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības Āfrikā (europa.eu)

Dzimumu līdztiesība Ugandas attīstībā

Citāti

“Dzimumu līdztiesības rīcības plānam III” ir bijusi izšķiroša nozīme, padarot dzimumu līdztiesību par stratēģisku prioritāti ES ārējā darbībā. Tas ir palīdzējis palielināt iniciatīvas un finansējumu sieviešu un meiteņu pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai, kas ir būtisks pārmaiņu virzītājspēks. Mēs apzināmies gaidāmos izaicinājumus un joprojām esam apņēmības pilni turpināt virzību uz taisnīgāku un iekļaujošāku nākotni.

Augstais pārstāvis un priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels - 21/11/2023

 

Esmu lepna, ka ES vērienīgais Dzimumu līdztiesības rīcības plāns palīdz mazināt nevienlīdzību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visdažādākajām sievietēm un meitenēm. Mūsu mērķis ir saglabāt politisko iesaisti un dzimumu līdztiesībai paredzētā finansējuma apjomu un efektivitāti, pagarinot īstenošanas periodu līdz 2027. gada beigām, saskaņojot rīcības plāna darbības ilgumu ar ES daudzgadu finanšu shēmu. ES iegulda dzimumlīdztiesīgā pasaulē un integrē šo vērienīgo mērķi stratēģijā Global Gateway.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena - 21/11/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 21. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā