Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 25. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Eiropas demokrātija – Komisija pieņem jaunus tiesību aktus par politisko reklāmu, vēlēšanu tiesībām un partiju finansēšanu

Priekšlikums

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu, priekšlikums ir daļa no pasākumiem ar mērķi aizsargāt vēlēšanu integritāti un sākt demokrātiskas debates. Atbilstoši ierosinātajiem noteikumiem visām politiskajām reklāmām vajadzētu būt skaidri apzīmētām kā tādām un ietvert informāciju par maksātāju un samaksāto summu. Politiska mērķorientēšana un pastiprināšanas paņēmieni būtu vissīkākajās detaļās jāizskaidro publiski un tiktu aizliegti, ja tajos izmantoti sensitīvi persondati bez personas nepārprotamas piekrišanas. Komisija arī ierosināja atjaunināt spēkā esošos ES noteikumus par ES “mobilajiem pilsoņiem” un viņu tiesībām balsot Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, kā arī par Eiropas politiskajām partijām un fondiem.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova sacīja: 

Vēlēšanas nedrīkst būt sacensības ar nepārredzamiem un necaurspīdīgiem paņēmieniem. Cilvēkiem ir jāzina, kādēļ viņi redz reklāmu, kurš par to maksājis un cik, kādi individualizēti mērķorientēšanas kritēriji tikuši izmantoti. Jaunām tehnoloģijām nevajadzētu būt manipulācijas rīkiem, tām jāsniedz brīvība. Šis vērienīgais priekšlikums nodrošinās vēl nepieredzētu pārredzamības līmeni politisko kampaņu rīkošanā un ierobežos nepārredzamas mērķorientēšanas metodes.

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss piebilda: 

Godīgas un pārredzamas vēlēšanas ir dinamiskas un funkcionējošas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ mums ir jāatbalsta iekļaujoša un vienlīdzīga līdzdalība 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās visā Eiropas Savienībā. Ar priekšlikumu par politisko reklāmu mēs radām drošu vidi persondatu izmantošanai politiskajā mērķorientēšanā, šādi aizsargājot demokrātisko procesu. Kopā mēs virzāmies uz priekšu, kopīgi veidojot demokrātiju.

Skaidri noteikumi par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu

Gatavojoties digitālajai pārkārtošanās, cilvēkiem ir jāspēj viegli atšķirt, vai viņu priekšā ir apmaksāts politisks saturs – kā bezsaistē, tā tiešsaistē –, un viņiem jābūt iespējai piedalīties atklātās debatēs bez dezinformācijas, nelikumīgas iejaukšanās un manipulācijām. Cilvēkiem vajadzētu būt iespējai skaidri redzēt, kurš ir sponsorējis politisko saturu un kāpēc. Galvenie pasākumi, kas izklāstīti ierosinātajā regulā par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu, ietvers turpmāk minēto.

  • Darbības joma: politiska reklāma aptvers reklāmas, ko veido politiskā procesa dalībnieki vai kas veidotas pēc viņu pasūtījuma vai viņu vārdā, kā arī tā dēvēto problēmjautājumos balstīto reklāmu, kuras mērķis ir ietekmēt vēlēšanu vai referenduma rezultātus, leģislatīvu vai regulatīvu procesu vai balsošanas paradumus.
  • Pārredzamības marķējums: apmaksātai politiskai reklāmai jābūt skaidri apzīmētai un jāsniedz pamatinformācijas kopums. Tas ietver skaidri parādītu sponsora vārdu un viegli izgūstamu pārredzamības paziņojumu, kurā norādīta 1) par politisko reklāmu samaksātā summa, 2) izmantotā finansējuma avoti un 3) saikne starp reklāmu un attiecīgajām vēlēšanām vai referendumiem.
  • Stingri noteikumi mērķorientēšanai un pastiprināšanai: tiks aizliegta politiska mērķorientēšana un pastiprināšanas paņēmieni, kas izmanto sensitīvus persondatus vai ļauj tos izsecināt, piemēram, par etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju. Šādi paņēmieni būs atļauti tikai pēc tam, kad attiecīgā persona būs devusi nepārprotamu piekrišanu. Mērķorientēšanu varētu atļaut arī saistībā ar tādu fondu, asociāciju vai bezpeļņas organizāciju likumīgām darbībām, kam ir politiski, filozifiski, reliģiski vai arodbiedrību mērķi, un ja mērķorientēšana vērsta uz pašu biedriem. Pirmo reizi būs noteikts, ka reklāmās obligāti jāiekļauj skaidra informācija, uz kāda pamata pie personas vēršas, un jāpublicē informācija par to, pie kādām personu grupām vēršas, pamatojoties uz kādiem kritērijiem un citstarp ar kādiem pastiprināšanas rīkiem vai paņēmieniem. Organizācijām, kuras izmantos politisku mērķorientēšanu un pastiprināšanu, būs jāpieņem, jāpiemēro un jāpublisko sava iekšējā politika par šādu paņēmienu izmantošanu. Ja nav izpildāmas visas pārredzamības prasības, politisko reklāmu nedrīkst publicēt.
  • Naudas sodi par pārkāpumiem: dalībvalstīm būs jāievieš iedarbīgi, samērīgi un atturoši naudas sodi par politiskās reklāmas pārredzamības noteikumu pārkāpumiem. Saskaņā ar ierosināto regulu valstu datu aizsardzības iestādes īpaši uzraudzīs persondatu izmantošanu politiskā mērķorientēšanā, un tām būs pilnvaras piemērot naudas sodus saskaņā ar ES datu aizsardzības noteikumiem.

ES noteikumu par ES politiskajām partijām un fondiem un vēlēšanu tiesībām atjaunināšana

Komisija ir arī ierosinājusi pārskatīt ES noteikumus par Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu. Spēkā esošajā regulējumā bija vairākas nepilnības, kas traucēja partijām un fondiem darboties un pildīt to uzdevumu – pārstāvēt ES pilsoņu viedokli. Regulas atjauninājumu mērķis ir sekmēt Eiropas politisko partiju un fondu mijiedarbību ar to sastāvā esošajām valstu partijām, kā arī pāri robežām, palielināt pārredzamību, it īpaši saistībā ar politisko reklāmu un ziedojumiem, samazināt pārmērīgu administratīvo slogu un palielināt Eiropas politisko partiju un fondu finansiālo dzīvotspēju.

Visbeidzot, Komisija arī ierosināja atjaunināt spēkā esošos noteikumus par Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām attiecībā uz ES pilsoņiem, kuri dzīvo dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības valsts (“mobilie ES pilsoņi”). Lai arī šādu pilsoņu ir aptuveni 13,5 miljoni, tikai daži izmanto savas tiesības balsot Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās. Lai līdz 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām nodrošinātu iekļaujošu līdzdalību, Komisija ierosina mērķorientētus grozījumus spēkā esošajās direktīvās par vēlēšanu tiesībām, ieskaitot citstarp pienākumu proaktīvi informēt šādus pilsoņus par viņu vēlēšanu tiesībām, standartizētas veidlapas vēlētāju vai kandidātu reģistrācijai, kā arī tās valodas izmantošanu, kurā pamatā sazinās valsts teritorijā dzīvojošie mobilie ES pilsoņi. Priekšlikumā ir iekļauti arī ES mobilo pilsoņu aizsardzības pasākumi, lai viņi netiktu izslēgti no vēlētāju saraksta viņu izcelsmes valstī.

Turpmākie pasākumi

Priekšlikumus tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024. gadā notiek saskaņā ar visaugstākajiem demokrātijas standartiem, mērķis ir panākt, lai jaunie noteikumi stātos spēkā un lai dalībvalstis tos pilnībā īstenotu līdz 2023. gada pavasarim, t.i., gadu pirms vēlēšanām.

Konteksts

Īstenojot savu politisko pamatnostādņu vienu no prioritātēm – dot jaunu impulsu Eiropas demokrātijai –, priekšsēdētāja fon der Leiena paziņoja par leģislatīviem priekšlikumiem, ar kuriem nodrošinātu lielāku pārredzamību attiecībā uz apmaksātu politisko reklāmu un skaidrākus noteikumus par Eiropas politisko partiju finansēšanu.

Eiropas Demokrātijas rīcības plānā, ko pieņēma 2020. gada decembrī, Komisija izklāstīja savu pirmo novērtējumu par problēmām saistībā ar politisko reklāmu un jautājumiem, kuri saistīti ar jauniem paņēmieniem, ko izmanto mērķorientētai reklāmai, pamatojoties uz lietotāju persondatiem. Neatkarīgi no tā, vai dati ir iegūti pareizi vai ne, izmantojot iedzīvotāju neaizsargātību, minētos paņēmienus var pielietot ļaunprātīgi. ES pilsoņiem ir tiesības saņemt objektīvu, atklātu un plurālistisku informāciju. Tas ir īpaši svarīgi, jo nesen veiktā Eirobarometra aptauja parādīja, ka gandrīz četri no desmit eiropiešiem ir saskārušies ar saturu, kuru viņi nevarēja viegli atpazīt kā politisku reklāmu.

Ierosinātās regulas pamatā ir attiecīgie ES tiesību akti, kurus regula papildina: tai skaitā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un ierosinātais Digitālo pakalpojumu akts (DPA), kas pēc pieņemšanas noteiks visaptverošus pārredzamības, pārskatatbildības un sistēmu izstrādes noteikumus reklāmai tiešsaistes platformās, tātad arī attiecībā uz politisko reklāmu. Atjauninātais pašregulējošais Prakses kodekss dezinformācijas jomā, kura pamatā ir nesen publicētie Komisijas norādījumi, arī papildinās ierosināto regulu.

Regula par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu ir jaunākais tiesību akts, ko piemēroja tikai 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tomēr spēkā esošajā regulējumā tika konstatētas vairākas nepilnības, kas traucē partijām un fondiem pildīt to uzdevumu – palīdzēt veidot Eiropas politisko telpu. Tādēļ Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumu pārstrādāt minēto regulu.

Mobilajiem ES pilsoņiem – ES pilsoņiem, kuri dzīvo dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības valsts –, ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās viņu dzīvesvietas valstī. Tomēr viņu aktivitāte vēlēšanās bieži vien ir zemāka par to pilsoņu aktivitāti, kuri ir viņu dzīvesvietas dalībvalsts valstspiederīgie. Tas daļēji skaidrojams ar sarežģītajiem reģistrācijas procesiem dzīvesvietas dalībvalstī vai skaidras informācijas par viņu tiesībām trūkumu. Tādējādi mobilajiem ES pilsoņiem ir grūtāk izmantot savas balsstiesības, un līdz ar to tiek apdraudētas viņu demokrātiskās tiesības. Lai risinātu šīs problēmas, tiek ierosināts atjaunināt attiecīgo tiesisko regulējumu, proti, Direktīvu par tiesībām balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Direktīvu par tiesībām balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

Sīkākai informācijai:

Jautājumi un atbildes par tiesību aktu kopumu par demokrātijas un vēlēšanu integritātes stiprināšanu

Faktu lapa par Eiropas demokrātiju: jauni pārredzamības noteikumi par politisko reklāmu un mērķorientēšanu

Tīmekļa lapa par vēlēšanu tiesībām – visi dokumentu teksti un pielikumi

Eiropas Demokrātijas rīcības plāns

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 25. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā