Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Eiropas Jaunatnes gads 2022: ES pieņem pirmo Rīcības plānu jaunatnes jomā ES ārējā darbībā sadarbības stiprināšanai ar jauniešiem visā pasaulē

Jaunieši

Komisija un Augstais pārstāvis pieņēmis Rīcības plānu jaunatnes jomā Eiropas Savienības ārējā darbībā 2022.–2027. gadam, un tas ir pirmais politikas satvars tādai stratēģiskai partnerībai ar jauniešiem visā pasaulē, kuras mērķis ir veidot noturīgāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku nākotni. Tas palīdzēs izpildīt starptautiskās saistības, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un Parīzes klimata nolīgumu, sekmējot jauniešu jēgpilnu līdzdalību un iespēcināšanu ES ārējās darbības politikā.

Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels

Šodien pasaulē ir vairāk bērnu un jauniešu nekā jebkad agrāk. Diemžēl 600 milj. jauniešu dzīvo konflikta vai nestabilās situācijās, un aptuveni 264 milj. bērnu un jauniešu neapmeklē skolu. Šie pēdējie gadi ir arī parādījuši, kā jaunieši visvairāk cieš no krīzēm un nestabilitātes, ko izraisījuši bruņoti konflikti, pieaugoša nevienlīdzība un tādas globālas problēmas kā klimata pārmaiņas, vides degradācija vai Covid-19 pandēmija. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai jauniešiem būtu instrumenti un iespējas, kas nepieciešamas, lai pilnībā attīstītos un piedalītos ikdienas dzīvē. Jaunieši ir rītdienas pieaugušie un mums ir jāiegulda viņu tagadnē un nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica

Ņemot vērā to, ka pasaulē notiek demogrāfiskā pāreja, Rīcības plāns jaunatnes jomā būs svarīgs ieguldījums paaudžu solidaritātes un vienlīdzības sasniegšanā. Mums ir jāiespēcina bērni un jaunieši visā pasaulē, jānodrošina, ka viņiem ir konkrētas iespējas, un jāveicina bērnu un jauniešu efektīva iesaiste kā tiesības, nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā. Mums ir kopīga atbildība veidot demokrātiskākas, vienlīdzīgākas un miermīlīgākas sabiedrības, arī nākamajām paaudzēm.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena

Rīcības plāns jaunatnes jomā atbilst mūsu apņēmībai priekšplānā izvirzīt jaunatni ES ārējā darbībā, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību, vienlīdzību un mieru, un sniegt jauniešiem reālas ietekmes iespējas veidot risinājumus labākai nākotnei. Esam sadzirdējuši jauniešus un panāksim, lai jaunieši tiktu jēgpilni iesaistīti, iespēcināti un ar viņiem tiktu veidota saikne. Vienlaikus sniegsim viņiem iespējas, kuras paver arī stratēģija “Global Gateway” — ES piedāvājums partneriem investīcijām, no kurām ieguvums ir gan cilvēkiem, gan planētai

Rīcības plānām jaunatnes jomā ES ārējā darbībā ir trīs darbības pīlāri, kas palīdzēs veidot ES partnerību ar jauniešiem partnervalstīs.

  1. Partnerība iesaistei — jauniešu ietekmes palielināšana politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.

Jaunieši aicina īstenot visaptverošu pieeju jēgpilnas, iekļaujošas un efektīvas jauniešu līdzdalības nodrošināšanai un ir to pelnījuši. ES ir apņēmusies palielināt jauniešu, īpaši jaunu sieviešu un meiteņu, jauniešu aktīvistu un jaunatnes organizāciju ietekmi un stiprināt viņu līderību visos pārvaldības līmeņos, sākot no iekšpolitikas līdz daudzpusējiem forumiem, kā arī ES lēmumu pieņemšanas procesos.

  1. Partnerība iespēcināšanai — cīņa pret nevienlīdzību un tādu prasmju un instrumentu nodrošināšana jauniešiem, kuri viņiem nepieciešami panākumu gūšanai.

Jaunieši tiek iespēcināti, kad viņu viedoklis tiek uzklausīts un tiek novērsta nevienlīdzība, kas ietekmē viņu dzīvi. ES turpinās atbalstīt izglītības pārveidi visā pasaulē, tostarp ar ieguldījumiem, izmantojot “Global Gateway”, lai uzlabotu jauniešu piekļuvi ekonomiskajām iespējām, stiprinātu jauniešu spēju veicināt ilgtspējīgu attīstību un virzīt zaļo un digitālo pārkārtošanos visā pasaulē. Tajā pašā laikā ES turpinās sniegt atbalstu, kas vērsts uz jauniešu veselību, garīgo un fizisko labklājību un piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām. ES turpinās pievērst īpašu uzmanību bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo konflikta apstākļos.

  1. Partnerība saiknes veidošanai — iespēju veicināšana jauniešiem veidot sakarus un apmainīties viedokļiem ar vienaudžiem visā pasaulē.

ES mērķis ir veicināt jauniešu mobilitāti, apmaiņu un tīklošanu kā stratēģijas “Global Gateway” cilvēku savstarpējo kontaktu dimensijas būtisku aspektu. Mērķis ir nodrošināt dažādību un iekļaujošu vidi, īpašu uzmanību pievēršot sociālajiem un ekonomiskajiem šķēršļiem, digitālajai plaisai un ar dezinformāciju saistītajiem riskiem.

Rīcības plānā jaunatnes jomā ES ārējā darbībā paredzēts stiprināt pašreizējās iniciatīvas un uzsākt jaunas svarīgas iniciatīvas, kas vērstas uz jauniešiem visā pasaulē. Rīcības plānā ietvertas šādas iniciatīvas.

  • Iniciatīva “Jaunatne un sievietes demokrātijā” ar 40 milj. EUR finansējumu, kuras mērķis ir palielināt jauniešu, jauniešu aktīvistu un jauniešu vadītu organizāciju ietekmi un līderību visā pasaulē, stiprinot jauniešu tiesības, iespējas un līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Šī iniciatīva atbalstīs vietējās organizācijas un gados jaunos aktīvistus tādās jomās kā iestāžu uzraudzība, korupcijas apkarošana, pilsoņu vēlēšanu novērošana, demokrātisko reformu aizstāvība, pilsoniskā izglītība, tiesību balsot, biedrošanās un pulcēšanās brīvības un cilvēktiesību veicināšana.
  • Jauniešu iespēcināšanas fonds ir jauna izmēģinājuma iniciatīva ar 10 milj. EUR finansējumu, kuras mērķis ir sniegt tiešu finansiālu atbalstu jauniešu vadītām iniciatīvām partnervalstīs, galveno uzmanību pievēršot ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai vietējā līmenī, īpaši vides un klimata pārmaiņu jomā, un neaizsargātu un marginalizētu jauniešu iekļaušanai.
  • Āfrikas un Eiropas Jaunatnes akadēmijas ietvaros tiks sniegts 50 milj. EUR finansiālais atbalsts formālās un ikdienējās mācīšanās iespējām un jauniešu apmaiņai, kuri vēlas uzlabot savas līderības prasmes un izveidot pārmaiņu virzītāju tīklus Āfrikā.

Rīcības plāns jaunatnes jomā ir daļa no ES iestāžu centieniem atzīmēt Eiropas Jaunatnes gadu 2022 un tā starptautisko dimensiju, izgaismojot jauniešu svarīgo lomu labākas — zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — nākotnes veidošanā.

Vispārīga informācija

Rīcības plāns jaunatnes jomā ir izstrādāts pēc plašas apspriešanās ar vairāk nekā 220 ieinteresētajām personām visā pasaulē, īpaši ar bērnu tiesību aizstāvības un jaunatnes organizācijām. Minētais plāns ir atbilde uz jaunatnes likumīgo aicinājumu, kas atspoguļots arī Konferences par Eiropas nākotni rezultātos, proti, tikt strukturētāk iesaistītiem ES politikas un lēmumu pieņemšanas procesos.

Rīcības plāns jaunatnes jomā stiprina ES jaunatnes stratēģijas starptautisko dimensiju un ir balstīts ES stratēģijā par bērna tiesībām.

Tas ir balstīts ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kurā uzsvērta vajadzība pēc vienlīdzīgas, pilntiesīgas un jēgpilnas jauniešu līdzdalības sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, kā arī Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Visbeidzot, ar to īsteno ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu (GAP) III, galveno uzmanību pievēršot meiteņu un jaunu sieviešu iespēcināšanai.

Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRCziņojums par rādītājiem, kas saistīti ar jaunatni, un tam pievienotā datu kopa veicina pierādījumos balstītu pieeju Rīcības plānam jaunatnes jomā. Ziņojumā iekļauta karte ar starptautiskiem datiem par jaunatni vairākās galvenajās tematiskajās jomās un sniegti uz saskaņotības uzlabošanu vērsti ieteikumi visām ieinteresētajām personām, kas strādā ar jaunatni.  

Rīcības plāns jaunatnes jomā atbalstīs arī ANO jaunatnes, miera un drošības programmas īstenošanu un jaunatnes lomu ilgstoša miera veidošanā, tiesiskuma un samierināšanas sekmēšanā un vardarbīga ekstrēmisma apkarošanā.

Sīkākai uzziņai

Rīcības plāns jaunatnes jomā: Jautājumi un atbildes

Rīcības plāns jaunatnes jomā (Komisijas un Augstā pārstāvja kopīgs paziņojums) 

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) ziņojums Report on youth related indicators

Eiropas Jaunatnes gads 2022

Analysis of the targeted consultation of the Youth Action Plan in the EU External Action, 2022. gada janvāris

Ziņojuma pielikumi — Analysis of the targeted consultation of the Youth Action Plan

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā