Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 10. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

EK palielina “Apvārsnis Eiropa” budžetu ar mērķi atbalstīt zaļās, ar veselību saistītās un digitālās inovācijas un pētniekus, kas bijuši spiesti pamest Ukrainu

Eiropas Savienība

Šodien Komisija pieņēma pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2022. gada darba programmas grozījumu, ar ko tās budžetu palielina par gandrīz 562 miljoniem eiro, lai sniegtu vēl papildu atbalstu ES misijām, kas orientētas uz inovatīviem risinājumiem zaļajiem, ar veselību saistītajiem un digitālajiem izaicinājumiem, un vairāk pasākumu varētu veltīt Eiropas inovācijas ekosistēmas nostiprināšanai. Programmas 2021. un 2022. gada budžets tagad sasniedz gandrīz 16 miljardus eiro.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Šīs papildu investīcijas pētniecībā un inovācijā mums palīdzēs īstenot svarīgas rīcībpolitikas. Programma “Apvārsnis Eiropa” apliecina ne tikai tālredzīgu redzējumu par veselīgāku, zaļāku un digitālāku Eiropu, bet arī solidaritāti pret Ukrainas pētniekiem, kas bijuši spiesti valsti pamest.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela

Ar šo pārskatīto darba programmu mēs pastiprinām stimulu mūsu lielākās sabiedrības problēmas risināt ar pētniecības un inovācijas palīdzību, tam izmantojot tādus jaunus un inovatīvus instrumentus kā ES misijas. Turklāt mēs atbalstīsim pētniekus, kas bijuši spiesti pamest Ukrainu, lai viņi varētu turpināt pētniecības un inovācijas darbu.

No šīs papildu summas 507,1 miljons eiro ir atvēlēti piecām ES misijām; tās ir jauns un inovatīvs veids, kā rast risinājumus dažām no mūsu lielākajām problēmām, strādājot kopā ar cilvēkiem Eiropā un ārpus tās. Misijas tika sāktas 2021. gada septembrī, un to mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt vērienīgus mērķus veselības, klimata un vides jomā. Tiks izsludināti 17 jauni uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas aptvers par Vēža apkarošanas misiju, misiju “Augsnes kurss Eiropai”, misiju “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” un misiju “Līdz 2030. gadam atjaunot okeānu un ūdeņu stāvokli”. To vidū ir kopīgs uzaicinājums, kas aptver pēdējās divas misijas, kā arī papildu darbības, kas atbalsta visas piecas misijas, arī Pilsētu misiju.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā grozījums ietver arī darbības to pētnieku atbalstam, kuri iepriekš darbojās Ukrainā. Jaunā 25 miljonus eiro vērtā shēma MSCA4Ukraine, kas ir daļa no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA), pārvietotajiem pētniekiem ļaus turpināt darbu akadēmiskā vai neakadēmiskā uzņēmējorganizācijā ES dalībvalstīs vai programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs un – tiklīdz tas būs iespējams – palīdzēs viņiem atsākt darbu Ukrainā, lai atjaunotu valsts pētniecības un inovācijas spējas (sk. paziņojumu presei). Simtiem Ukrainas zinātnieku varēs izmantot arī to, ka palielināts budžets (1 miljons eiro) programmas Human Frontier Science Programme iniciatīvai “Zinātnieki palīdz zinātniekiem”, kas ir daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 1. kopas “Veselība”. Tika pievienota arī vispārēja norma — mudinājums visiem pieteikuma iesniedzējiem iespējami daudz piedāvāt iespējas Ukrainas pētniekiem un novatoriem.

Turklāt grozījums precizē, ka tiesību subjekti, kas iedibināti Krievijā, Baltkrievijā vai valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” atbalstītajās darbībās nav tiesīgi piedalīties nekādā statusā. Konkrētos gadījumos pamatotu iemeslu dēļ var noteikt izņēmumus.

Ar šo grozījumu tiek pievienotas arī vairākas jaunas darbības, kuras palīdzēs atraisīt Eiropas inovētspēju. Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” Eiropas inovācijas ekosistēmu ietvaros tiks turpināta iniciatīva WomenTechEU, trīskāršojot tās budžetu (10 miljoni EUR) ar mērķi atbalstīt vairāk nekā 100 sieviešu vadītu jaunuzņēmumu, un tiks sākta jauna darbība ar mērķi iniciēt un atbalstīt komerceņģeļu investīcijas ES (2 miljoni EUR). Pamatprogrammas 2. kopā “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tas ietver atbalstu, kas palīdzēs izveidot sadarbības platformas un tīklus kultūras un radošajām industrijām (6 miljoni EUR), novērtēt zaļās pārkārtošanās rīcībpolitikas sociālo ietekmi (3 miljoni EUR), rast inovatīvus risinājumus demokrātijas nākotnei (3 miljoni EUR), kā arī atbalstīt Publiskā sektora inovācijas observatoriju (1,5 miljoni EUR). Darba programmā ir pievienoti arī citi nelieli pielāgojumi par kopējo summu 3,2 miljoni eiro.

Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pirmā kārta sāksies 2022. gada 12. maijā, un otrā kārta – 2022. gada 24. maijā.

2022. gada budžeta sadalījums ES misijām

  • Misija “Pielāgoties klimata pārmaiņām” investēs 126,2 miljonus eiro. Tas ietver investīcijas kopīgi ar misiju, kas veltīta mūsu okeāna un ūdeņu stāvokļa atjaunošanai līdz 2030. gadam, organizētā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, lai kopīgi demonstrētu piekrastes izturētspēju Arktikas un Atlantijas okeāna baseinā. 2022. gadā misija “Pielāgoties klimata pārmaiņām” atbalstīs tādu risinājumu izstrādi un testēšanu, kuri pievēršas galvenajām klimata pārmaiņu skartajām jomām.
  • Misija “Uzveikt vēzi” 129,56 miljonus eiro investēs, lai uzlabotu vēža primāro profilaksi, stiprinātu visaptverošas vēža uzveikšanas infrastruktūras pētniecības kapacitāti un izveidotu klīniskos pētījumus ar mērķi optimizēt grūti ārstējama vēža pacientu ārstēšanu.
  • Misijai “Atjaunot mūsu okeānu un ūdeņu stāvokli” iedalīti 117,9 miljoni eiro. Tas ietver ieguldījumu kopīgi ar misiju “Pielāgoties klimata pārmaiņām” organizētā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kura mērķis ir aizsargāt un atjaunot jūras un saldūdens ekosistēmas un biodaudzveidību, novērst un izskaust okeānu, jūru un ūdeņu piesārņojumu un radīt ilgtspējīgu, oglekļneitrālu un apritīgu zilo ekonomiku.
  • Misijai “Augsnes kurss Eiropai” iedalīti 95 miljoni eiro, kuri cita starpā tiks izlietoti, lai izveidotu jaunu misijas zināšanu krātuvi, izpētītu augsnes biodaudzveidības nozīmi ekosistēmu pakalpojumos un noteiktu stratēģijas zemes dekontaminācijai un atkalizmantošanai.

Darbības, ar ko atbalsta misiju “Klimatneitrālas un viedas pilsētas”, kuras budžets 2022. gadā ir 119,37 miljoni EUR, jau ir iekļautas 2021. gada decembrī pieņemtajā darba programmas grozījumā. Ar minēto grozījumu klimatneitrālo un viedo pilsētu misijas platformas budžets tika palielināts par gandrīz 6,25 miljoniem EUR, lai sniegtu papildu atbalstu pilsētām, kas izraudzītas dalībai misijā.

Konteksts

ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis Eiropa” ar 95,5 miljardiem eiro 2021.–2027. gadam ir programmas “Apvārsnis 2020” turpinājums. ES misijas ir “Apvāršņa Eiropas” jaunievedums, un to izpilde balsta tādas Komisijas prioritātes kā Eiropas zaļais kurssdigitālajam laikmetam gatava EiropaEiropas Vēža uzveikšanas plānsekonomika cilvēku labā un jaunais Eiropas “Bauhaus”. Piemēram, klimatam veltītā misija ir jau konkretizēta jaunajā Klimatadaptācijas stratēģijā, bet vēža apkarošanai veltītā misija – Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, turpretim augsnei veltītā misija ir Ilgtermiņa redzējuma par ES lauku apvidiem pamatiniciatīva.

Komisija nekavējoties veica mērķtiecīgas darbības, lai palīdzētu Ukrainas pētniekiem. Lai gan Ukraina vēl nav kļuvusi par pilntiesīgu programmas “Apvārsnis Eiropa” asociēto valsti, Ukrainas subjekti ir tiesīgi saņemt ES finansējumu no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”. Turklāt platformā EURAXESS tika izveidots portāls ERA4Ukraine, kas kalpo par vienas pieturas aģentūru, kurā Ukrainas pētnieki var saņemt informāciju par ES dalībvalstīs un Eiropas līmenī pieejamo atbalstu, arī tādām nozīmīgām augšupējām nevalstiskajām iniciatīvām kā ScienceforUkraine. Citas ES iniciatīvas ir Science4Refugees, kura bēgļiem nodrošina stažēšanās iespējas un nepilna un pilna laika darbvietas un piekļuvi Eiropas pētnieku kopienai, Inspireurope Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību satvarā, kurā tiks atbalstīti apdraudētie zinātnieki, kā arī Eiropas Pētniecības padomes iniciatīva ERCforUkraine, kuras mērķis ir publicēt informāciju par darba iespējām, ko paver EPP piešķirtās dotācijas. Vēl citas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” labuma guvēju piedāvātās iespējas ir uzskaitītas arī iniciatīvā Horizon4Ukraine.

Sīkākai uzziņai

Apvārsnis Eiropa

ES misijām veltītā tīmekļvietne

ES misiju faktu lapa

Jautājumi un atbildes: ES misijas

ES misijām veltītas informācijas dienas (17. un 18. maijs)

Finansējuma un iepirkumu portāls: finansējuma iespējas

MSCA4Ukraine

ERA4 Ukraine

ERCforUkraine

Horizon4Ukraine

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 10. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā