Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 13. oktobrisLasīšanas ilgums: 5 min

ES aktīvāk iestājas par ilgtspējīgāku, mierīgu un pārtikušu Arktiku

Arktika

Šodien Augstais pārstāvis un Komisija nāca klajā ar savu pieeju aktīvākai ES iesaistei virzībā uz mierīgu, ilgtspējīgu un pārtikušu Arktiku. Arktikas reģions Eiropas Savienībai ir stratēģiski ļoti nozīmīgs no klimata pārmaiņu, izejvielu, kā arī ģeostratēģiskās ietekmes viedokļa. Paziņojums ir reakcija uz šīm ģeopolitiskajām, vides, ekonomiskajām, drošības un sociālajām problēmām un iespējām. Tā mērķis ir stiprināt sadarbību ar partneriem, lai rastu ilgtspējīgu pieeju to pārvarēšanai.

ES izveidos Eiropas Komisijas biroju Grenlandē, tādējādi piešķirot Arktikas jautājumiem redzamāku lomu ES ārējās attiecībās. Zaļās pārkārtošanās sekmēšanai Arktikā par labu vietējiem iedzīvotājiem tiks piešķirts arī ES finansējums.

Gatavojoties ANO Klimata pārmaiņu konferencei (COP26) un atbalstot globālo rīcību klimata jomā, paziņojumā pausts aicinājums nepaplašināt naftas, ogļu un gāzes ieguvi.

Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels

Arktika strauji mainās, ņemot vērā globālās sasilšanas ietekmi, pieaugošo konkurenci par dabas resursiem un ģeopolitisko sāncensību. Šie notikumi liecina, ka Eiropai ir plaši jāiezīmē savas ģeopolitiskās intereses, lai veicinātu stabilitāti, drošību un mierīgu sadarbību Arktikā.

Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs

Arktikas reģions sasilst trīsreiz ātrāk nekā pārējā planēta. Ledus kušana un mūžīgā sasaluma atkušana Arktikā vēl vairāk paātrina klimata pārmaiņas un rada ievērojamu domino efektu. ES ir apņēmusies padarīt Arktiku drošu, stabilu, ilgtspējīgu un pārtikušu. Drošu un stabilu, izmantojot ciešāku starptautisko sadarbību; ilgtspējīgu un pārtikušu, nodrošinot ciešu saikni starp ES iesaisti Arktikā un mūsu klimata politiku, Eiropas zaļo kursu un tā zilās ekonomikas dimensiju.

Droša, stabila, ilgtspējīga, mierīga un pārtikusi Arktika

ES kā nozīmīga ekonomikas dalībniece ir līdzatbildīga par globālu ilgtspējīgu attīstību, t. sk. Arktikas reģionā, un par tā iedzīvotāju, t. sk. pirmiedzīvotāju, iztiku. ES būtiski ietekmē Arktiku ar savu vidisko pēdu un pieprasījumu pēc resursiem un produktiem.

Klimata pārmaiņas ir Arktikas lielākais apdraudējums. Tās ir sasniegušas vēl nepieredzētu krīzes punktu. ES ir pasaules līdere šajā cīņā un ir gatava pilnībā iesaistīties un uzņemties globālu atbildību, īstenojot savu vērienīgo mērķi līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai un līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55 %, kā noteikts jaunajā klimata aktā un Eiropas zaļā kursa priekšlikumu paketē ceļā uz ANO COP26 klimata konferenci. Arktikas sasilšanai ir milzīga ietekme uz pārējo pasauli, un ir nepieciešama steidzama rīcība klimata jomā, lai uz to reaģētu.

ES Arktikas iesaistes pamatā būs Eiropas zaļā kursa tiesību aktu priekšlikumu kopums, kā arī ES jaunā pieeja ilgtspējīgai zilajai ekonomikai, kas tiks atbalstīta ar zinātni, inovāciju un reģionālajiem ieguldījumiem.

ES turpinās nostiprināt savu iesaisti Arktikā, lai sasniegtu galvenos mērķus:

  • veicināt miermīlīgu un konstruktīvu dialogu un starptautisko sadarbību, lai saglabātu drošību un stabilitāti Arktikā, izvirzot Arktikas jautājumus savos ārējos kontaktos, pastiprinot reģionālo sadarbību un sekojot un gatavojoties jaunām drošības problēmām;
  • izlēmīgi rīkoties, lai novērstu klimata pārmaiņu un vides degradācijas ekoloģisko, sociālo, ekonomisko un politisko ietekmi; padarīt Arktiku noturīgāku, izmantojot vides tiesību aktus, saskaņotu vēršanos pret melno oglekli un mūžīgā sasaluma kušanu un mudinot ierobežot naftas, ogļu un gāzes ieguvi, t. sk. Arktikas reģionos;
  • atbalstīt Arktikas reģionu visaptverošu, iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību pašreizējo iedzīvotāju un nākamo paaudžu labā, īpašu uzsvaru liekot uz pamatiedzīvotāju, sieviešu un jauniešu vajadzībām, un investējot uz nākotni vērstās darbvietās, t. sk. zilajā ekonomikā.

ES ir ļoti ieinteresēta atbalstīt daudzpusēju sadarbību Arktikā. Balstoties uz savām vērtībām un principiem, ES sadarbosies ar visiem svarīgākajiem partneriem un ieinteresētajām personām Arktikā un ārpus tās, ņemot vērā kopīgo atbildību strādāt pie tā, lai izveidotu drošu, ilgtspējīgu, pārtikušu un mierīgu reģionu. Tas ir visas pasaules kopīgajās interesēs.

Konteksts

Šis Paziņojums aizstās kopīgo paziņojumu “Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku”, kas pieņemts 2016. gada 27. aprīlī. ES Arktikas politika pirmo reizi tika ieskicēta 2008. gadā un kopš tā laika tiek regulāri pārskatīta. 2019. gada decembrī dalībvalstis Padomes secinājumos aicināja Komisiju un Augsto pārstāvi turpināt īstenot ES Arktikas politiku un sākt ES Arktikas politikas pārskatīšanas procesu.

Sīkāka informācija

Kopīgs paziņojums “Spēcīgāka ES iesaiste virzībā uz mierīgu, ilgtspējīgu un pārtikušu Arktiku”

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 13. oktobris