Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. septembrisLasīšanas ilgums: 6 min

ES apdrošināšanas noteikumu pārskatīšana: apdrošinātāji tiek mudināti ieguldīt Eiropas nākotnē

Eiropas Komisija šodien vienojās par ES apdrošināšanas noteikumu (tā sauktās “Maksātspēja II”) visaptverošu pārskatīšanu, lai apdrošināšanas sabiedrības varētu palielināt ilgtermiņa investīcijas Eiropas atveseļošanā pēc Covid-19 pandēmijas.

ES apdrošināšanas noteikumi
Eiropas Savienība, 2021

Šodien pieņemto pārskatīto noteikumu mērķis ir arī padarīt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas (t. i., apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas) nozari noturīgāku, lai tā varētu pārvarēt turpmākas krīzes un labāk aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus. Turklāt dažām mazākām apdrošināšanas sabiedrībām tiks ieviesti vienkāršoti un samērīgāki noteikumi.

Apdrošināšanas polises ir būtiskas daudziem eiropiešiem un Eiropas uzņēmumiem. Tās aizsargā cilvēkus pret finansiāliem zaudējumiem neparedzētu notikumu gadījumā. Apdrošināšanas sabiedrībām ir arī svarīga loma mūsu ekonomikā, novirzot uzkrājumus uz finanšu tirgiem un reālo ekonomiku un tādējādi nodrošinot Eiropas uzņēmumiem ilgtermiņa finansējumu.

Šodien pieņemtos pārskatītos noteikumus veido šādi elementi:

  • tiesību akta priekšlikums grozīt direktīvu “Maksātspēja II” (Direktīva 2009/138/EK);
  • paziņojums par direktīvas “Maksātspēja II” pārskatīšanu;
  • tiesību akta priekšlikums par jaunu Apdrošināšanas atveseļošanas un noregulējuma direktīvu.

Direktīvas “Maksātspēja II” visaptveroša pārskatīšana

Šodien pieņemto pārskatīto noteikumu mērķis ir stiprināt Eiropas apdrošinātāju ieguldījumu atveseļošanas finansēšanā, kapitāla tirgu savienības turpmākā attīstībā un līdzekļu novirzīšanā Eiropas zaļajam kursam. Īstermiņā Eiropas Savienībā varētu atbrīvot kapitālu līdz aptuveni 90 miljardu eiro apmērā. Šī ievērojamā kapitāla atbrīvošana palīdzēs (pār)apdrošinātājiem kā privātiem investoriem palielināt savu ieguldījumu Eiropas atveseļošanā pēc Covid-19.

Grozījumi direktīvā “Maksātspēja II” vēlāk tiks papildināti ar deleģētajiem aktiem. Šodien pieņemtajā paziņojumā ir izklāstīti Komisijas nodomi šajā sakarā. 

Daži svarīgi aspekti no šodien pieņemtā tiesību aktu kopuma:

  • šodien veiktās izmaiņas labāk aizsargās patērētājus un nodrošinās, ka apdrošināšanas sabiedrības joprojām ir stabilas, tajā skaitā ekonomisku grūtību laikā;
  • patērētāji (“apdrošinājuma ņēmēji”) tiks labāk informēti par apdrošinātāja finansiālo stāvokli;
  • iegādājoties apdrošināšanas produktus citās dalībvalstīs, patērētāji tiks labāk aizsargāti, pateicoties uzlabotai sadarbībai starp uzraudzības iestādēm;
  • apdrošinātāji tiks mudināti vairāk ieguldīt ilgtermiņa kapitālā ekonomikas labā;
  • nosakot apdrošinātāju finanšu stabilitāti, tiks labāk ņemti vērā konkrēti riski, tajā skaitā riski, kas saistīti ar klimatu, un īstermiņa tirgus svārstībām būs mazāka ietekme;
  • visa nozare tiks labāk pārbaudīta, lai izvairītos no tās stabilitātes apdraudēšanas.

Ierosinātā Apdrošināšanas atveseļošanas un noregulējuma direktīva

Apdrošināšanas atveseļošanas un noregulējuma direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka apdrošinātāji un attiecīgās iestādes Eiropas Savienībā ir labāk sagatavotas ievērojamu finansiālu grūtību gadījumā.

Ar to tiks ieviests jauns sakārtota noregulējuma process, kas labāk aizsargās apdrošinājuma ņēmējus, kā arī reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un galu galā nodokļu maksātājus. Valsts iestādes būs labāk sagatavotas gadījumā, ja apdrošināšanas sabiedrība kļūs maksātnespējīga.

Izveidojot noregulējuma kolēģijas, attiecīgās uzraudzības iestādes un noregulējuma iestādes varēs veikt koordinētu, savlaicīgu un izlēmīgu rīcību, lai risinātu problēmas, kas rodas pārrobežu (pār)apdrošināšanas grupās, tādējādi nodrošinot labāko iespējamo iznākumu apdrošinājuma ņēmējiem un ekonomikai kopumā.

Šodien iesniegtie priekšlikumi lielā mērā balstās uz EAAPI (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) sniegto tehnisko atzinumu. Tie ir arī saskaņoti ar darbu, kas šajā jautājumā paveikts starptautiskā līmenī, vienlaikus ņemot vērā Eiropas īpatnības.

Kolēģijas locekļu izteikumi.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: “Eiropai ir vajadzīga spēcīga un dinamiska apdrošināšanas nozare, kas ieguldītu mūsu ekonomikā un palīdzētu mums pārvaldīt riskus, ar kuriem saskaramies. Apdrošināšanas nozare var dot savu ieguldījumu zaļajā kursā un kapitāla tirgu savienībā, jo tai ir divkārša loma — aizsargāt un ieguldīt. Šodienas publiskotie Eiropas Komisijas priekšlikumi, padara apdrošināšanas noteikumus samērīgākus, un nodrošina, ka tie joprojām atbilst paredzētajam mērķim.” 

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa sacīja: “Šodien iesniegtie priekšlikumi palīdzēs apdrošināšanas nozarei attīstīties un pilnvērtīgi piedalīties ES ekonomikā. Mēs veicinām ieguldījumu atveseļošanā, bet ne tikai. Tiek sekmēta apdrošināšanas sabiedrību dalība ES kapitāla tirgos, nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumu, kas ir tik svarīgs ilgtspējīgai nākotnei. Augošā kapitāla tirgu savienība ir būtiska zaļajai un digitālajai nākotnei. Īpašu uzmanību mēs pievēršam arī patērētāju perspektīvai; apdrošinājuma ņēmēji var būt pārliecināti, ka nākotnē viņi būs labāk aizsargāti, ja apdrošinātājs nonāk grūtībās.”

Turpmākie pasākumi

Tiesību aktu kopumu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome.

Konteksts

Apdrošināšanas aizsardzība ir būtiska daudzām mājsaimniecībām, uzņēmumiem un finanšu tirgus dalībniekiem. Apdrošināšanas nozare piedāvā arī pensiju ienākumu risinājumus un palīdz novirzīt uzkrājumus uz finanšu tirgiem un reālo ekonomiku.

Direktīva “Maksātspēja II” stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Komisija uzraudzīja direktīvas piemērošanu un plaši apspriedās ar ieinteresētajām personām par iespējamajām pārskatīšanas jomām.

2019. gada 11. februārī Komisija oficiāli lūdza EAAPI sniegt tehnisku atzinumu, lai sagatavotos direktīvas “Maksātspēja II” pārskatīšanai. EAAPI tehniskais atzinums tika publicēts 2020. gada 17. decembrī.

Papildus pašā direktīvā minētajam minimālajam pārskatīšanas tvērumam un pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām Komisija noteica citas “Maksātspēja II” regulējuma jomas, kas būtu jāpārskata, piemēram, nozares ieguldījums Eiropas Savienības politiskajās prioritātēs (piemēram, Eiropas zaļais kurss un kapitāla tirgu savienība), pārrobežu apdrošināšanas darbību uzraudzība un prudenciālo noteikumu samērīguma, tostarp ziņošanas, uzlabošana.

Sīkākai informācijai

Tiesību akta priekšlikums par grozījumiem Direktīvā 2009/138/EK (direktīva “Maksātspēja II”)

Tiesību akta priekšlikums par (pār)apdrošināšanas sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu

Paziņojums par direktīvas “Maksātspēja II” pārskatīšanu

Jautājumi un atbildes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. septembris