Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 20. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

ES apņemas piešķirt 1 miljonu eiro svarīgajam PTO Nolīgumam par zvejniecības subsīdijām

Tirdzniecības politika

ES ir apņēmusies piešķirt 1 miljonu eiro Zivsaimniecības finansēšanas mehānismam, kas ir daļa no pagājušajā gadā panāktā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīguma par zvejniecības subsīdijām. Šā jaunā 2022. gada novembrī izveidotā Zivsaimniecības finansēšanas mehānisma mērķis ir atbalstīt ilgtspēju zivsaimniecībā un izskaust kaitīgas zvejniecības subsīdijas. Tas nodrošinās dotācijas jaunattīstības un vismazāk attīstītajām valstīm, lai tās varētu izmantot tehnisko palīdzību un veidot spējas, kas vajadzīgas PTO Nolīguma par zvejniecības subsīdijām īstenošanai.

Šīs dotācijas papildinās un piesaistīs citu esošo finansējumu, kas pieejams ilgtspējīgai zivsaimniecībai. Par to Davosā, tiekoties ar PTO ģenerāldirektori Ngozi Okondžo-Ivealu, paziņoja priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Nolīgums par zvejniecības subsīdijām ir nozīmīgs solis ceļā uz okeānu ilgtspēju. Tas aizliedz kaitīgas subsīdijas zvejniecībā, kuras ir galvenais faktors pasaules zivju krājumu masveida noplicināšanā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas PTO dalībvalstis neatkarīgi no pieejamajiem līdzekļiem vai attīstības līmeņa efektīvi un pēc iespējas drīz īstenotu šo nolīgumu. Piešķirot 1 miljonu eiro Zivsaimniecības finansēšanas mehānismam, ES palīdz tiem, kuriem pašlaik nav pietiekamas tehniskās zinātības vai spējas to darīt. Mēs arī mudinām citas organizācijas dalībvalstis, kurām ir tāda iespēja, apņemties sniegt atbalstu. Kopīgi mēs varam padarīt zivsaimniecību ilgtspējīgāku visā pasaulē.

Konteksts

PTO Nolīgums par zvejniecības subsīdijām, kas tika noslēgts PTO 12. ministru konferencē 2022. gada jūnijā, nāca klajā ar jēgpilniem jauniem noteikumiem, kuri vērsti uz pārzveju izraisošu subsīdiju apkarošanu. Tas ir pirmais PTO daudzpusējais nolīgums, kas atbalsta ilgtspēju.

Lai nolīgums sāktu darboties, divām trešdaļām PTO dalībvalstu ir jāpaziņo PTO, ka akceptē nolīgumu. PTO notiek arī sarunas par neatrisinātiem jautājumiem attiecībā uz zivsaimniecības subsīdijām, tostarp par nolīguma turpmākiem uzlabojumiem.

Plašāka informācija

PTO 12. ministru konferences galvenie rezultāti

PTO Zivsaimniecības finansēšanas mehānisms — paziņojums presei

PTO tīmekļa lapa, kas veltīta Nolīgumam par zvejniecības subsīdijām

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 20. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā