Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 26. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

ES misija “Augsnes kurss Eiropai”: 90 miljoni eiro 17 jauniem veselīgas augsnes atbalsta projektiem

Vide

Eiropas Komisija investēs 90 miljonus eiro 17 jaunos pētniecības projektos, kuri palīdzēs īstenot ES misiju “Augsnes kurss Eiropai”. Minēto projektu mērķis būs atjaunot un aizsargāt augsnes veselību, lai ilgtspējīgi ražotu veselīgu pārtiku, aizsargātu biodaudzveidību, stiprinātu klimatnoturību un palīdzētu sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus.

Projektos piedalās 314 dalībnieki no 32 valstīm. Pārstāvētas ne tikai ES dalībvalstis, bet arī pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētās valstis (Izraēla, Kosova, Norvēģija, Serbija un Turcija), kā arī neasociētās valstis (Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Šveice). Projektos iesaistītas universitātes, pētniecības iestādes, MVU, uzņēmumi, NVO un vietējās iestādes.

Projekta dalībnieki līdz 2030. gadam kopā panāks dažādus ieguvumus augsnes veselības atjaunošanas un aizsardzības ziņā, piemēram:

  • tiks izveidota zināšanu un datu krātuve, kura palīdzēs integrēt pētniecības un inovācijas zināšanas par augsni un augsnes veselību;
  • tiks samazināti pārtikas pārstrādes atkritumi un valorizētas atliekas, un tas dos iespēju ražot un testēt organiskus augsnes ielabotājus un mēslošanas līdzekļus;
  • tiks izstrādāti rādītāji, kuri palīdzēs mērīt augsnes biodaudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus (piemēram, agroekosistēmas un meža ekosistēmas);
  • tiks izstrādāti rīki un metodes, kuri palīdzēs noteikt augsnes piesārņojuma avotus un uzlabos izmakslietderīgas ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas ieviešanu pilsētu un lauku apvidos;
  • tiks veicināta oglekļsaistīgas lauksaimniecības ieviešana, metodikas standartizācija un sertifikācijas mehānismu izveide augsnes oglekļa uzskaites vajadzībām;
  • tiks izstrādāts satvars, kas vajadzīgs, lai uzraudzītu, paziņotu un verificētu zemes apsaimniekotāju centienus piesaistīt oglekļa dioksīdu un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;
  • tiks kopīgi izstrādāti materiāli, vadlīnijas, mācību programmu standarti un apmācības līdzekļi, kas noderēs izglītošanai par augsni;
  • tiks izveidotas vienas pieturas aģentūras, kuras palīdzēs atbalstīt, paplašināt un popularizēt plānoto misijas “Augsne” 100 dzīvo laboratoriju un bāku tīklu, kas sāks darboties nākamajā gadā;
  • tiks samazināts atkritumu daudzums, kas tiek incinerēti un apglabāti poligonos, un veicināta barības vielu atgūšana no bioatkritumiem.

17 jaunos projektus atlasīja neatkarīgi eksperti no 71 atbilstīga pieteikuma, kas tika saņemti 2022. gadā izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Lielākā daļa projektu jau ir sākti. Projektus pārvaldīs Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA). Sīkāka informācija par projektiem, arī par budžetu un saņēmējiem, atrodama par projektiem sniegtajā pārskatā.

Vispārīga informācija

ES misijas, kas izveidotas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gadam satvarā, ir jauns veids, kā dažām no lielākajām sabiedrības problēmām rast konkrētus risinājumus. ES misija “Augsnes kurss Eiropai” tika sākta 2021. gada septembrī. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam panākt pārkārtošanos uz augsnes atjaunošanu un aizsardzību. Šajā sakarā plānots izveidot 100 dzīvo laboratoriju un bāku tīklu, finansēt vērienīgu pētniecības un inovācijas programmu ar spēcīgu sociālo zinātņu komponentu, izstrādāt saskaņotu Eiropas augsnes monitoringa satvaru un vairot iedzīvotāju informētību par augsnes būtisko nozīmi.

Kopā ar ES Augsnes stratēģiju, priekšlikumu Direktīvai par augsnes monitoringu un noturību (Augsnes monitoringa akts), ES Augsnes observatoriju (EUSO), kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un citiem rīcībpolitikas pasākumiem misija “Augsne” ir daļa no zaļā kursa vērienīgo ieceru sasniegšanas satvara. Šīm darbībām ir būtiska nozīme tajā, lai aizsargātu biodaudzveidību, nodrošinātu veselīgu pārtiku un ūdeni un palielinātu noturību pret dabas katastrofām, piemēram, dabas ugunsgrēkiem un plūdiem.

Lai paustu atbalstu misijai un tās mērķiem un kļūtu par daļu no prakses kopienas, kas Eiropas un pasaules augšņu nākotnes labā iestājas par augsnes veselības un aizsardzības nodrošināšanu, organizācijas un privātpersonas var parakstīt misijas “Augsne” manifestu.

Ir vēl četras citas ES misijas, kas risina globālus problēmjautājumus tādās jomās kā klimatneitrālas viedpilsētas, pielāgošanās klimata pārmaiņām, okeānu un ūdeņu atjaunošana, veselīga augsne un cīņa ar vēzi. Tie balsta tādas Komisijas prioritātes kā Eiropas zaļais kurssdigitālajam laikmetam gatava Eiropavēža uzveikšana un jaunais Eiropas “Bauhaus”.

Sīkāka informācija

ES misija “Augsnes kurss Eiropai”

Pārskats par 17 jaunajiem projektiem

Virtuāla misijai “Augsne” veltīto projektu izstāde

ES misijas “Augsnes kurss Eiropai” piedāvātās finansēšanas iespējas

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” misijas

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 26. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā