Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 20. septembrisLasīšanas ilgums: 4 min

ES paziņo par papildu 119,5 miljonu eiro lielu atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām 2021. gadā*

Noslēdzoties 2021. gada starptautiskajai Demokrātijas nedēļai, Eiropas Savienība ir paziņojusi par piecām darbībām 119,5 miljonu eiro vērtībā, lai 2021. gadā stiprinātu spēcīgo Eiropas atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē.

Tiesiskums

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: “Demokrātijai ir būtiska nozīme ilgtspējīgā attīstībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā. Tas nozīmē spēcīgas demokrātiskas iestādes, sociālo iekļaušanu un tādu sabiedrību, kurā nodrošināta visu tās locekļu līdzdalība. Ar šiem 119,5 miljoniem eiro mēs atkārtojam savu apņemšanos veicināt demokrātiju pasaulē. Es arī lepojos ar to, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra biroju un palīdzēt dot iespējas vietējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, demokrātijas aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, jauniešiem un sievietēm visā pasaulē.”

ES ir pilnībā apņēmusies aizsargāt cilvēkus un nodrošināt viņiem iespējas, veidot izturētspējīgu, iekļaujošu un demokrātisku sabiedrību un veicināt globālu cilvēktiesību un demokrātijas sistēmu. Tā nevar vienkārši noskatīties, redzot demokrātijas graušanu un cilvēktiesību pārkāpumu, nevienlīdzības, neiecietības, aizspriedumu un diskriminācijas pieaugumu.

Šodien paziņotie pasākumi nodrošinās ES atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, demokrātijas aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem 116 valstīs, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un jauniešiem. Tie arī palīdzēs veicināt politisko sadarbību visaugstākajā līmenī demokrātijas aizstāvībai visā pasaulē.

Šie līdzekļi palīdzēs īstenot ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam un valstu plānus saskaņā ar ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III. Tie arī sniegs tik ļoti nepieciešamo palīdzību Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojam.

Šodien paziņotie pasākumi īsumā

5 miljoni eiro Demokrātijas atbalsta aliansei veicinās datu vākšanu un analīzi un stiprinās sadarbību starp ES un tās dalībvalstīm demokrātijas un cilvēktiesību jomā. 

ES ar 4,8 miljoniem eiro atbalstīs ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību pīlārs, 2021. gada budžetu. 

Aptuveni 100,8 miljoni eiro tiks izmantoti, lai atbalstītu vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, demokrātijas aktīvistus un cilvēktiesību aizstāvjus 116 partnervalstīs. Šie līdzekļi tiks iegūti no valstu piešķīrumiem saskaņā ar jauno Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē” (NDICI), un tos pārvaldīs ES delegācijas.

Ar 4 miljoniem eiro no ES cilvēktiesību krīzes mehānisma turpināsies ātrs un konfidenciāls atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām atsevišķās pasaules sarežģītākajās, bīstamākajās un neparedzamākajās politiskajās situācijās, kurās cilvēktiesības un pamatbrīvības ir visneaizsargātākās un apdraudētākās.

Globālais cilvēktiesību tīkls, kas ir unikāls simts universitāšu tīkls, 2021./2022. akadēmiskajam gadam saņems 4,9 miljonus eiro. ES šo tīklu izveidoja, lai veicinātu reģionālo un globālo sadarbību cilvēktiesību izglītības jomā septiņās reģionālās maģistra programmās.

Konteksts

2021. gada Demokrātijas nedēļā notika virkne pasākumu saistībā ar starptautisko Demokrātijas dienu ar devīzi "Stiprāki kopā: partnerības demokrātijas atbalstam”.

Cilvēktiesību un demokrātijas, kas ir Eiropas Savienības pamatvērtības, aizsardzība un veicināšana ir svarīga ES ārējās darbības prioritāte un priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai un iekļaujošāku, atvērtāku un noturīgāku sabiedrību veidošanai.

Ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē” (NDICI) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam cilvēktiesībām un demokrātijai tiek piešķirts finansējums 1,562 miljardu eiro apmērā. Tas ir par aptuveni 17 % vairāk nekā tā priekšgājēja – Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) – budžets 2014.–2020. gadā.

Minētās darbības jomas ir šādas: i) demokrātijas pamatvērtību veicināšana; ii) tiesiskums; iii) cilvēktiesību universālums, nedalāmība un savstarpējā atkarība; iv) cilvēka cieņas neaizskaramība; v) nediskriminācijas, vienlīdzības un solidaritātes principi; vi) Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko cilvēktiesību principu ievērošana.

*ATJAUNINĀTS 20-09-2021, 15:30

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija un demokrātija

Eiropas Komisija un cilvēktiesības

ES Rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam

ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns III

Starptautiskā Demokrātijas diena - Augstā pārstāvja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Žuzepa Borela un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Dubravkas Šuicas kopīgs paziņojums

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 20. septembris