Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

ES tiesību aktu piemērošana: tiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma aizsardzība

Tiesiskums

Šodien Eiropas Komisija pieņēma gada ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Ziņojumā ir aprakstītas izpildes darbības, ko Komisija 2021. gadā veica, lai garantētu iedzīvotāju un uzņēmumu tiesību un brīvību aizsardzību visā ES. Komisija šodien publicēja arī regulāro paketi ar lēmumiem par pārkāpumiem.

Lēmumi par pārkāpumiem būtu jāskata plašākā kontekstā, ņemot vērā Komisijas darbu, kura mērķis ir nodrošināt tiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma ievērošanu Savienībā. Šīs nedēļas sākumā Komisija nāca klajā ar trešo gada ziņojumu par tiesiskumu, kurā aplūkotas galvenās tendences un norises visā ES. Ziņojumā kā preventīvā mehānismā uzmanība ir pievērsta tiesiskuma problēmām, un pirmo reizi šogad tajā ir sniegti arī konkrēti ieteikumi dalībvalstīm. Attiecībā uz tām tiesiskuma problēmām, kuras laika gaitā padziļinās un ir ES tiesību pārkāpums, Komisija var izmantot pārkāpuma procedūras. Lai gan ziņojuma par tiesiskumu un pārkāpumu būtība atšķiras, tie ir svarīgi ES tiesiskuma instrumentu kopuma elementi.

Pārkāpuma lietu pakete

Šodien publicētajā paketē īpaša uzmanība ir pievērsta ES pamattiesību, vērtību un tiesiskuma ievērošanai Eiropas Savienībā. Komisija sper nākamo soli pārkāpuma procedūrā pret Poliju par ES tiesību aktu pārākumu, kuru iedragājusi Polijas Konstitucionālā tiesa. Komisija arī vēršas Tiesā pret Ungāriju par i) LGBTIK diskrimināciju un ii) par mediju brīvības un “Klubrádió” tiesību izmantot radiofrekvenču spektru ierobežošanu. Tajā pašā laikā Komisija turpina tiesvedību pret 15 dalībvalstīm, lai aizsargātu trauksmes cēlējus — cilvēkus, kuri ziņo par ES tiesību aktu pārkāpumiem. Lai nodrošinātu ES pilsoņu persondatu aizsardzību saskaņā ar augstākajiem standartiem visā Savienībā, Komisija nosūta Slovēnijai argumentētu atzinumu par to, ka Slovēnija nav izpildījusi Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) noteiktos pienākumus.

Visbeidzot, lai aizsargātu brīvas pārvietošanās pamatprincipus, kas ir ES vienotā tirgus stūrakmens, Komisija uzsāk pārkāpuma procedūru pret Ungāriju par to, ka tā ir ieviesusi diskriminējošas degvielas cenas transportlīdzekļiem ar ārvalstu numura zīmi. Visa pārkāpumu cikla lietu pakete ir pieejama tiešsaistē.

ES tiesību aktu piemērošana 2021. gadā

Kopumā Komisija 2021. gadā sāka 847 jaunas pārkāpuma lietas salīdzinājumā ar vidēji 809 lietām piecu iepriekšējo gadu laikā. Divas trešdaļas no jaunajām lietām (571) tika sāktas par ES direktīvu novēlotu transponēšanu, savukārt viena trešdaļa (276) tika sākta sakarā ar ES tiesību aktu nepareizu piemērošanu vai valsts noteikumu neatbilstību ES tiesību aktiem, tostarp Līgumiem. Komisijas veiktās izpildes darbības ir palīdzējušas atjaunot dalībvalstu atbilstību: gada laikā tika slēgtas 704 pārkāpuma lietas.

31 gadījumā Komisija nolēma dalībvalstu lietas nodot Eiropas Savienības Tiesai. Trešdaļa no šīm lietām attiecās uz gaisa vai dzeramā ūdens kvalitāti vai notekūdeņu attīrīšanu.

Tiesību, vērtību un tiesiskuma aizsardzība

Komisija turpināja stingri piemērot ES noteikumus visās politikas jomās, bet par prioritāti izvirzīja jomas, kuras visvairāk ietekmē cilvēku ikdienu un uzņēmumu darbību. Gandrīz puse no Komisijas uzsāktajām procedūrām par ES tiesību aktu nepareizu piemērošanu vai valsts noteikumu neatbilstību ES tiesību aktiem attiecās uz vidi, nodarbinātību, transportu un mobilitāti vai vienoto tirgu.

Lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības, ir svarīgi pareizi piemērot tā noteikumus. Komisija uzsāka vai turpināja izskatīt 13 lietas pret dalībvalstīm nolūkā aizsargāt Eiropas uzņēmumus, jo īpaši MVU, pret maksājumu kavējumiem komercdarījumos vai nodrošināt ES noteikumu par publisko iepirkumu un koncesijas līgumiem pareizu īstenošanu. Komisija 22 gadījumos arī veica pasākumus, lai nodrošinātu ES noteikumu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu izpildi vai nodrošinātu, ka jebkādas jaunas valsts prasības attiecībā uz reglamentētajām profesijām ir nepieciešamas un līdzsvarotas, un uzsāka 24 lietas nolūkā pastiprināt noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā praktisko piemērošanu.

Komisija izlēmīgi rīkojās, lai aizsargātu savas kopīgās vērtības un tiesiskumu. Piemēram, tā uzsāka lietas pret 11 dalībvalstīm par ES noteikumu neievērošanu cīņā pret rasismu un ksenofobiju, un uzsāka lietas pret Ungāriju un Poliju nolūkā aizsargāt LGTBIK tiesības uz nediskrimināciju. Komisija izskatīja lietas pret Poliju nolūkā aizsargāt tiesu iestāžu neatkarību. Kopumā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem jaunu lietu skaits tiesiskuma, pamattiesību un patērētāju tiesību jomā bija rekordliels.

Komisija prioritārā kārtā rīkojās, lai aizsargātu patērētājus un garantētu pārvietošanās brīvību, kurai par labu nenāca Covid-19 pandēmija. Piemēram, Komisija veica turpmākus pasākumus pārkāpuma procedūrās pret dalībvalstīm par ES tiesību aktu neievērošanu saistībā ar ceļotāju tiesībām saņemt atlīdzību par atceltiem ceļojumiem un uzraudzīja, kā dalībvalstis ievieš ES digitālo Covid sertifikātu.

Centieni novērst pārkāpumu pieļaušanu

Lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot ES tiesību aktu sniegtās priekšrocības, dalībvalstīm ir ļoti svarīgi ātri transponēt ES tiesību aktus savā tiesību sistēmā. Komisija pastiprināja centienus novērst pārkāpumu pieļaušanu, sniedzot agrīnu atbalstu dalībvalstīm, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pareizu piemērošanu, t. sk. direktīvu savlaicīgu transponēšanu.

2021. gadā Komisija sniedza pamatnostādnes par ES tiesību aktu interpretāciju un īstenošanu visās galvenajās politikas jomās. Turklāt, lai veicinātu ES tiesību aktu sekmīgu īstenošanu, sanāca vairāk nekā 40 komitejas vai ekspertu grupas.

Jaunu pārkāpuma procedūru skaits, kas bija jāierosina saistībā ar direktīvu novēlotu transponēšanu, samazinājās no 599 procedūrām 2020. gadā līdz 571 procedūrai 2021. gadā, par spīti tam, ka direktīvu skaits, kuru transponēšanas termiņš bija 2021. gadā, bija lielāks nekā 2020. gadā.

ES tiesību aktu pareiza piemērošana un izpilde joprojām ir dalībvalstu un ES iestāžu kopīga atbildība. Lai panāktu ātru atbilstību vai vāktu informāciju novērtējuma veikšanai, Komisija turpināja izmantot “EU Pilot” procesu — neformālu dialogu ar dalībvalstīm. Komisija 2021. gadā sāka 246 jaunas “EU Pilot” lietas — vairāk nekā 2020. gadā (212). 81 % no pagājušajā gadā izskatītajām “EU Pilot” lietām bija iespējams kopīgi ar attiecīgajām dalībvalstīm rast risinājumu, izvairoties no nepieciešamības uzsākt pārkāpuma procedūru.

Konteksts

Kopš 1984. gada Komisija pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma sniedz gada ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzību iepriekšējā gadā. Pēc tam Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par Komisijas ziņojumu.

Pienākumu sadalījumā starp Eiropas iestādēm Komisijai ir vispārīgs pienākums sākt likumdošanas procesu.

Pēc tam par Komisijas priekšlikumu lemj Padome un Eiropas Parlaments. Dalībvalstis atbild par to, lai to tiesību sistēmā ES tiesību akti tiktu laikus un pareizi piemēroti, īstenoti un ievēroti.

Šo ciklu noslēdz Komisija, proti, tiklīdz priekšlikumi ir pieņemti un kļūst par ES tiesību aktiem, tā pārrauga, vai dalībvalstis šos aktus piemēro pareizi, un var sākt tiesvedību, ja tā nav.

Plašāka informācija

Paziņojums par pārkāpuma lietu paketi jūlijā

Gada ziņojums par ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs

Tīmekļvietne par gada ziņojumu par ES tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs

Faktu lapa par ES27 un Apvienoto Karalisti

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā