Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. septembrisLasīšanas ilgums: 5 min

ES un Indijas un Klusā okeāna reģions – dabiski partneri

Jūras un okeāni

Šodien Komisija un Augstais pārstāvis pieņēma kopīgu paziņojumu par ES stratēģiju sadarbībai Indijas un Klusā okeāna reģionam. Kopīgajā paziņojumā ir ietvertas konkrētas darbības, lai pastiprinātu iesaisti reģionā, ko Padome bija apstiprinājusi 2021. gada 19. aprīlī.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja:

Indijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskā, demogrāfiskā un politiskā ietekme paplašinās no Āfrikas austrumu krastiem līdz Klusā okeāna salu valstīm. Ar šodien izvirzītajiem priekšlikumiem un, sekojot mūsu vērtībām, mēs piedāvājam pastiprinātu partnerību, lai virzītu darbu tirdzniecības, ieguldījumu un savienojamības jomā, vienlaikus risinot kopīgas globālas problēmas un stiprinot uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību.

Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels sacīja:

Pasaules notikumu centrs no ģeoekonomikas un ģeopolitikas viedokļa virzās uz Indijas un Klusā reģionu. ES un Indijas un Klusā okeāna reģiona valstu nākotne ir savstarpēji saistīta. ES jau ir lielākais ieguldītājs, vadošais attīstības sadarbības partneris un viens no lielākajiem tirdzniecības partneriem Indijas un Klusā okeāna reģionā. Mūsu iesaistes mērķis ir saglabāt brīvu un atvērtu Indijas un Klusā reģionu visiem, veidojot spēcīgas un noturīgas partnerības sadarbībai dažādos jautājumos: sākot ar zaļo pārkārtošanos, okeānu pārvaldību vai digitālo programmu un beidzot ar drošību un aizsardzību.

Stratēģijas īstenošana

ES un Indijas un Klusā okeāna reģions ir savstarpēji cieši saistīti, un tiem ir daudzas kopīgas intereses un ciešas saiknes – no tirdzniecības un ieguldījumiem līdz pētniecībai un inovācijai, kā arī ilgtspējīgai attīstībai, klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un drošībai.

ES pastiprina stratēģisko iesaisti Indijas un Klusā okeāna reģionā Reģions kļūst stratēģiski arvien nozīmīgāks Eiropai. Tā pieaugošā ekonomiskā, demogrāfiskā un politiskā ietekme padara to par svarīgu dalībnieku uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības veidošanā un globālo problēmu risināšanā. ES mērķis ir veicināt reģiona stabilitāti, drošību, labklājību un ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un starptautisko tiesību principiem.

Konkrētāk, ES stratēģijas īstenošana ietvers turpmākās darbības.

  • ES tirdzniecības sarunu ar Austrāliju, Indonēziju un Jaunzēlandi pabeigšana; tirdzniecības sarunu atsākšana un sarunu par ieguldījumiem sākšana ar Indiju; ekonomisko partnerattiecību nolīguma ar Austrumāfrikas Kopienu pabeigšana; izvērtējums par tirdzniecības sarunu iespējamu atsākšanu ar Malaiziju, Filipīnām un Taizemi un, iespējams, sarunas par starpreģionu tirdzniecības nolīgumu ar ASEAN.
  • Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) ar Malaiziju un Taizemi noslēgšana; sarunu par PSN sākšana ar Maldīviju un jaunā ES partnerattiecību nolīguma ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK) pilnīga īstenošana.
  • Zaļo alianšu un partnerību noslēgšana ar ieinteresētiem un ambicioziem Indijas un Klusā okeāna reģiona partneriem cīņā pret klimata pārmaiņām un vides degradāciju. Pirmā vienoišanās ir panākta ar Japānu 2021. gada maijā.
  • Okeānu pārvaldības stiprināšana reģionā, arī palielinot ES atbalstu Indijas un Klusā okeāna reģiona zvejniecības pārvaldības un kontroles sistēmām, apkarojot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un īstenojot ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus.
  • Digitālo partnerību tīkla paplašināšana ar Indijas un Klusā okeāna reģiona partneriem, kā arī jaunu digitālās partnerības nolīgumu ar Japānu, Korejas Republiku un Singapūru iespējamības izpēte.
  • Savienojamības partnerību ar Japānu un Indiju īstenošanas pastiprināšana; atbalsts partneriem atbilstošas normatīvās vides izveidē un nepieciešamā finansējuma mobilizācijas veicināšana, lai uz vietas uzlabotu savienojamību starp Eiropu un Indijas un Klusā okeāna reģionu.
  • Sadarbības stiprināšana pētniecības un inovācijas jomā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros; izpēte attiecībā uz iespēju piesaistīt šai programmai atbilstīgus Indijas un Klusā okeāna reģiona partnerus ar līdzīgiem uzskatiem, piemēram, Austrāliju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi un Singapūru.
  • Izpēte attiecībā uz veidiem, kā nodrošināt ES dalībvalstu jūras spēku pastiprinātu izvietošanu, lai palīdzētu aizsargāt jūras sakaru līnijas un kuģošanas brīvību Indijas un Klusā okeāna reģionā, vienlaikus palielinot Indijas un Klusā okeāna reģiona partneru spēju nodrošināt jūras drošību.
  • Atbalsta veselības aprūpes sistēmām un gatavībai pandēmijai pastiprināšana vismazāk attīstītajās valstīs Indijas un Klusā okeāna reģionā, veicinot sadarbībā balstītus pētījumus par infekcijas slimībām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros.

Vispārīga informācija

Kopīgais paziņojums tika pieņemts pēc Padomes 2021. gada 19. aprīļa secinājumiem par ES stratēģiju sadarbībai Indijas un Klusā okeāna reģionā.

ES padziļinās sadarbību ar partneriem Indijas un Klusā okeāna reģionā, lai reaģētu uz jaunu dinamiku, kas ietekmē reģionālo stabilitāti. Mēs vēlamies veicināt daudzpusēju sadarbību, arī ar ASEAN, strādājot pie globālām problēmām – no Covid-19 pandēmijas līdz klimata pārmaiņām, no okeānu pārvaldības līdz digitālajai jomai.

ES iesaiste Indijas un Klusā okeāna reģionā būs principiāla un ilgtermiņa iesaiste, veicinot iekļaujošu un efektīvu daudzpusēju sadarbību, kuras pamatā ir noteikumos balstīta starptautiskā kārtība, kopīgas vērtības un principi, tostarp apņemšanās ievērot demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu.

Plašāka informācija

Kopīgais paziņojums par ES stratēģiju sadarbībai Indijas un Klusā okeāna reģionā

Faktu lapa par ES stratēģiju sadarbībai Indijas un Klusā okeāna reģionā

Priekšsēdētājas fon der Leienas runa par stāvokli Savienībā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. septembris