Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 29. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

ES un starptautiskie partneri nāk klajā ar paziņojumu par interneta nākotni

Digitalizacija

Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un vairāki starptautiskie partneri nākuši klajā ar paziņojumu par interneta nākotni, izklāstot savu redzējumu par uzticamu internetu un tā principiem. Partneri atbalsta atvērtu, brīvu, globālu, sadarbspējīgu, uzticamu un drošu interneta nākotni un apstiprina savu apņemšanos aizsargāt un ievērot cilvēktiesības tiešsaistē un digitālajā pasaulē. Līdz šim paziņojumu ir atbalstījuši 60 partneri, tostarp visas ES dalībvalstis, un paredzams, ka tuvākajās nedēļās tam pievienosies vēl citas valstis. Parakstītāju saraksts ir pieejams šeit.

Paziņojums par interneta nākotni atbilst tiesībām un principiem, kas stingri nostiprināti ES, un balstās uz Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem, ko Komisija ir ierosinājusi parakstīt kopā ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Tīmeklis ir apvienojis cilvēci, kā vēl nekad iepriekš. Līdzīgi domājošas valstis no visas pasaules pirmo reizi nāk klajā ar kopīgu redzējumu par interneta nākotni, lai gādātu, ka vērtības, kas mums ir svarīgas bezsaistē, tiktu aizsargātas arī tiešsaistē, padarītu internetu par drošu vietu un uzticamu telpu ikvienam un nodrošinātu, ka internets kalpo mūsu individuālajai brīvībai. Jo interneta nākotne ir arī demokrātijas un cilvēces nākotne.

Paziņojums par interneta nākotni tika publiskots īpašā hibrīdpasākumā Vašingtonā, ko organizēja Baltā nama Nacionālās drošības padome. Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere un iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piedalījās ar videokonferences starpniecību.

Paziņojuma partneri apstiprina, ka internetam ir jāstiprina Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā paredzētie demokrātijas pamatprincipi, pamatbrīvības un cilvēktiesības. Visi partneri uzskata, ka internetam būtu jādarbojas kā vienotam, decentralizētam tīklu tīklam, kurā digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas uzticamā veidā, kur neviens netiek diskriminēts un kur ir iespējama tiešsaistes platformu sāncensība un godīga konkurence starp uzņēmumiem.

Nākot klajā ar šo paziņojumu, partneri arī pauž spēcīgas bažas par to, ka dažas autoritāras valdības ierobežo brīvību internetā, ka digitālie rīki tiek izmantoti cilvēktiesību pārkāpšanai, ka pieaug kiberuzbrukumu ietekme, ka tiek izplatīts nelikumīgs saturs un dezinformācija un notiek pārmērīga tirgus varas koncentrācija. Partneri apņemas sadarboties, lai risinātu šos jautājumus un novērstu riskus. Tie arī atbalsta redzējumu, ka digitālajām tehnoloģijām ir potenciāls veicināt savienojamību, demokrātiju, mieru, tiesiskumu un ilgtspējīgu attīstību.

Pašreizējā situācija Ukrainā dramatiski liecina par nopietnu interneta traucējumu risku, jo īpaši pilnīgas vai daļējas atslēgšanas veidā. Pastāv arī interneta sadrumstalotības risks, jo Krievijas valdība ir draudējusi daļēji vai pilnībā atslēgties no globālā interneta, kā arī ļaunprātīgas izmantošanas risks, jo patlaban strauji pieaug kiberuzbrukumu, tiešsaistes cenzūras un dezinformācijas gadījumu skaits. Tas vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir pastiprināt rīcību, lai aizstāvētu globālu atvērto internetu, kas ir ekonomikas un sabiedrības virzītājspēks visā pasaulē.

Partneri sadarbosies, lai turpinātu pildīt apņemšanos, proti savienot cilvēkus, un pārvērtīs paziņojumā izklāstītos principus konkrētā rīcībpolitikā un darbībās, vienlaikus ievērojot savu regulatīvo autonomiju. Citas ieinteresētās personas, tostarp no pilsoniskās sabiedrības un rūpniecības nozares, tiks aicinātas atbalstīt paziņojumu un veicināt tajā paustā īstenošanu. Partneri šos principus popularizēs visā pasaulē daudzpusējā sistēmā.

Kolēģijas locekļu teiktais

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Globālais tīmeklis ir daļa no ikdienas. Ņemot vērā uzņēmumu un valstu ietekmi internetā, Eiropas pieeja balstās uz nepārprotamu pamatnostādni — cilvēku varu. Tādējādi mūsu redzējums ir globāls, atvērts internets, kurā cilvēki var brīvi izteikties un kurā uzņēmumiem ir iespēja konkurēt un ieviest jauninājumus. Daudzas valstis visā pasaulē apsver, kā vislabāk palielināt interneta sniegtās iespējas un līdz minimumam samazināt risku saviem iedzīvotājiem.

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels

Paziņojums par interneta nākotni ir skaidrs vēstījums ģeopolitiska satricinājuma un digitālu pārmaiņu laikā: ES ir apņēmusies saglabāt internetu brīvu, atvērtu, globālu, sadarbspējīgu, uzticamu un drošu. Mēs esam pret centieniem sadalīt internetu un turpināsim sadarboties ar mūsu partneriem visā pasaulē, lai aizsargātu cilvēktiesības tiešsaistē un digitālajā ekosistēmā. Paziņojums par interneta nākotni paplašina ar tiesību aktiem regulēto digitālo telpu un apvieno līdzīgi domājošu partneru koalīcijas, kurām ir kopīgs redzējums par cilvēkorientētu digitālo pārkārtošanos. Tas ir apliecinājums tam, ka ES digitālā diplomātija ir efektīva mūsu ārpolitikas rīkkopas daļa.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Gan tiešsaistē, gan arī bezsaistē cilvēkiem vajadzētu būt brīviem, justies droši un spēt īstenot savas vēlmes. Tā ir Eiropas būtība, un mēs esam apņēmušies sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai veicinātu atvērtu, neitrālu, sadarbspējīgu un drošu internetu, kurā tiek aizsargātas tiesības un novērstas nelikumības, kurā plaukst inovācija un ikvienam ir piekļuve saturam un pakalpojumiem pēc savas izvēles. Šis paziņojums nodrošinās, ka internets un digitālo tehnoloģiju izmantošana demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu nevis vājina, bet gan stiprina.

Turpmākie pasākumi

Šis paziņojums ir iekļaujoša iniciatīva, un partneri turpinās sazināties ar citām valdībām, lai tās pievienotos paziņojumam. Visi partneri vērsīsies pie privātā sektora, starptautiskajām organizācijām, tehniskajām aprindām, akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības un citām attiecīgās ieinteresētajām personām visā pasaulē, lai īstenotu redzējumu par atvērtu, brīvu, globālu, sadarbspējīgu, uzticamu un drošu internetu.

Šo centienu kulminācija būs pasākums 2022. gada vasarā, kurā partneri ar daudzpusēju ieinteresēto personu kopienu apspriedīs, kā paziņojums un tajā paustie principi var veicināt un atbalstīt globālā interneta nākotni. Nākamajos mēnešos notiks arī darbsemināri par šo tēmu.

Lai gan paziņojums un tajā paustie pamatprincipi nav juridiski saistoši, tas būtu jāizmanto kā atskaites punkts sabiedriskās politikas veidotājiem, kā arī iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Konteksts

Eiropas Savienība sadarbojās ar Amerikas Savienotajām Valstīm un starptautisku partneru grupu nolūkā izstrādāt pozitīvu programmu un kopīgu redzējumu par globālā tīmekļa nākotni. Paziņojums par interneta nākotni pilnībā atbilst ES vērtībām, kas noteiktas Pamattiesību hartā, un ES digitālo tiesību principiem Eiropas digitālās desmitgades satvarā, kā arī dažādām ES vadītām digitālās politikas iniciatīvām.

Tas ir nākamais solis pēc paziņojumā par digitālo kompasu paustās apņemšanās balstīties uz atjaunotām transatlantiskajām attiecībām, lai veidotu plašāku līdzīgi domājošu partneru koalīciju, kas ir atvērta un tiek veidota kopā ar visiem tiem, kuri ir vienisprātis ar ES redzējumu par digitālo pārkārtošanos.

Šim paziņojumam ir politisks raksturs. Paziņojumā ietverto principu ievērošana nerada juridiski saistošas sekas Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm un neietekmē un neskar mūsu nostāju citos forumos.

Plašāka informācija

Paziņojums par interneta nākotni

Paziņojums par interneta nākotni – faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 29. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā