Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 1. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Globālā vārteja: līdz 300 miljardiem eiro Eiropas Savienības stratēģijai, kas paredzēta ilgtspējīgu saikņu veicināšanai visā pasaulē

Globālā vārteja

Šodien Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāk klajā ar jaunu Eiropas globālās vārtejas stratēģiju, kuras mērķis ir veicināt viedas, tīras un drošas saiknes digitālajā, enerģētikas un transporta jomā un stiprināt veselības, izglītības un pētniecības sistēmas visā pasaulē. Tā atbalsta ilgtspējīgu un uzticamu savienojamību, kas palīdz cilvēkiem un planētai risināt vissteidzamākās globālās problēmas, sākot no klimata pārmaiņām un vides aizsardzības līdz veselības drošības uzlabošanai un konkurētspējas un globālo piegādes ķēžu veicināšanai. Globālās vārtejas mērķis ir laika posmā no 2021. gada līdz 2027. gadam piesaistīt investīcijas līdz 300 miljardiem eiro apmērā, lai atbalstītu stabilu ekonomikas atlabšanu globālā mērogā, ņemot vērā mūsu partneru vajadzības un pašas ES intereses.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Covid-19 ir parādījis, cik savstarpēji saistītā pasaulē mēs dzīvojamGlobālās atveseļošanas ietvaros mēs vēlamies noteikt jaunus veidus, kā mēs savienosim pasauli nolūkā panākt labāku progresu. Eiropas modeļa mērķis ir investēt gan materiālajā, gan nemateriālajā infrastruktūrā, ilgtspējīgās investīcijās digitālajā, klimata un enerģētikas, transporta, veselības, izglītības un pētniecības jomā, kā arī labvēlīgā vidē, kas garantē vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Mēs atbalstīsim pārdomātas investīcijas kvalitatīvā infrastruktūrā, ievērojot visaugstākos sociālos un vides standartus, saskaņā ar ES demokrātiskajām vērtībām un starptautiskajām normām un standartiem. Globālā vārtejas stratēģija ir paraugs tam, kā Eiropa var veidot noturīgākus savienojumus ar pasauli.

Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels sacīja: “Savienojumi starp galvenajām nozarēm palīdz veidot vienotas interešu kopienas un stiprināt mūsu piegādes ķēžu noturību. Spēcīgāka Eiropa pasaulē nozīmē apņēmīgu sadarbību ar mūsu partneriem, stingri balstoties uz mūsu pamatprincipiem. Ar globālās vārtejas stratēģiju mēs atkārtoti apstiprinām savu redzējumu par savienojumu tīkla stiprināšanu, kurš jābalsta uz starptautiski atzītiem standartiem, noteikumiem un regulējumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

ES jau sen ir uzticams partneris, kas īsteno ilgtspējīgus un augstas kvalitātes projektus, kuros ņem vērā mūsu partnervalstu vajadzības un kuri garantē ilgstošus ieguvumus vietējām kopienām, un kuri kalpo Eiropas Savienības stratēģiskajām interesēm.

Globālās vārtejas stratēģija nozīmē lielākas investīcijas demokrātisku vērtību un augstu standartu, labas pārvaldības un pārredzamības, vienlīdzīgu partnerību, zaļu un tīru, drošu infrastruktūru veicināšanai un privāto investīciju sekmēšanai.

Globālās vārtejas stratēģija, pateicoties Eiropas komandas pieejai, apvienos ES, dalībvalstis un to finanšu un attīstības iestādes, t. sk. Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), un centīsies mobilizēt privāto sektoru, lai piesaistītu investīcijas nolūkā panākt pārveidojošu ietekmi. ES delegācijām visā pasaulē, strādājot kopā ar Eiropas komandu uz vietas, būs svarīga loma, lai apzinātu un koordinētu globālās vārtejas projektus partnervalstīs.

Globālā vārteja izmanto ES daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam paredzētos jaunos finanšu instrumentus. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) “Eiropa pasaulē”, Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) III, kā arī InterregInvestEU un ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis Eiropa” — tie visi ļauj ES piesaistīt publiskās un privātās investīcijas prioritārās jomās, arī savienojamībā. It īpaši jānorāda, ka Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai plus (EFIA+), kas ir NDICI – “Eiropa pasaulē” finansēšanas mehānisms, darīs pieejamus gandrīz 135 miljardus eiro garantētajām investīcijām infrastruktūras projektos no 2021. gada līdz 2027. gadam, gandrīz 18 miljardi eiro tiks darīti pieejami dotācijās no ES budžeta, un Eiropas finanšu un attīstības iestāžu plānoto investīciju apjoms ir gandrīz 145 miljardi eiro.

Bez tam ES pēta iespēju papildināt savu finanšu instrumentu kopumu, izveidojot Eiropas eksporta kredītu mehānismu, lai papildinātu spēkā esošās eksporta kredītvienošanās dalībvalstu līmenī un palielinātu ES vispārējo jaudu šajā jomā. Mehānisms palīdzētu nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem trešo valstu tirgos, kur tiem arvien biežāk nākas konkurēt ar ārvalstu konkurentiem, kuri saņem plašu atbalstu no savām valdībām, un tādējādi atvieglotu ES uzņēmumu dalību infrastruktūras projektos.

ES piedāvās ne tikai stabilus finanšu nosacījumus partneriem, piešķirot dotācijas, aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem un budžeta garantijas, lai samazinātu risku investīcijām un uzlabotu parāda atmaksājamību, bet arī veicinās visaugstāko vides, sociālo un stratēģiskās pārvaldības standartu piemērošanu. ES sniegs tehnisku palīdzību partneriem, lai uzlabotu to spēju sagatavot pamatotus projektus, kuri nodrošina infrastruktūras ekonomisko izdevīgumu.

Īstenojot globālās vārtejas stratēģiju, tiks veiktas investīcijas starptautiskajā stabilitātē un sadarbībā un tiks parādīts, kā demokrātiskās vērtības nodrošina noteiktību un taisnīgumu investoriem, ilgtspēju partneriem un ilgtermiņa ieguvumus cilvēkiem visā pasaulē. 

Tā ir Eiropas devums globālo investīciju nepietiekamības mazināšanā, un šajā nolūkā ir vajadzīgi saskaņoti centieni atbilstīgi G7 valstu vadītāju 2021. gada jūnijā paustajai apņemšanās izveidot uz vērtībām un augstiem standartiem balstītu un pārredzamas infrastruktūras partnerību, lai apmierinātu globālās infrastruktūras attīstības vajadzības.

ES ir apņēmusies sadarboties ar līdzīgi domājošiem partneriem, lai veicinātu investīcijas ilgtspējīgā savienojamībā. Globālās vārtejas stratēģija un ASV iniciatīva “Atjaunot uzlabojot” viena otru papildina. Šī apņemšanās strādāt kopā tika vēlreiz apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas 2021. gada Klimata pārmaiņu konferences 26. sesijā (COP26), kurā ES un Amerikas Savienotās Valstis sapulcēja līdzīgi domājošus partnerus, lai paustu kopīgu apņemšanos reaģēt uz klimata krīzi, attīstot tīru, noturīgu infrastruktūru un veidojot nākotni, kurā neto emisijas ir nulle.

Globālās vārtejas stratēģija balstās uz 2018. gada ES stratēģijas par Eiropas un Āzijas savienojamību sasniegumiem, nesen noslēgto savienojamības partnerību ar Japānu un Indiju, kā arī uz Ekonomikas un investīciju plāniem Rietumbalkāniem, Austrumu partnerībai un dienvidu kaimiņreģionam. Tā ir pilnībā saskaņota ar ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un tās ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un Parīzes nolīgumu.

 

Turpmākie pasākumi

Projekti saskaņā ar globālās vārtejas stratēģiju tiks izstrādāti un īstenoti ar Eiropas komandas iniciatīvu starpniecību. ES iestādes, dalībvalstis un Eiropas finanšu iestādes sadarbosies ar Eiropas uzņēmumiem, kā arī ar partnervalstu valdībām, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru.

Komisijas priekšsēdētājas vadībā Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks, starptautisko partnerību, kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāri virzīs globālās vārtejas īstenošanu un veicinās koordināciju starp visiem dalībniekiem.

 

Ko par to saka kolēģijas locekļi

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja:

Globālās vārtejas stratēģija ir Eiropas piedāvājums izveidot vienlīdzīgu partneru partnerības, kuras atspoguļos Eiropas ilgtermiņa apņemšanos panākt ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanu ikvienā no mūsu partnervalstīm. Ar globālās vārtejas stratēģiju mēs vēlamies izveidot nevis atkarību, bet gan spēcīgas un ilgtspējīgas saiknes starp Eiropu un pasauli, un izveidot jaunu nākotni jauniešiem.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji piebilda:

Globāla mēroga savienojamība Eiropas Savienībai sākas ar kaimiņvalstīm. Visi ekonomikas un investīciju plāni, ar kuriem nesen nācām klajā attiecībā uz Rietumbalkāniem, Austrumu partnerību un dienvidu kaimiņreģionu, ir balstīti uz savienojamību. Savienojamību ar Eiropu, savienojamību šajos reģionos. Saskaņā ar šiem plāniem, kuri izstrādāti ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem, sāks īstenot globālās vārtejas stratēģiju mūsu kaimiņreģionos, kas joprojām ir šīs Komisijas kompetencē.

 

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja kopīgs paziņojums par globālās vārtejas stratēģiju

Jautājumi un atbildes par globālo vārteju

Faktu lapa par globālās vārtejas stratēģiju

Priekšsēdētājas fon der Leienas runa par stāvokli Savienībā

Tīmekļa vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 1. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā