Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 3. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Jauna Eiropas pilsoņu forumu paaudze Komisija rīko forumu par mācību mobilitāti

Šodien Komisija atklāj jaunu pilsoņu forumu (angliski “Citizens' Panel”), kur pilsoņi no 27 dalībvalstīm spriedīs, kā Eiropas Savienībā ikvienam pieejamu padarīt mācību mobilitāti.

Eiropas pilsoņu forums

Pilsoņu forumā par mācību mobilitāti laikposmā no 2023. gada marta līdz aprīlim tā dalībnieki tiksies trīs reizes. Tas ir viens no jauna veida forumiem, tas seko konferencei par Eiropas nākotni, un tā mērķis ir dažās svarīgās politikas jomās veicināt pilsoņu dalību Komisijas politikas veidošanā.

Pilsoņu forums ietilpst apspriešanas stratēģijā pirms Komisijas priekšlikuma pieņemšanas šogad. Pilsoņi piedalīsies publiskā diskusijā, daloties pārdomās un sniedzot ieteikumus par mācību mobilitāti, arī par nepieciešamību sagādāt iespējas cilvēkiem, kuriem ir mazāk izdevību, un mazāk mobilām grupām, vai par nepieciešamību mobilitāti veidot maksimāli draudzīgu videi, kā arī par iespējām, ko šajā kontekstā varētu piedāvāt digitalizācija.

Foruma pirmā sesija notiks 3.–5. martā Briselē, un to atklās par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela. Foruma otrā sesija notiks tiešsaistē 24.–26. martā. Pēdējā sesija notiks 28.–30. aprīlī Briselē, un noslēguma sēdē piedalīsies priekšsēdētāja vietnieks eiropiskās dzīvesziņas jautājumos Margaritis Shins.

Forumā piedalās 150 pēc nejaušības principa atlasīti pilsoņi. Šie pilsoņi pārstāv ES daudzveidību ģeogrāfijas (valsts un pilsētu/lauku izcelsmes), dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un izglītības līmeņa ziņā. Turklāt trešdaļa foruma dalībnieku ir jaunāki par 25 gadiem. Jauniešu un viņu prioritāšu iekļaušana politikas veidošanā ir skaidrs aicinājums konferences par Eiropas nākotni ietvaros, un tas bija viens no galvenajiem Eiropas Jaunatnes gada mērķiem. Komisijai jānodrošina, ka visos pilsoņu forumos vismaz trešdaļa ir jauniešu.

Mācību mobilitāte jau kļuvusi par īstenību, pateicoties “Erasmus+” un agrākām programmām, ilgus gadus kas skolēniem un skolotājiem piedāvājušas mobilitātes iespējas vispārīgā izglītībā, profesionālā izglītībā un apmācībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā, kā arī projektos mācekļiem, jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un sporta treneriem. Tomēr, lai gan interese par mācību mobilitāti ir liela, Eiropas pilsoņi saskaras ar virkni šķēršļu, kas kavē piekļuvi mācību mobilitātes iespējām un dalību tajās. Šo šķēršļu apzināšana un novēršana ir būtiska, lai mācību mobilitātes iespējas būtu pieejamas ikvienam.

Mācību periodiem ārzemēs jākļūst par normu, kas skar ikvienu neatkarīgi no vecuma, izglītotības, izcelsmes un finanšu līdzekļiem. Tāpēc 2023. gada darba programmā Komisija paziņoja par mācību mobilitātes satvara atjaunināšanu. Papildus šim pilsoņu forumam Komisija sāka sabiedrisku apspriešanu, kur pilsoņiem un ieinteresētām personām dalīties domās par šo jautājumu. Atbildes no 8. februāra līdz 3. maijam var iesniegt portālā “Izsakiet viedokli!”.

Konteksts

Pilsoņu forums

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2019. gada jūlija politiskajās pamatnostādnēs aicināja sarīkot Eiropas nākotnei veltītu konferenci, kas būtu daļa no jauna impulsa Eiropas demokrātijai, un apņēmās sekot tās rezultātiem.

Attīstot konferencē panākto, Komisija savā politikas veidošanas rīkkopā iekļauj dalības un apspriešanas praksi, un dažās svarīgās jomās pilsoņu forumi tagad ir daļa no Komisijas politikas veidošanas. Līdzās forumam par mācību mobilitāti ir sarīkoti vēl divi pilsoņu forumi, proti, pirmais pilsoņu forums par pārtikas izšķērdēšanu beidzās 2023. gada februāra vidū, un pašlaik turpinās forums par virtuālām pasaulēm.

Mācību mobilitāte

Eiropas Savienībai 35 gadu laikā ir izdevies veicināt programmas un stratēģijas, kas uzlabo pilsoņu mobilitāti un veicina pārrobežu apmaiņu un sadarbību mācību jomā. Tādas programmas kā “Erasmus+” tika izveidotas tāpēc, ka skolēnu, studentu un pedagogu mācību mobilitāte ir veids, kā palielināt savstarpējo sapratni un kultūras apmaiņu starp Eiropas pilsoņiem un palīdzēt viņiem apgūt prasmes un iemaņas, kas vajadzīgas globalizētā pasaulē.

Mācību mobilitāte ir svarīgs faktors, īstenojot Eiropas izglītības telpu – ES kopīgo ieceri par izglītības un apmācības nozari. Tā veicinās ES pilsoņu nodarbināmību un ekonomikas konkurētspēju. Tā ir arī cieši saistīta ar ES plašāko mērķi veicināt iekļautīgāku Eiropas Savienību.

Uzlabojot mobilitāti ES, visiem izglītojamajiem, pedagogiem un personālam visās nozarēs (skolas izglītība, profesionālā izglītība un apmācība, augstākā izglītība, pieaugušo izglītība, jaunatne un sports) un visos mācību līmeņos varētu būt iespēja pārvietoties starp izglītības un apmācības sistēmām dažādās valstīs.

Mācību mobilitātes pieredze attīsta nodarbināmību, prasmes un zināšanas cilvēkiem visā Eiropā. Un ceļošana pāri robežām, lai mācītos un gūtu neatkārtojamu pieredzi, ir svarīgs savstarpēji savienotas bezrobežu Eiropas aspekts.

Programmas “Erasmus+” ietvaros vien kopš programmu izveides 1987. gadā gandrīz 13 miljoni cilvēku ir studējuši, mācījušies, strādājuši un volontējuši ārzemēs. 95 % dalībnieku ziņoja, ka ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar savu mobilitāti, un 99 % dalībnieku ieteica izmēģināt. 78 % ir uzlabojuši svešvalodu prasmes, 75 % ir ieguvuši labākas karjeras iespējas un 76 % ir izstrādājuši labāku priekšstatu par savu turpmāko karjeru.

Komisija un ES dalībvalstis sadarbojas, lai īstenotu kopīgo ieceri līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu, uzlabojot izglītības un apmācības kvalitāti, iekļaušanu un dzimumu līdztiesību, veicinot zaļo un digitālo pārkārtošanos, uzlabojot skolotāju stāvokli, stiprinot augstākās izglītības nozari un turpinot popularizēt ES kā partneri izglītībā valstīm un reģioniem visā pasaulē.

Sīkākai uzziņai

Pilsoņu foruma diskusijām var sekot tiešsaistē:

Pilsoņu forums par mācību mobilitāti

Mācību mobilitāte Eiropas izglītības telpā

Par Eiropas izglītības telpu

“Erasmus+”

Konference par Eiropas nākotni

Fakti par konferences galīgajiem rezultātiem

Eiropas pilsoņu forumi – jauns pilsoņu iesaistes posms

Komisijas darba programma 2023. gadam

Citāti

Pilsoņu tieša dalība Eiropas publiskās politikas izstrādē kļūst par regulāru ES demokrātiskās dzīves iezīmi, un pilsoņiem ir teikšana ES politikas veidošanā. Tas ir taustāms rezultāts konferencei par Eiropas nākotni, kurā mēs īsti redzējām, cik vērtīgi ir izvirzīt pilsoņus pašā politikas veidošanas centrā iniciatīvās, kas ietekmē viņu ikdienu.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica - 03/03/2023

 

Mācību mobilitāte ir būtiska savstarpēji savienotai bezrobežu Eiropai un Eiropas izglītības telpas izveidei. Tāda personiska pieredze, kas maina dzīvi, var būt spēcīgs instruments nodarbināmības, prasmju un zināšanu attīstīšanai. Mēs iesaistām pilsoņus forumos un sabiedriskajā apspriešanā, lai mācību mobilitāti padarītu par realizējamu katram eiropietim neatkarīgi no vecuma vai izcelsmes.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela - 03/03/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 3. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā