Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 28. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 9 min

Jauni noteikumi par atbildību attiecībā uz produktiem un mākslīgo intelektu (MI) ar mērķi aizsargāt patērētājus un veicināt inovāciju

Digitalizācija

Šodien Komisija pieņēma divus priekšlikumus par noteikumu par atbildību pielāgošanu digitālajam laikmetam, aprites ekonomikai un globālo vērtības ķēžu ietekmei. Pirmkārt, tā ierosina modernizēt spēkā esošos noteikumus par ražotāju produktatbildību neatkarīgi no vainas par defektīviem produktiem (no viedām tehnoloģijām līdz zālēm). Pārskatītie noteikumi nodrošinās uzņēmumiem juridisko noteiktību tā, lai tie varētu ieguldīt jaunos un novatoriskos produktos, un nodrošinās, ka cietušie var saņemt taisnīgu kompensāciju, ja defektīvi produkti, tostarp digitāli un atjaunoti produkti, rada kaitējumu. Otrkārt, Komisija pirmo reizi ierosina mērķtiecīgi saskaņot valstu noteikumus par atbildību mākslīgā intelekta jomā, tādējādi atvieglojot ar mākslīgo intelektu saistītā kaitējuma upuriem iespēju saņemt kompensāciju. Saskaņā ar mērķiem Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu un Komisijas 2021. gada Mākslīgā intelekta akta priekšlikumu, kurā noteikts tiesiskais regulējums, lai veicinātu izcilību un uzticēšanos mākslīgajam intelektam, jaunie noteikumi nodrošinās, ka cietušajiem, kuriem ar MI produktiem vai pakalpojumiem nodarīts kaitējums, piemēros tādus pašus aizsardzības standartus, kā tad, ja kaitējums būtu nodarīts jebkuros citos apstākļos.

Pārskatītā Produktatbildības direktīva, kas ir piemērota zaļajai un digitālajai pārkārtošanai un globālajām vērtības ķēdēm

Ar pārskatīto direktīvu tiek modernizēti un pastiprināti pašreizējie vispāratzītie noteikumi, balstoties uz ražotāju atbildību neatkarīgi no vainas par kompensāciju par miesas bojājumiem, kaitējumu īpašumam vai datu zudumu, ko izraisījuši nedroši produkti, sākot no dārza krēsliem līdz modernām iekārtām. Tā nodrošina taisnīgus un paredzamus noteikumus gan uzņēmumiem, gan patērētājiem.

• Atbildības noteikumu attiecībā uz aprites ekonomikas darījumdarbības modeļiem modernizēšana: nodrošinot, ka atbildības noteikumi ir skaidri un taisnīgi attiecībā uz uzņēmumiem, kas būtiski pārveido produktus.

• Noteikumu par atbildību attiecībā uz produktiem digitālajā laikmetā modernizēšana: darot iespējamu kompensācijas saņemšanu par nodarīto kaitējumu, ja tādi produkti kā roboti, droni vai viedmājas sistēmas tiek padarīti nedroši ar programmatūras atjauninājumiem, MI vai digitālajiem pakalpojumiem, kuri vajadzīgi produkta ekspluatācijai, kā arī tad, ja ražotāji nespēj novērst kiberdrošības ievainojamību.

• Vienlīdzīgāku konkurences apstākļu radīšana ES un trešo valstu ražotājiem: ja patērētājiem tiek nodarīts kaitējums ar nedrošiem produktiem, kas importēti no valstīm ārpus ES, viņi kompensācijas saņemšanai varēs vērsties pie importētāja vai ražotāja ES pārstāvja.

• Vienlīdzīgu nosacījumu nodrošināšana patērētājiem un ražotājiem: pieprasot ražotājiem atklāt pierādījumus, ieviešot lielāku elastību attiecībā uz laika ierobežojumiem prasību iesniegšanai un atvieglojot pierādīšanas pienākumu cietušajiem sarežģītās lietās, piemēram, tādās, kas saistītas ar zālēm vai mākslīgo intelektu.

Cietušo vieglāka piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, piemērojot Direktīvu par atbildību mākslīgā intelekta jomā

Direktīvas par atbildību mākslīgā intelekta jomā mērķis ir paredzēt vienotus noteikumus par piekļuvi informācijai un pierādīšanas pienākuma atvieglošana attiecībā uz mākslīgā intelekta sistēmu radīto kaitējumu, nosakot plašāku aizsardzību cietušajiem (gan privātpersonām, gan uzņēmumiem) un ar garantiju palielināšanu veicinot mākslīgā intelekta nozares attīstību. Ar to saskaņos dažus noteikumus attiecībā uz prasībām, kas neietilpst Produktatbildības direktīvas darbības jomā, gadījumos, kad kaitējums ir nodarīts nepareizas rīcības dēļ. Tas attiecas, piemēram, uz privātuma pārkāpumiem vai kaitējumu, ko izraisījuši drošības jautājumi. Jaunie noteikumi, piemēram, atvieglos kompensācijas saņemšanu, ja kāds ir ticis diskriminēts darbā pieņemšanas procesā, kurā iesaistīta MI tehnoloģijas izmantošana.

Ar direktīvu tiek vienkāršots cietušo tiesiskais process, kad tiem jāpierāda, ka kādas personas vaina ir radījusi kaitējumu, ieviešot divus galvenos elementus: pirmkārt, apstākļos, kad ir konstatēta būtiska kļūda un šķiet pamatoti iespējama cēloņsakarība ar MI veiktspēju, ar tā saukto “cēloņsakarības prezumpciju” risinās grūtības, ar kurām cietušie saskaras, kad tiem ir detalizēti jāskaidro, kā kaitējumu ir izraisījusi konkrēta kļūda vai bezdarbība, kas var būt īpaši grūti, kad ir jāmēģina izprast un navigēt sarežģītas MI sistēmas. Otrkārt, cietušajiem būs vairāk rīku, lai pieprasītu tiesisko atlīdzību, ieviešot uzņēmumu un piegādātāju tiesības piekļūt pierādījumiem gadījumos, kad ir iesaistīts augsta riska mākslīgais intelekts.

Jaunie noteikumi nodrošina līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību un inovācijas veicināšanu, likvidējot papildu šķēršļus cietušajiem attiecībā uz piekļuvi kompensācijai, vienlaikus nosakot garantijas MI nozarei, piemēram, ieviešot tiesības apstrīdēt atbildības prasību, pamatojoties uz cēloņsakarības prezumpciju.

Komisijas locekļu teiktais

 Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova teica: 

Mēs vēlamies, lai mākslīgā intelekta tehnoloģijas uzplauktu ES. Lai tas varētu notikt, cilvēkiem ir jāuzticas digitālajām inovācijām. Ar šodien ierosināto priekšlikumu par MI civiltiesisko atbildību mēs sniedzam klientiem rīkus tiesiskās aizsardzības līdzekļiem MI nodarīta kaitējuma gadījumā, lai viņiem būtu tāds pats aizsardzības līmenis kā ar tradicionālajām tehnoloģijām saistītos gadījumos, un mēs garantējam juridisko noteiktību mūsu iekšējam tirgum.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja: 

Produktatbildības direktīva jau četrdesmit gadu ir bijusi iekšējā tirgus stūrakmens. Ar šodien ierosināto priekšlikumu tā tiks padarīta piemērota tam, lai reaģētu uz nākamo desmitgažu izaicinājumiem. Jaunie noteikumi atspoguļos globālās vērtības ķēdes, veicinās inovāciju un patērētāju uzticēšanos un nodrošinās lielāku juridisko noteiktību uzņēmumiem, kas iesaistīti zaļajā un digitālajā pārkārtošanā.

 Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Ņemot vērā jauno tehnoloģiju milzīgo potenciālu, mums vienmēr ir jānodrošina patērētāju drošība. Pienācīgi ES iedzīvotāju aizsardzības standarti ir patērētāju uzticēšanās un līdz ar to arī sekmīgas inovācijas pamats. Jaunās tehnoloģijas, piemēram, droni vai MI nodrošinātie piegādes pakalpojumi, var darboties tikai tad, ja patērētāji jūtas droši un aizsargāti. Tālab mēs šodien ierosinām mūsdienīgus noteikumus par atbildību. Mēs pielāgojam savu tiesisko regulējumu digitālās pārveides realitātei.

Turpmākā rīcība

Komisijas priekšlikums tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tiek ierosināts, ka piecus gadus pēc direktīvas par atbildību MI jomā stāšanās spēkā Komisija vajadzības gadījumā izvērtēs, vai ir vajadzīgi noteikumi par atbildību neatkarīgi no vainas attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar MI.

Vispārīga informācija

Pašreizējie ES noteikumi par produktatbildību, kuru pamatā ir ražotāju atbildība neatkarīgi no vainas, ir gandrīz 40 gadus veci. Moderni noteikumi par atbildību ir svarīgi zaļajai un digitālajai pārkārtošanai, jo īpaši, lai pielāgotos jaunām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgajam intelektam. Tas nozīmē nodrošināt juridisko noteiktību uzņēmumiem un problēmu gadījumā gādāt par to, lai patērētāji būtu labi aizsargāti.

Savās politikas pamatnostādnēs priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena izklāstīja koordinētu Eiropas pieeju mākslīgajam intelektam. Komisija ir apņēmusies veicināt MI ieviešanu un visaptveroši novērst riskus, kas saistīti ar tā izmantošanu un iespējamo kaitējumu.

Komisija 2020. gada 19. februāra Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu apņēmās veicināt MI ieviešanu un novērst riskus, kas saistīti ar dažiem tā lietojumiem, veicinot izcilību un uzticēšanos. Baltajai grāmatai pievienotajā ziņojumā par MI atbildību Komisija apzināja konkrētos izaicinājumus, ko MI rada spēkā esošajiem noteikumiem par atbildību.

Komisija 2021. gada aprīlī pieņēma Mākslīgā intelekta akta priekšlikumu, kurā izklāstīti horizontāli noteikumi par mākslīgo intelektu, galveno uzmanību pievēršot kaitējuma novēršanai. MI akts ir pamatiniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt ES izstrādāto un izmantoto augsta riska MI sistēmu drošumu un uzticamību. Tas garantēs cilvēku un uzņēmumu drošību un pamattiesības, vienlaikus stiprinot mākslīgā intelekta ieviešanu, investīcijas un inovāciju. Šodien ierosinātais MI atbildības tiesību aktu kopums papildina MI aktu, atvieglojot uz vainu balstītas civiltiesiskās atbildības prasību iesniegšanu par zaudējumu atlīdzināšanu un nosakot jaunu uzticības standartu kaitējuma atlīdzināšanai.

Ar direktīvu par atbildību mākslīgā intelekta jomā privāttiesības tiek pielāgotas jaunajām problēmām, ko rada mākslīgais intelekts. Kopā ar Produktatbildības direktīvas pārskatīšanu šīs iniciatīvas papildina Komisijas centienus padarīt noteikumus par atbildību piemērotus zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam.

Plašākai informācijai

Priekšlikums direktīvai, ar ko mākslīgajam intelektam pielāgo noteikumus par civiltiesisko atbildību, kas nav līgumiskā atbildība   

Priekšlikums Produktatbildības direktīvas pārskatīšana

Jautājumi un atbildes: Direktīva par atbildību MI jomā

Jautājumi un atbildes: Produktatbildības direktīva

Noteikumi par atbildību mākslīgā intelekta jomā

Komisijas Baltā grāmata par mākslīgo intelektu. Eiropeiska pieeja — izcilība un uzticēšanās

Komisijas ziņojums par mākslīgā intelekta, lietu interneta un robotikas ietekmi uz drošumu un tiesisko atbildību

Ekspertu grupas ziņojums par atbildību par mākslīgo intelektu un citām jaunām digitālajām tehnoloģijām

Salīdzinošais tiesību pētījums par civiltiesisko atbildību par mākslīgo intelektu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 28. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā