Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 17. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Jaunuzņēmumu ciemata foruma atklāšana: tiek īstenots redzējums par ES lauku apvidiem

Lauku attīstība

Šodien Komisija atklāja Jaunuzņēmumu ciemata forumu, kurā vākt ieskatus par lauku jaunuzņēmumu problēmām un potenciālu. Gadskārtējais Jaunuzņēmumu ciemata rīcībplāns, kas ietilpst ES 2021. gada jūnija ilglaika redzējumā par lauku apvidiem un Komisijas rīcībplānā lauku apvidiem, palīdz lauku kopienās vairot pētniecību un inovāciju un veidot inovatīvāku uzņēmējdarbību, kas sekmē jaunu un talantīgu cilvēku piesaisti.

Foruma mērķis ir izveidot atvērtu telpu, kurā vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa iestādēm, kā arī Eiropas iestādēm un iesaistītajām pusēm tikties, diskutēt un veidot rīcību attiecībā uz tādu inovatīvu darbību lauku apvidos, kuras dzinulis būtu jaunuzņēmumi. Lauku apvidu inovatīvās darbības dalībnieki, stiprinot lauku inovācijas ekosistēmu attīstību, varēs sazināties Lauku inovācijas forumā. Jaunuzņēmumu ciemata foruma mērķis ir sniegt zināšanas par inovatīviem jaunuzņēmumiem lauku apvidos, par to, kāda veida inovācijā tie ir iesaistīti, par pakalpojumiem, ko inovatīvās darbības ekosistēmas tiem vēl nespēj sniegt, bet ko šie uzņēmumi vēl cer sagaidīt, kā arī par šo, kā šīs ekosistēmas turpmāk nostiprināt.

Atklāšanas pasākumam būtu arī jāpalīdz uzņēmējus un lauku inovatīvās darbības dalībniekus informēt par tiem pieejamām ES lauku attīstības un kohēzijas politikas programmu pavērtām iespējām. No foruma tiek gaidīta arī vienota izpratne par Jaunuzņēmumu ciemata koncepciju, par tās saistību ar viedo ciematu koncepciju, turklāt forums bruģēs ceļu turpmākiem pasākumiem nākamajos gados.

Jaunuzņēmumu ciematu foruma plašākie mērķi ir šādi:

  • atbalstīt lauku inovatīvās darbības ekosistēmu tālāko attīstību;
  • lauku apvidos apzināt un analizēt inovatīvās darbības palaidējslēdžus;
  • visā Eiropas Savienībā savienot lauku inovatīvās darbības aktorus, galveno uzmanību pievēršot jaunuzņēmumiem;
  • gūt kopīgu izpratni par jaunuzņēmumu ciematu koncepciju un izgaismot saikni ar viedā ciemata koncepciju.

Kolēģijas locekļu izteikumi

EK priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica

Šodien atklātais Jaunuzņēmumu ciematu forums lauku apvidiem ir jauns sākums. Tas atspoguļo, cik lielu nozīmi Komisija piešķir lauku apvidiem sniegtam atbalstam, jo tieši lauku apvidos demogrāfiskā pāreja ir visredzamākā. Ar Jaunuzņēmumu ciematu foruma starpniecību vēlamies panākt, lai Eiropā labākie un gaišākie cilvēki šos apvidos nepamestu, bet gan audzējot savus jaunuzņēmumus, tos padarot par mūsu ekonomikas ilglaika dzinuļiem, un turklāt izmantojot Eiropas lauku apvidu dabisko potenciālu, veidotu labklājību.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Inovatīvās darbības daba un avoti šobrīd mainās. Inovācijai arvien biežāk ir citi avoti nekā pētniecība; tie var būt sociālie uzņēmumi, galalietotāji, pilsoņi, jaunieši vai sadarbības struktūras. Tagad svarīgāk nekā jebkad agrāk ir visus aktorus savstarpēji savienot, lai kur tie atrastos — arī lauku apvidos. Tāpēc izmantosim iespēju, ko sniedz Jaunuzņēmumu forums, lai varētu kopīgi sākt veidot kopīgu nākotni. Sinhronizēsim savus centienus visos teritoriālajos līmeņos un rīcībpolitiskajās jomās, lai gan tagad, gan turpmākajos gados vairotu iespējas lauku jaunuzņēmumiem.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis

Lauku apvidi šodien piedāvā bagātīgas iespējas, kas aprakstītas ilglaika redzējumā par lauku apvidiem. Inovācijas veicināšanai laukos vajadzētu lielā mērā veicināt zaļo pārkārtošanos un digitālo pārkārtošanos un sniegt labumu ES lauku kopienām, zemniekiem un visai sabiedrībai. Svarīga nozīme Jaunuzņēmumu ciematu forumam ir kā savienotājam starp jaunuzņēmumiem, lauku aktoriem un publiskajām iestādēm. Gaidu šā gada diskusijas un publikācijas.

Par kohēziju un reformām atbildīgā Komisijas locekle Elīza Ferreira:

Kohēzijas politikai ir izšķirīga nozīme lauku inovācijas ekosistēmas veidošanā, tā iegulda pētniecības iestādēs un akadēmiskās iestādēs un platjoslas sakaros, tā palīdz lauku uzņēmumiem inovēties un izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas un savās viedās specializācijas stratēģijās par attīstības pamatu izmantot lauku apvidu un attālu apvidu priekšrocības. Šiem ieguldījumiem būtu arī jāpalielina lauku apvidu nozīme pārejā uz zaļu un ilgtspējīgu Eiropu.

Plašāka informācija:

Viedie ciemati | inovācija laukos (EPRI)

Ilglaika redzējums par ES lauku apvidiem

Kohēzijas politika, kas atbalsta lauku apvidus un kopienas Dati | Eiropas strukturālie un investīciju fondi (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā