Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Jautājumi un atbildes: Regulas par ķimikāliju klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu pārskatīšana

Darbs ar ķimikālijām
Eiropas Savienība, 2021

Kas ir šī klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regula?

Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regula (t. s. CLP regula) (EK) Nr. 1272/2008 nosaka, ka vielu vai maisījumu ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir pienācīgi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako bīstamās ķimikālijas pirms to laišanas tirgū. Viens no galvenajiem CLP regulas mērķiem ir noteikt, vai vielai vai maisījumam piemīt īpašības, kuru dēļ tai būtu jāpiešķir bīstamības klase (piemēram, sprādzienbīstama viela). Klasifikācija ir signāls, ka ir jāpaziņo par bīstamību. Tā ir balstīta uz Apvienoto Nāciju Organizācijas globāli harmonizēto sistēmu (GHS), un tās mērķis ir nodrošināt augstu veselības un vides aizsardzības līmeni, kā arī vielu un maisījumu brīvu apriti. Ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem, pamatojoties uz CLP regulas kritērijiem, ir jānovērtē, vai vielām un maisījumiem, ko tie laiž tirgū, piemīt kaitīgas īpašības.

Kad uzņēmums klasificē vielu vai maisījumu, tam par identificēto bīstamību ir jāpaziņo citiem piegādes ķēdes dalībniekiem, tostarp patērētājiem (ar etiķetēm), un toksikoloģijas centriem. Tādējādi bīstamās vielas vai maisījuma lietotāji zina, ka pastāv bīstamība un ka jāpārvalda ar to saistītie riski. ES var pieņemt harmonizētu klasifikāciju, kas ir juridiski saistoša visiem dalībniekiem, kuri attiecīgo vielu laiž tirgū, un šo instrumentu izmanto pirmām kārtām attiecībā uz viskaitīgākajām vielām, piemēram, kancerogēniem.

CLP regula nosaka detalizētus noteikumus par to, kā bīstamās ķimikālijas marķējamas: ar piktogrammām, signālvārdiem un bīstamības, novēršanas, reakcijas, uzglabāšanas un iznīcināšanas standarta apzīmējumiem. CLP regula nosaka arī vispārējus iepakojuma standartus, lai nodrošinātu bīstamo vielu un maisījumu drošu piegādi. Papildus bīstamības informācijai, kas izriet no marķēšanas prasībām, CLP regula dod pamatu turpmākai rīcībai, lai pārvaldītu un mazinātu šo vielu radītos riskus saskaņā ar REACH, Biocīdu regulu un citām nozarei specifiskām regulām.

Kāpēc CLP regula ir jāpārskata?

CLP regula nodrošina gan labi funkcionējošu vienoto ķimikāliju tirgu, gan cilvēku veselības un vides aizsardzību augstā līmenī kopš 2008. gada. Tomēr Komisijas analīze parādīja, ka šī regula būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību vai tirgus attīstību, piemēram, tiešsaistes tirgu un ķimikāliju uzpildes stacijas. Ir vajadzīga mērķtiecīga regulas atjaunināšana, lai optimizētu marķēšanas noteikumus. Pārstrādātajā aktā varēs novērst trūkumus un nodrošināt pilnīgāku informāciju par ķimikāliju bīstamību, kā arī precizēt dažādu iesaistīto personu (ražotāju, importētāju, izplatītāju) lomu. Piemēram, prasība, ka, kad noteikti izplatītāji kādu vielu vai maisījumu pārmarķē, tiem jāiesniedz informācija toksikoloģijas centriem.

Kādas izmaiņas ievieš pārskatītā CLP regula?

Tiesību akta priekšlikumā par CLP regulas pārskatīšanu ir iekļautas dažādas izmaiņas, kuru mērķis ir vienkāršot dažus apgrūtinošus un neskaidrus noteikumus. Ir atjauninātas marķēšanas prasības, piemēram, minimālais burtu izmērs un/vai situācija, kur ķimikālijas ir tādā formā vai izmērā, ka grūti tās marķēt, vai digitālais marķējums. Paziņošana par bīstamību tiešsaistes klasifikācijas un marķējumu sarakstā, ko pārzina Eiropas Ķimikāliju aģentūra, tiek racionalizēta, izmantojot skaidrāku un pārredzamāku informāciju, tādējādi mazākiem uzņēmumiem būs vielas un maisījumus vieglāk klasificēt.

Kāds ir priekšlikums uzlabot ķimikāliju klasificēšanu?

Priekšlikums ražotāju, pakārtoto lietotāju un importētāju veikto klasificēšanu, kā arī ECHA klasifikācijas un marķējumu sarakstu efektivizē un padara atbilstošu paredzētajam mērķim. Sarakstā ir iekļauta vielu klasifikācija, ko Aģentūrai iesnieguši (tieši vai iekļaujot reģistrācijas dokumentācijā saskaņā ar REACH) ražotāji un importētāji, un tas ir ļoti svarīgs saziņas līdzeklis. Šiem uzlabojumiem būtu jāpalīdz MVU klasificēt vielas ātrāk un labāk. Ja ir pieejami jauni dati, uzņēmumiem sava klasifikācija būtu jāatjaunina sešu mēnešu laikā.

Attiecībā uz harmonizēto klasifikāciju priekšlikums uzlabos procesa pārredzamību. Eiropas Ķimikāliju aģentūra saņems vairāk dosjē, jo arī Komisijai būs tiesības iesniegt dokumentāciju līdztekus dalībvalstīm un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem.

Kāpēc ir vajadzīgas jaunas bīstamības klases?

Darba ņēmēji, profesionāļi un patērētāji būtu jāinformē par noteiktu ķimikāliju bīstamību. Klasificēšana konkrētā bīstamības klasē nozīmē, ka jānodrošina attiecīgs marķējums, arī drošības instrukcijas. Ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji būtu jāmudina vielas un maisījumus ar bīstamām īpašībām pēc iespējas aizstāt ar mazāk bīstamām vielām un maisījumiem.

Jaunas bīstamības klases CLP regulā tiek iekļautas, pamatojoties uz pierādījumiem, ka attiecīgās vielas un maisījumi ir nodarījuši kaitējumu un esošie kritēriji to pilnībā neatrisina. Šīm jaunajām bīstamības klasēm kopīgs ir tas, ka tās attiecas uz vielām un maisījumiem, kas ir ļoti kaitīgi cilvēka veselībai vai videi.

Turklāt jaunās bīstamības klases (sk. turpmāk) ir pievienotas esošajām, piemēram, kancerogenitāte, toksicitāte ūdens videi. Ja vielas atbilst kritērijiem, pēc kuriem klasificē šajās augstas bīstamības klasēs, tās parasti novērtē un harmonizēti klasificē ES līmenī.

Kā pārstrādātais akts nosaka jaunas ķimikāliju bīstamības klases?

Komisijas deleģētais akts CLP regulā ievieš jaunas bīstamības klases un kritērijus, pēc kuriem vielas un maisījumus klasificē. Jaunās bīstamības klases ir šādas:

  • cilvēka un vides endokrīnie disruptori (ED);
  • noturīgas, bioakumulējamas un toksiskas vielas (PBT vielas); ļoti noturīgas un ļoti bioakumulējamas vielas (vPvB vielas);
  • noturīgas, mobilas un toksiskas vielas (PMT vielas); ļoti noturīgas un ļoti mobilas vielas (vPvM vielas).

Šis deleģētais akts ir tapis, pateicoties vairākām zinātniskām diskusijām, kurās piedalījās Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA), Komisijas, dalībvalstu un ieinteresēto personu organizāciju zinātniskie eksperti un kuras notika ECHA vai Komisijas REACH un CLP regulu ekspertu grupā.

Dažas no šīm bīstamībām jau ir daļēji ietvertas citos tiesību aktos: endokrīnie disruptori un PBT/vPvB (REACH/Augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu regula), savukārt PMT/vPvM bīstamība ES tiesību aktos ir novitāte.

Turklāt Komisijas tiesību akta priekšlikumā par CLP regulas pārskatīšanu Komisija ierosina, ka gadījumos, kur vielas atbilst kritērijiem klasificēšanai šajās augstas bīstamības klasēs, tās parasti tiek novērtētas un harmonizēti klasificētas ES līmenī.

Kāds labums no šīs pārskatīšanas būs patērētājiem?

Priekšlikums iekļaus jaunus noteikumus par bīstamības paziņošanas formātu, piemēram, uz etiķetēm. Šīs etiķetes būs vieglāk salasāmas, pateicoties jaunām prasībām attiecībā uz minimālo burtu izmēru un krāsu. Turklāt jaunās bīstamības klases informēs patērētājus par dažādu sadzīves ķimikāliju, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, bīstamību, it īpaši ja tās ir bīstamas videi, un ļaus viņiem pieņemt kompetentus lēmumus, iegādājoties šādus produktus.

Kā pārstrādātais akts palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem?

Jaunās bīstamības klases un pie tām piederošo ķimikāliju harmonizētā klasifikācija nozīmēs lielākus marķēšanas pienākumus uzņēmumiem. Tomēr šīs paaugstinātās prasības tiks mīkstinātas ar vienkāršojumiem, kas paredzēti vielu un maisījumu marķēšanā, un tas it īpaši palīdzēs MVU. Ir ierosināti jauni noteikumi par ķimikāliju pārdošanu uzpildāmā tarā, kas samazinās izlietotā iepakojuma daudzumu un veicinās aprites ekonomiku, kā arī samazinās iepakojuma izmaksas uzņēmumiem. Turklāt būs atļauts plašāk izmantot atlokāmās etiķetes. Jaunu marķēšanas tehnoloģiju izmantošana ļaus uzņēmumiem ietaupīt uz apjomu. Tiks ieviestas papildu atkāpes attiecībā uz ķimikālijām, ko patērētājiem pārdod bez taras, piemēram, degvielu, un ļoti mazos iepakojumos, piemēram, dažādus rakstāmpiederumus. Apspriežoties ar ieinteresētajām personām, ECHA sniegs norādījumus, lai palīdzētu nodrošināt atbilstību jaunajiem noteikumiem.

Kā CLP regulas pārskatīšana sekmēs plānoto REACH pārskatīšanu?

REACH regulas un CLP regulas pārskatīšana viena otru papildina. Piemēram, jaunās informācijas prasības pārskatītajā REACH regulā sniegs informāciju par vielu raksturīgajām īpašībām, ļaujot tās klasificēt saskaņā ar jaunajām bīstamības klasēm un atjauninātajiem klasificēšanas noteikumiem pārskatītajā CLP regulā. Savukārt harmonizētā vielu klasifikācija attiecībā uz šīm bīstamībām būs pamats pastiprinātai riska pārvaldībai saskaņā ar pārskatīto REACH regulu, kā arī citiem nozaru tiesību aktiem, kas pašlaik tiek pārskatīti.

Kā pārstrādātais akts palīdzēs sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu problēmas risināšanu, piesārņojuma samazināšanu un aprites ekonomikas uzlabošanu?

Priekšlikums ir viens no uzdevumiem, kas jāizpilda, īstenojot ES ilgtspēju sekmējošo ķimikāliju stratēģiju, kurā izklāstītas darbības, kas vērstas uz Eiropas zaļajā kursā izziņoto nulles piesārņojuma mērķi attiecībā uz vidi, kas brīva no toksikantiem. CLP regulas pārskatīšana ir nepieciešama, lai sasniegtu mūsu vērienīgo mērķi attiecībā uz drošu un ilgtspējīgu ķimikāliju inovāciju un cilvēka veselības un vides labāku aizsardzību pret bīstamām ķimikālijām.

Galvenās ķimikāliju stratēģijā norādītās darbības, ko Komisija plāno noteikt ar šo priekšlikumu, ir ieviest

  • juridiski saistošu endokrīno disruptoru bīstamības noteikšanu, balstoties uz PVO definīciju un kritērijiem, kuri jau izstrādāti pesticīdiem un biocīdiem, un to piemērot konsekventi visos tiesību aktos, un
  • jaunas bīstamības klases un kritērijus, lai pilnvērtīgi ņemtu vērā toksicitāti videi, noturību, mobilitāti un bioakumulāciju.

Pārskatītās CLP regulas priekšlikums ļaus identificēt viskaitīgākās vielas. Tas ļaus ar citiem tiesību aktiem noteikt attiecīgus pasākumus, lai ierobežotu šo vielu izmantošanu, jo īpaši patēriņa precēs, tādējādi galu galā panākot no toksikantiem brīvu vidi. Šīs apvienotās darbības risinās klimata pārmaiņas, samazinās piesārņojumu un uzlabos no toksikantiem brīvu materiālu aprites ciklus aprites ekonomikā.

Sīkākai uzziņai

Priekšlikums par pārskatītu regulu par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

Deleģētais akts, kas nosaka jaunas bīstamības klases

Paziņojums presei

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā