Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Kapitāla tirgu savienība: jauni priekšlikumi par tīrvērti, uzņēmumu maksātnespēju un uzņēmumu iekļaušanu biržas sarakstā nolūkā padarīt ES kapitāla tirgus pievilcīgākus

The Berlaymont Building and European Flags

 Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir turpmāk pilnveidot kapitāla tirgu savienību (KTS), lai:  

 • padarītu ES tīrvērtes pakalpojumus pievilcīgākus un noturīgākus, tādējādi atbalstot ES atvērto stratēģisko autonomiju un saglabājot finanšu stabilitāti;
 • visā Eiropas Savienībā saskaņotu konkrētus noteikumus par uzņēmumu maksātnespēju, padarot tos efektīvākus un palīdzot veicināt investīcijas pārrobežu mērogā;
 • ar jauna akta par iekļaušanu biržas sarakstā palīdzību mazinātu administratīvo slogu visu lielumu uzņēmumiem (it īpaši MVU), lai tie varētu labāk piekļūt publiskajam finansējumam, kotējoties biržu sarakstos.

Tīrvērte

Eiropas Savienībai ir vajadzīga droša, stabila un pievilcīga tīrvērte, lai nodrošinātu labi funkcionējošu KTS. Ja tīrvērte nedarbojas efektīvi, tad finanšu iestādes, uzņēmumi un ieguldītāji saskaras ar lielākiem riskiem un augstākām izmaksām – kā to apliecināja finanšu krīze 2008. gadā.

Šodien ierosinātie pasākumi: 

 • padarīs tīrvērtes vidi pievilcīgāku, jo centrālie darījumu partneri (CCP), kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus, varēs ātrāk un vieglāk paplašināt savu produktu klāstu, un ES tirgus dalībniekiem tiks sniegti vēl lielāki stimuli, lai tie veiktu tīrvērti un veidotu likviditāti darījumos ar ES centrālajiem darījumu partneriem;
 • palīdzēs izveidot drošu un noturīgu tīrvērtes sistēmu, jo tiks stiprināts ES uzraudzības regulējums attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem un gūtas atziņas no nesenajām norisēm enerģijas tirgos, kuras izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu. Piemēram, tiks palielināta drošības rezerves pieprasījumu pārredzamība, kā rezultātā tirgus dalībnieki (tostarp enerģētikas uzņēmumi) spēs labāk prognozēt šādus pieprasījumus;
 • tiks samazināti ES tirgus dalībnieku pārmērīgi riska darījumi ar centrālajiem darījumu partneriem trešās valstīs, jo īpaši attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kurus Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde identificējusi kā sistēmiski nozīmīgus. Saskaņā ar šodien iesniegto priekšlikumu visiem būtiskajiem tirgus dalībniekiem ir jātur aktīvi konti darījumos ES centrālajiem darījumu partneriem, lai veiktu tīrvērti vismaz attiecībā uz daļu no konkrētiem sistēmiskiem atvasināto instrumentu līgumiem. Tādējādi Eiropas Savienībā tiks uzlabota finanšu stabilitātes risku pārvaldība.

Uzņēmumu maksātnespēja

Katrā dalībvalstī ir atšķirīgs maksātnespējas režīms. Tas rada problēmas pārrobežu ieguldītājiem, kuriem, novērtējot ieguldījumu iespējas, ir jāņem vērā 27 dažādi maksātnespējas noteikumu kopumi.

Ar šodien iesniegto priekšlikumu:

 • tiks saskaņoti maksātnespējas procedūru specifiskie aspekti visā Eiropas Savienībā. Piemēram, priekšlikumā ir ietverti noteikumi par:
  • darbībām, kuru mērķis ir saglabāt maksātnespējīgā parādnieka mantu (t. i., izvairīties no tādām parādnieku darbībām, kuru rezultātā tiktu samazināta vērtība, ko var saņemt kreditori),
  • kreditoru komitejām, kuru nolūks ir nodrošināt atgūtās vērtības taisnīgu sadalījumu starp kreditoriem;
  • tā dēvētajām “pre-pack” (preventīvajām) procedūrām (t. i.; procedūrām, kuru gadījumā vienošanās par uzņēmuma pārdošanu tiek panākta pirms maksātnespējas procedūras sākuma)
  • un par uzņēmumu vadītāju pienākumu laikus iesniegt maksātnespējas pieteikumu, lai nepieļautu to, ka uzņēmuma vērtība sarūk;
 • tiks ieviests vienkāršots režīms, ko piemēro mikrouzņēmumiem, lai samazinātu šādu uzņēmumu likvidācijas izmaksas un ļautu uzņēmumu īpašniekus atbrīvot no parādsaistībām, tādējādi sniedzot viņiem jaunu iespēju sākt uzņēmējdarbību;
 • tiks pieprasīts, lai dalībvalstis sagatavo faktu lapu, kurā apkopoti būtiskie elementi valsts tiesību aktos par maksātnespēju, kā rezultātā pārrobežu mēroga investoram būs vieglāk pieņemt lēmumus.

Šie pasākumi veicinās pārrobežu mēroga ieguldījumus visā vienotajā tirgū, samazinās kapitāla izmaksas uzņēmumiem un – galu galā – nāks par labu ES kapitāla tirgu savienībai. Kopumā paredzams, ka priekšlikuma rezultātā gūtie ieguvumi pārsniegs 10 miljardus eiro gadā.

Akts par iekļaušanu biržas sarakstā

Uzņēmumi patlaban saskaras ar ievērojamām prasībām attiecībā uz iekļaušanu biržas sarakstā publiskajos tirgos. Piemēram, prospekta dokumentu garums var sasniegt pat 800 lappuses.

Ar šodien ierosinātajiem grozījumiem:

 • vienkāršos dokumentāciju, kas uzņēmumiem vajadzīga, lai tos varētu iekļaut biržas sarakstā publiskajos tirgos, un racionalizēs valstu uzraudzības iestāžu veiktās pārbaudes procedūras, tādējādi iespēju robežās paātrinot procedūru iekļaušanai biržas sarakstā un samazinot šīs procedūras izmaksas. Piemēram, tiek lēsts, ka biržā kotēti ES uzņēmumi mazāku atbilstības nodrošināšanas izmaksu rezultātā ietaupīs aptuveni 100 miljonus eiro gadā, savukārt uzņēmumi ietaupīs 67 miljonus eiro gadā, vien pateicoties vienkāršākiem noteikumiem par prospektiem;
 • vienkāršos un precizēs dažas prasības saistībā ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, neapdraudot tirgus integritāti;
 • palīdzēs uzņēmumiem kļūt pamanāmākiem ieguldītāju acīs, kas tiks panākts, lielākā mērā veicinot investīciju izpēti, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā;
 • ļaus uzņēmumu īpašniekiem iekļaut savu uzņēmumu biržas sarakstā MVU izaugsmes tirgos, izmantojot tādu kapitāldaļu struktūras, kurām ir vairākas balsis, kā rezultātā viņi varēs saglabāt pietiekamu kontroli pār savu uzņēmumu pēc tā iekļaušanas biržas sarakstā, vienlaikus aizsargājot visu pārējo akcionāru tiesības.

Šie pasākumi turpmāk pilnveidos kapitāla tirgu savienību, samazinot nevajadzīgu birokrātiju un izmaksas, kas rodas uzņēmumiem. Tas mudinās uzņēmumus tikt iekļautiem biržas sarakstā ES kapitāla tirgos un tajā palikt. Vieglāka piekļuve publiskajiem tirgiem ļaus uzņēmumiem labāk diversificēt un papildināt pieejamos finansējuma avotus. 

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

Nav labāka brīža, lai palīdzētu Eiropas uzņēmumiem piekļūt dažādiem finansējuma avotiem – tā, lai tie varētu augt un ieviest inovācijas, radīt darbvietas un piesaistīt ieguldījumus. Tas vienmēr ir bijis kapitāla tirgu savienības mērķis. Mēs esam panākuši labu progresu, taču varam paveikt vairāk. Tādēļ šodien mēs nodrošinām to, ka uzņēmumiem ir vēl vieglāk tikt iekļautiem biržas sarakstā, kas tiem paver vairāk finansējuma izvēles iespēju. Turklāt mēs arī uzlabojam ES tīrvērtes sistēmu – tirgus infrastruktūru, kas kapitāla tirgiem ir vajadzīga, lai darbotos efektīvi. Valstu noteikumu par uzņēmumu maksātnespēju lielāka saskaņotība veicinās pārrobežu mēroga ieguldījumus. Tas arī nozīmē vienkāršākas procedūras mikrouzņēmumu gadījumā. Šodien pieņemtā dokumenta pakete ir vēl viens solis uz priekšu ceļā uz to, lai stiprinātu Eiropas ekonomiku un saglabātu mūsu ilgtermiņa izaugsmi.

Komisārs Didjē Reinderss:

Maksātnespējas režīmi Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgi. Šī situācija ne tikai rada juridisko nenoteiktību un kavē investīcijas pārrobežu mērogā ES iekšienē, bet arī ir iemesls pārmērīgi ilgam vērtības atgūšanas laikam un lielām tiesvedības izmaksām. Jaunie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus – tie atbalstīs ieguldītājus, veicinās brīvu kapitāla apriti un stiprinās tirgu, nosakot kopīgus aizsardzības pasākumus un standartus, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām.

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa:

Šodien mēs speram trīs lielus soļus ceļā uz kapitāla tirgu savienību. Pirmkārt, tīrvērtes jomā mēs veidojam spējas tirgus infrastruktūrā Eiropas Savienībā, vienlaikus saglabājot mūsu tirgu atvērtību. Ar mūsu priekšlikumu tiks atbalstīti ES kapitāla tirgi, uzņēmumiem pavērsies vairāk iespēju veikt tīrvērti, un tiks saglabāta finanšu stabilitāte. Mūsu priekšlikums pievēršas arī jautājumiem, kas radušies saistībā ar atvasināto instrumentu tīrvērti, ko veic enerģētikas uzņēmumi, ņemot vērā pašreizējās problēmas, ar kurām tie saskaras. Otrkārt, attiecībā uz iekļaušanu biržas sarakstā – mēs nodrošinām to, ka uzņēmumiem ir vieglāk piekļūt dažādiem finansējuma veidiem, kas samazina izmaksas un birokrātiju tiem uzņēmumiem, kuri vēlas tikt iekļauti biržas sarakstā ES akciju tirgos. Treškārt, maksātnespējas jomā mēs rīkojamies, lai novērstu vienu no lielākajiem šķēršļiem valstu tirgu starpā. Pateicoties mūsu priekšlikumam, investoriem būs lielāka noteiktība par to, cik ilgu laiku varētu prasīt maksātnespējas procedūras un cik lielu vērtību viņi varētu atgūt, kā rezultātā pieaugtu varbūtība, ka viņi investētu uzņēmumos kādā citā dalībvalstī. Kopā šie trīs soļi tuvinās mūs kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanai.

Sīkāka informācija un turpmākie pasākumi

Dokumentu pakete par tīrvērti ietver:

  • paziņojumu;
  • regulu, ar ko groza Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (ETIR), Kapitāla prasību regulu (KPR) un Regulu par naudas tirgus fondiem (NTF);
  • direktīvu, ar ko groza Kapitāla prasību direktīvu (KPD), Ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīvu (IBD) un Direktīvu par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

Dokumentu pakete par iekļaušanu biržas sarakstā ietver:

  • grozījumu regulu, ar ko groza Prospektu regulu, Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu un Finanšu instrumentu tirgu regulu;
  • grozījumu direktīvu, ar ko groza Finanšu instrumentu tirgu direktīvu un atceļ Direktīvu par iekļaušanu biržas sarakstā, un
  • direktīvu par balsstiesīgām kapitāldaļām ar vairākām balsīm. 
 • Dokumentu pakete par uzņēmumu maksātnespēju ietver:
  • direktīvu par uzņēmumu maksātnespēju.

Seši attiecīgie tiesību aktu priekšlikumi tagad tiks iesniegti pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē.

Sīkāka informācija

Tīrvērte

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Pakete par kapitāla tirgu savienību – dokumenti

Uzņēmumu maksātnespējas tiesību akts un akts par iekļaušanu biržas sarakstā

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Pakete par kapitāla tirgu savienību – dokumenti

Priekšlikums jaunai Maksātnespējas direktīvai, ar ko noteiktos aspektos saskaņo maksātnespējas procedūru materiālo tiesību normas 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā