Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Kapitāla tirgu savienība: Komisija pagarina uz ierobežotu laikposmu noteikto līdzvērtību Apvienotās Karalistes centrālajiem darījumu partneriem

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija šodien pieņēma lēmumu līdz 2025. gada 30. jūnijam pagarināt līdzvērtību attiecībā uz Apvienotās Karalistes centrālajiem darījumu partneriem (CCP). Šis lēmums īstermiņā nodrošinās Eiropas Savienības finanšu stabilitāti.

Papildus Komisija šodien sāka arī mērķtiecīgu sabiedrisko apspriešanu un publicēja uzaicinājumu iesniegt atsauksmes par veidiem, kā paplašināt ES centralizētās tīrvērtes darbības un uzlabot ES CCP pievilcību, lai samazinātu ES pārmērīgo paļaušanos uz sistēmiskiem trešo valstu CCP. Šīs apspriešanas mērķis ir arī noskaidrot ieinteresēto personu viedokļus par izmaiņām ES CCP uzraudzības noteikumos. Pievilcīgāki un labāk uzraudzīti ES CCP palielinās vienotā tirgus priekšrocības ES finanšu tirgus dalībniekiem un ES uzņēmumiem.

Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa sacīja: 

Finanšu stabilitātes nodrošināšana un kapitāla tirgu savienības turpmāka attīstīšana ir mūsu galvenās prioritātes. Centrālajiem darījumu partneriem (CCP) ir svarīga loma riska mazināšanā finanšu sistēmā. Komisija plāno nākt klajā ar pasākumiem, kas samazinātu mūsu pārmērīgo atkarību no sistēmiskiem trešo valstu CCP un uzlabotu ES CCP pievilcību, vienlaikus pastiprinot to uzraudzību. Mēs aicinām visas attiecīgās ieinteresētās personas iesaistīties šodien sāktajā apspriešanā.

Komisija 2022. gada otrajā pusē plāno nākt klajā ar pasākumiem, kas attīstītu centralizētās tīrvērtes darbības Savienībā. Pirmkārt, tās mērķi ir uzlabot centralizētās tīrvērtes kapacitāti dalībvalstīs, tādējādi padarot ES par konkurētspējīgāku un rentablāku tīrvērtes centru, un uzlabot ES CCP likviditāti. Otrkārt, ir būtiski, lai riski tiktu pienācīgi pārvaldīti un tiktu stiprināta ES uzraudzības sistēma attiecībā uz CCP, tostarp pastiprinot ES līmeņa uzraudzības lomu.

Ar šo ierosināto turpmāko rīcību tiek panākts līdzsvars starp ES finanšu stabilitātes saglabāšanu īstermiņā un spēcīgas un konkurētspējīgas kapitāla tirgu savienības izveidi turpmākajos gados.

Konteksts

CCP ir struktūra, kas samazina sistēmisko risku un uzlabo finanšu stabilitāti, darbojoties starp abiem darījumu partneriem atvasināto instrumentu līgumā (t. i., rīkojoties kā pircējs pārdevējam un kā pārdevējs riska pircējam). CCP galvenais mērķis ir pārvaldīt risku, kas varētu rasties, ja kāds no darījuma partneriem konkrētajā darījumā nepilda saistības. Centralizēta tīrvērte ir būtiska finanšu stabilitātei, jo tā mazina finanšu uzņēmumu kredītrisku, samazina negatīvās ietekmes izplatīšanās risku finanšu nozarē un palielina tirgus pārredzamību.

ES finanšu sistēmas lielā atkarība no pakalpojumiem, ko sniedz Apvienotajā Karalistē bāzēti CCP, ilgtermiņā varētu radīt būtiskas problēmas saistībā ar finanšu stabilitāti.

Lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem finanšu stabilitātes riskiem, Komisija 2020. gada septembrī attiecībā uz Apvienotās Karalistes CCP pieņēma lēmumu, uz ierobežotu laikposmu nosakot līdzvērtību līdz 2022. gada 30. jūnijam. Minētajā lēmumā par līdzvērtību tirgus dalībnieki tika mudināti rīkoties un samazināt savus riska darījumus ar Apvienotās Karalistes CCP.

2021. gadā Komisija izveidoja darba grupu (kopā ar Eiropas Centrālo banku, Eiropas uzraudzības iestādēm un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju), lai izpētītu iespējas un grūtības, kas saistītas ar atvasināto instrumentu tīrvērtes pārcelšanu no Apvienotās Karalistes uz ES. Diskusijas darba grupā parādīja, ka nolūkā turpmākajos gados Eiropas Savienībā izveidot spēcīgu un pievilcīgu centralizētās tīrvērtes kapacitāti ir vajadzīga dažādu pasākumu kombinācija, kas uzlabotu tīrvērtes pievilcību, veicinātu infrastruktūras attīstību un reformētu uzraudzības pasākumus. 2022. gada jūnija termiņš bija pārāk īss, lai to panāktu, tāpēc bija nepieciešams šodien pieņemtais lēmums par līdzvērtības pagarināšanu.

Komisāre Mareida Makginesa 2021. gada 10. novembrī paziņoja, ka Komisija ierosinās pagarināt lēmumu par līdzvērtību.

Sīkāka informācija

Šodien pieņemtais lēmums par līdzvērtību

Saite uz sabiedrisko apspriešanu un uzaicinājumu iesniegt atsauksmes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā