Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 9. jūlijsLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija aicina dalībvalstis vairot konkurenci un dinamismu profesionālo pakalpojumu tirgū

Šodien Komisija nāca klajā ar atjauninātiem reformu ieteikumiem par regulējumu, kas attiecas uz septiņiem profesionālajiem uzņēmējdarbības pakalpojumiem.

success-2081167_1280.jpg
© EU

Šodienas ieteikumu mērķis ir radīt stimulu dalībvalstīm un palīdzēt tām izveidot regulatīvo vidi, kas veicina izaugsmi, inovāciju un darbvietu radīšanu un novērš pastāvīgus šķēršļus vienotajā pakalpojumu tirgū.

Atjauninātajos ieteikumos ir ņemts vērā dalībvalstu ļoti ierobežotais progress, kas profesionālo pakalpojumu jomā gūts kopš 2017. gada, kad tika publicēti sākotnējie ieteikumi. Tikai dažas dalībvalstis ir veikušas pasākumus, ar kuriem ir atcelti nesamērīgi noteikumi. Kopumā reformas tikai daļēji atbilda Komisijas ieteikumiem, un vairumā dalībvalstu joprojām pastāv ievērojamas iespējas uzlabot regulējumu šajā jomā.

Mērķorientētas un efektīvas strukturālas reformas šajos sektoros nāktu par labu daudzām pandēmijas skartām rūpniecības ekosistēmām, proti, radītu atvērtāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabotu pakalpojumu izvēlēs iespējas, cenas un pieejamību patērētājiem un rūpniecībai.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons: “Uzņēmējdarbības pakalpojumi ir būtiski Eiropas ekonomikai. No tiem ir atkarīgi Eiropas patērētāji, kā arī visas rūpniecības ekosistēmas. Šodienas ieteikumi dod jaunu impulsu dalībvalstīm uzlabot mūsu vienotā pakalpojumu tirgus konkurētspēju un noturību un veicināt tā atgūšanos pēc Covid-19 radītās krīzes. Pēdējo četru gadu ierobežotais progress reformu ziņā liecina, ka mums ir jākāpina reformu temps. Eiropas Komisija ir gatava šajā procesā atbalstīt dalībvalstis.”

Ieteikumi galvenokārt attiecas uz septiņām uzņēmējdarbības pakalpojumu jomas profesijām ar augstu izaugsmes, inovāciju un nodarbinātības potenciālu, proti, uz arhitektiem, inženieriem, juristiem, grāmatvežiem, patentu aģentiem, nekustamā īpašuma aģentiem un tūristu gidiem. Ieteikumi attiecas uz valsts noteikumiem, kas reglamentē piekļuvi šiem pakalpojumiem un to sniegšanu, piemēram, noteikumi, kas plašu darbības jomu paredz profesionāļiem ar specifisku kvalifikāciju vai kas ierobežo atļautos uzņēmumu veidus un īpašumtiesību struktūru. Šāda prakse var ierobežot konkurenci, kā arī uzņēmumu piekļuvi kapitālam, apjomradītus ietaupījumus un inovāciju. Piekļuve reglamentētajām profesijām un strādāšana tajās ir atkārtoti identificēta kā viens no joprojām pastāvošajiem šķēršļiem uzņēmumiem vienotajā tirgū[1]

Šajā sakarā dalībvalstīm ieteikts pārraudzīt reformu gaitu, palielināt informētību par apgrūtinošiem noteikumiem un apzināt jomas, kurās var veikt reformas ar vislielāko ekonomisko potenciālu.

Šajā paziņojumā, izmantojot kvantitatīvu rādītāju, ir analizēts un salīdzinoši novērtēts, cik lielus ierobežojumus rada šķēršļi, kas līdzīgām profesijām noteikti visās dalībvalstīs.

Šis paziņojums un tā ieteikumi ir daļa no Komisijas vērienīgās programmas, ar ko Eiropas vienoto pakalpojumu tirgu padarīt integrētāku, konkurencē vairāk balstītu un dinamiskāku, kā izklāstīts atjauninātajā 2020. gada jaunajā industriālajā stratēģijā[2]. Tas ir viens no Vienotā tirgus īstenošanas rīcības plāna[3] soļiem.

Pamatinformācija

Uzņēmējdarbības pakalpojumi, no kuriem daudzi ir regulēti profesionālie pakalpojumi, veido aptuveni 13 % no ES pievienotās vērtības un aptuveni 14 % no nodarbinātības ES. Šie sektori nodrošina starpposma ieguldījumus visās rūpniecības ekosistēmās, un tie ir ļoti nozīmīgi Eiropas ekonomikai. Tas nozīmē, ka labi funkcionējoša profesionālo pakalpojumu nozare var būt nozīmīgs ekonomiskās izaugsmes un labklājības avots, un šīs nozares netraucēta darbība būs svarīga, lai ekonomika atveseļotos no Covid-19 krīzes.

Šis paziņojums atjaunina un nostiprina ieteikumus par profesionālo pakalpojumu regulējuma valstu reformām, kas dalībvalstīm tika adresēti 2017. gadā. Tie ir daļa no turpmākiem pasākumiem saistībā ar “savstarpējo izvērtēšanu”, kas paredzēta 2013. gada pārskatītajā profesionālo kvalifikāciju direktīvā (2013/55/ES).

Ieteikumus papildina dienestu darba dokuments, kurā sīkāk analizēti specifiskos profesionālos pakalpojumus reglamentējošie valstu noteikumi

Sīkāka informācija

Paziņojums par 2017. gada profesionālo pakalpojumu regulējuma jomas reformu ieteikumu izvērtēšanu un atjaunināšanu

Dienestu darba dokuments

2017. gada norādījumi par profesionālo pakalpojumu regulējuma reformu ieteikumiem

 

[1] SWD(2020) 54.

[2] COM(2021) 350.

[3] Ilgtermiņa rīcības plāns vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai un izpildei, COM(2020) 94 final.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. jūlijs