Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija aicina iesniegt piezīmes par priekšlikumu projektiem attiecībā uz Mehānisko transportlīdzekļu grupu atbrīvojuma regulas un Papildu pamatnostādņu nākotni

Priekšlikums

Šodien Eiropas Komisija izsludināja sabiedrisko apspriešanu un uzaicinājumu iesniegt atsauksmes, aicinot ikvienu ieinteresēto personu komentēt priekšlikumu projektus attiecībā uz Mehānisko transportlīdzekļu grupu atbrīvojuma regulā (MTGAR) paredzētā regulējuma nākotni. Minētie projekti ir 1) regulas projekts, kas paredz uz pieciem gadiem pagarināt pašreizējās MTGAR darbību, un 2) paziņojuma projekts, kas paredz konkrētos aspektos atjaunināt Papildu pamatnostādnes.

Tā kā MTGAR zaudē spēku 2023. gada 31. maijā, Komisija 2018. gada decembrī sāka pārskatīšanas procesu ar mērķi apkopot faktu materiālu par to, kā darbojas automobiļu nozares vertikālajiem nolīgumiem piemērojamie noteikumi. Tagad ir pabeigta iecerēto jauno noteikumu izstrāde, un ieinteresētās personas tiek aicinātas līdz 2022. gada 30. septembrim iesniegt piezīmes par tiem.

EK priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Mēs ierosinām uz pieciem gadiem pagarināt Mehānisko transportlīdzekļu grupu atbrīvojuma regulas darbību, kas nodrošina regulējumu, kurš automobiļu nozares uzņēmumiem ir ļāvis vieglāk novērtēt, vai to nolīgumi atbilst ES konkurences noteikumiem. Līdztekus mēs ierosinām konkrētos aspektos atjaunināt Papildu pamatnostādnes, iekļaujot norādījumus par transportlīdzekļu ģenerētajiem datiem, kas ir nepieciešami remonta un apkopes pakalpojumu sniegšanai. Aicinām ieinteresētās personas izteikties par šiem priekšlikumiem, lai palīdzētu mums sagatavot noteikumu galīgo redakciju, kurai jāstājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

Ierosinātās izmaiņas

Kā sīkāk izvērsts paskaidrojumā, kas pievienots MTGAR pagarinājuma regulas projektam un Papildu pamatnostādnes grozošā paziņojuma projektam, ierosināto izmaiņu mērķis ir:

  •  pagarināt MTGAR darbību uz pieciem gadiem un tādējādi turpināt uzņēmumiem nodrošināt iespēju pašiem viegli novērtēt, vai to nolīgumi automobiļu nozarē atbilst ES konkurences noteikumiem. Ir sagaidāms, ka šo piecu gadu laikā būs nostabilizējušās pašreizējās tendences, īpaši tās, kas izriet no transportlīdzekļu digitalizācijas un jauniem mobilitātes modeļiem. Ierosinātais pagarinājums dos Komisijai iespēju līdz MTGAR jaunajam darbības termiņam (2028. gada 31. maijam) no jauna novērtēt situāciju, ņemot vērā jaunās tirgus reālijas;
  •  skaidri norādīt, ka transportlīdzekļu ģenerētie dati var tikt uzskatīti par nepieciešamiem remonta un apkopes pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to uzņēmumiem būs skaidrība par to, kā Komisija skatīs jautājumus par piekļuvi automobiļu sensoru ģenerētajiem datiem, novērtējot transportlīdzekļu ražotāju un to pilnvaroto uzņēmumu vertikālos nolīgumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 101. pantu.  Komisija ierosina tos principus, kas attiecas uz remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās informācijas, instrumentu un apmācības nodrošināšanu, nepārprotami attiecināt arī uz transportlīdzekļu ģenerētajiem datiem.

Nākamie soļi

Plašāka informācija, tai skaitā par piezīmju iesniegšanu, ir pieejama šeit.

Kad būs noslēgusies ieinteresēto personu piezīmju iesniegšana par MTGAR pagarinājuma regulas projektu un Papildu pamatnostādnes grozošā paziņojuma projektu, Komisija apstrādās šīs piezīmes un veiks nepieciešamās izmaiņas noteikumu projektos ar tādu aprēķinu, lai galīgie noteikumi varētu stāties spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

Vispārīga informācija par pārskatīšanas procesu

Komisija 2021. gada 28. maijā publicēja izvērtējuma ziņojumu un dienestu darba dokumentu, kuros raksturoti MTGAR paredzētā režīma novērtējuma rezultāti.

Izvērtējums parādīja, ka režīms ir bijis lietderīgs un ieinteresētajām personām joprojām šķiet vajadzīgs. Tāpat tika secināts, ka mehānisko transportlīdzekļu tirgū nākamajos gados ir gaidāmas pārmaiņas, taču pēdējā desmitgadē nav bijis būtisku izmaiņu, kuru dēļ vajadzētu ievērojami pārskatīt pašreizējo MTGAR režīmu. Tomēr tika konstatēts, ka noteikumi jāatjaunina attiecībā uz transportlīdzekļu ģenerētajiem datiem, lai atspoguļotu to, ka šo datu pieejamība var būt nozīmīgs konkurences faktors.

Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, Komisija 2021. gada jūnijā ķērās pie noteikumu pārskatīšanas, šajā posmā izstrādājot grozījumus esošajā režīmā un ierosinātās izmaiņas apspriežot ar dalībvalstu konkurences iestādēm.  

Vispārīga informācija par MTGAR

Vertikālie nolīgumi ir nolīgumi starp diviem vai vairākiem uzņēmumiem, kuri darbojas dažādos ražošanas vai izplatīšanas ķēdes posmos, un attiecas uz nosacījumiem, ar kādiem puses var pirkt, pārdot vai tālākpārdot konkrētas preces vai pakalpojumus.

Ar LESD 101. panta 1. punktu ir aizliegti uzņēmumu nolīgumi, kas ierobežo konkurenci. Tomēr saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu šādi nolīgumi var tikt atzīti par saderīgiem ar iekšējo tirgu, ja tie palīdz uzlabot preču ražošanu vai izplatīšanu vai veicina tehnisko vai saimniecisko attīstību, reizē ļaujot patērētājiem baudīt pienācīgu daļu no gūtajiem labumiem, un nelikvidē konkurenci.

MTGAR ir noteikts, ka uz nolīgumiem par jaunu transportlīdzekļu izplatīšanu attiecas Komisijas vispārējais režīms (t. i., Vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regula jeb VNGAR). VNGAR paredz, ka uz vertikālajiem nolīgumiem, kas atbilst konkrētiem nosacījumiem, LESD 101. panta 1. punktā noteiktais aizliegums neattiecas. Pamatnostādnēs vertikālo ierobežojumu jomā ir sniegti norādījumi par to, kā interpretēt un piemērot VNGAR un kā novērtēt vertikālos nolīgumus, uz kuriem VNGAR paredzētais atbrīvojums neattiecas.

Attiecībā uz nolīgumiem, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu pārdošanu vai tālākpārdošanu vai mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu, MTGAR ir noteikts, ka LESD 101. panta 1. punkts nav piemērojams nolīgumiem, kas atbilst prasībām atbrīvojuma piemērošanai saskaņā ar vispārējo režīmu un neietver nevienu no MTGAR uzskaitītajām klauzulām, kuras atbrīvojumu padara nepiemērojamu.

Plašāka informācija

Skatīt Konkurences ģenerāldirektorāta speciālo lapu, kurā atradīsiet izvērtēšanas posmā iesniegto piezīmju kopsavilkumus, izvērtējuma ziņojumu, dienestu darba dokumentu un izvērtējuma vajadzībām pasūtīto pētījumu, kuru sagatavoja neatkarīgs darbuzņēmējs.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā