Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 26. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Pētniecības un inovācijas pakta apstiprināšanu un Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību

ES iespējas

Šodien Eiropas Savienības Padome pieņēma Ieteikumu par Eiropas Pētniecības un inovācijas paktu, kā arī secinājumus par Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību.

Pētniecības un inovācijas paktā ir noteiktas kopīgas vērtības un principi pētniecībai un inovācijai Eiropā, piemēram, zinātniskās pētniecības brīvība un brīva pētnieku un zināšanu aprite. Tajā arī izklāstītas 16 kopīgas prioritāras jomas kopīgai rīcībai, sākot ar atvērtās zinātnes veicināšanu ātrākai zināšanu un datu kopīgošanai un beidzot ar Eiropas Savienības vadošās lomas un izcilības stiprināšanu zinātnē ar visu Eiropas reģionu un iedzīvotāju iesaisti.

Tajā pašā laikā Padomes secinājumos iekļauta pirmā Eiropas Pētniecības telpas rīcībpolitikas programma, kur izklāstītas 20 brīvprātīgas darbības nākamajiem trim gadiem. Šo darbību vidū ir pievilcīgas un ilgtspējīgas pētniecības karjeras veicināšana, zinātnes tuvināšana iedzīvotājiem un labāka piekļuve izcilībai visas ES mērogā.

Paktā un secinājumos kopā izklāstīts jauns redzējums un prioritātes, apstiprināts ES un dalībvalstu atbalsts Eiropas Pētniecības telpai un izveidota jauna pārvaldības struktūra. Tas ir svarīgs pagrieziena punkts ceļā uz jaunu Eiropas Pētniecības un inovācijas telpu.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Kopā ar dalībvalstīm mēs tagad virzāmies uz priekšu ar Pētniecības un inovācijas paktu, kā arī jaunu un efektīvu jaunās Eiropas Pētniecības telpas pārvaldības struktūru. Mūsu kopīgo vērtību un stratēģisko prioritāšu noteikšana pētniecības un inovācijas jomā mums palīdzēs apvienot pētniecības un inovācijas centienus un tirgū ievest inovatīvus ilgtspējīgus risinājumus.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Pakta un Padomes secinājumu pieņemšana ir solis uz priekšu mūsu centienos izveidot nākotnei gatavu Eiropas Pētniecības telpu. Tas parāda mūsu apņemšanos pētniecības un inovācijas politiku iemiesot konkrētās darbībās, kas palīdz risināt tagadējās problēmas un, galvenais, īstenot ES ieceres zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā. Jaunais pārvaldības satvars mums dod iespēju vēl ciešāk sadarboties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām un izveidot vienotu bezrobežu pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju tirgu, kas Eiropai vajadzīgs konkurētspējas uzlabošanai.

Pētniecības un inovācijas pakts apliecina Eiropas vērienīgās ieceres attiecībā uz reformām pētniecības un inovācijas atbalstam un izveido pamatu vienkāršotai koordinācijai ar dalībvalstīm un atjauninātu uzraudzības mehānismu gūto panākumu izvērtēšanai. Jaunā Eiropas Pētniecības telpas (EPT) pārvaldība uzlabos pašreizējo struktūru, paverot ceļu ciešākais sadarbībai un rīcībpolitikas koordinācijai visā ES un tās dalībvalstīs. Te ietilpst pirmās EPT rīcībpolitikas programmas izstrāde ar konkrētām darbībām nākamajiem trim gadiem. Paktā noteiktās prioritārās rīcības jomas nodrošina stabilu satvaru EPT kopīgās rīcībpolitikas programmas atjaunināšanai laikam pēc 2024. gada.

Vēl iecerēts 2022. gada sākumā izveidot EPT forumu — Komisijas ekspertu grupu, kuras sastāvā būs Komisijas un dalībvalstu pārstāvji. EPT foruma satvarā dalībvalstis un Komisija kopīgi izstrādās un koordinēs EPT darbību īstenošanu, sagatavos EPT rīcībpolitikas programmas nākamos atjauninājumus un nodrošinās pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociēto valstu, relevantu trešo valstu un ieinteresēto personu iesaisti. Turklāt līdz 2022. gada vidum tiks izveidota jaunā EPT uzraudzības sistēma, kurā ietilps rezultātu pārskats, infopanelis un tiešsaistes rīcībpolitikas platforma.

Konteksts

Eiropas Pētniecības telpa tika izveidota 2000. gadā ar mērķi labāk integrēt Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas un uzlabot sadarbību starp ES, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām.

Mūsdienu mainīgais konteksts, arī ES ieceres zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā un koronavīrusa pandēmijas ietekme uz ekonomiku un sabiedrību, Eiropas Pētniecības telpā noteikuši jaunas prioritātes. EPT revitalizācijas process sākās 2018. gadā. Komisijas 2020. gada septembra paziņojumā “EPT – pētniecības un inovācijas jaunā ēra” ir izklāstīta jauna iecere, kas 2020. gada decembrī tika apstiprināta Padomes secinājumos par jauno EPT. 2020. gada sākumā kopīgais darbs tika sākts, izveidojot EPT pārkārtošanās forumu — ekspertu grupu, kuras sastāvā ir Komisijas un dalībvalstu pārstāvji.

Ņemot vērā Komisijas 2021. gada jūlija priekšlikumu, Pētniecības un inovācijas pakts nosaka prioritārās jomas kopīgai rīcībai Eiropas Pētniecības telpā, izvirza investīciju un reformu ieceres un veido pamatu vienkāršotam rīcībpolitikas koordinācijas un uzraudzības procesam ES un dalībvalstu līmenī, kurā tās varēs kopīgot savas reformu un investīciju pieejas un vieglāk apmainīties ar paraugpraksi.

Pētniecības un inovācijas pakta un Padomes secinājumu — arī pirmās EPT rīcībpolitikas programmas — pieņemšana šodien ir būtiski soļi ceļā uz ieceru iedzīvināšanu. Abi šodien pabeigtie darbi balstās uz lielu EPT foruma ieguldījumu, kā arī ieinteresēto personu iesaisti.

Papildinformācija

Pētniecības un inovācijas pakts

Faktu lapa “Eiropas Pētniecības un inovācijas pakts”

Eiropas Pētniecības telpas rīcībpolitikas programma

Eiropas Pētniecības telpa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 26. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā