Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par adekvātu minimālo algu darba ņēmējiem Eiropas Savienībā

Symbolic - Gender equality at work

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos, kas šodien panākta starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm par Komisijas 2020. gada oktobrī ierosināto Direktīvu par adekvātu minimālo algu.

Pilnvaru termiņa sākumā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena apņēmās izveidot juridisku instrumentu, kas palīdzēs nodrošināt darba ņēmējiem ES taisnīgu minimālo algu, un šo solījumu viņa atkārtoja pirmajā runā par stāvokli Savienībā 2020. gadā

Direktīva nosaka regulējumu attiecībā uz likumā noteiktās minimālās algas adekvātumu, veicinot darba koplīguma slēgšanas sarunas algu noteikšanā un uzlabojot minimālās algas aizsardzības pieejamību darba ņēmējiem Eiropas Savienībā.

Adekvāta minimālā alga ir svarīga, lai stiprinātu sociālo taisnīgumu un atbalstītu ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu. Labāki darba nosacījumi un dzīves apstākļi nāk par labu arī uzņēmumiem, kā arī sabiedrībai un ekonomikai kopumā, palielinot ražīgumu un konkurētspēju.

Minimālās algas aizsardzības uzlabošana, pilnībā ievērojot valstu kompetences un tradīcijas

Minimālās algas aizsardzība pastāv visās ES dalībvalstīs – vai nu ar likumā noteikto minimālo algu un koplīgumiem, vai tikai ar koplīgumiem.

Lai uzlabotu darba ņēmēju dzīves un darba apstākļus un veidotu taisnīgu un noturīgu ekonomiku un sabiedrību, ir būtiski nodrošināt, ka darba ņēmēji saņem pienācīgu atalgojumu. Tomēr daļai darba ņēmēju minimālā alga nav pietiekami adekvāta un/vai pastāv nepilnības minimālās algas aizsardzības tvērumā.

Jaunās direktīvas mērķis ir risināt šo jautājumu, izveidojot ES regulējumu, kura mērķis ir uzlabot adekvātas minimālās algas aizsardzību. To panāks, pilnībā ņemot vērā valstu tradīcijas un kompetences, kā arī sociālo partneru autonomija. Direktīvā dalībvalstīm netiek prasīts minimālo algu noteikt tiesību aktos, kā arī nav paredzēts visā ES kopējs minimālās algas līmenis.

Direktīvas galvenie elementi ir šādi.

 • Regulējums likumā noteiktās minimālās algas noteikšanai un atjaunināšanai: dalībvalstīm, kurās ir likumā noteiktā minimālā alga, būs jāievieš stabila pārvaldības sistēma minimālās algas noteikšanai un atjaunināšanai. Tā ietver:
  • skaidrus kritērijus minimālās algas noteikšanai (to vidū: pirktspēja, ņemot vērā dzīves dārdzību, algu līmenis, sadalījums un pieauguma temps, kā arī valsts produktivitāte);
  • orientējošu atsauces vērtību izmantošanu, lai novērtētu minimālās algas adekvātumu, direktīvā sniedzot norādes par iespējamām vērtībām, ko varētu izmantot;
  • regulāru un savlaicīgu minimālās algas atjaunināšanu;
  • tādu konsultatīvu struktūru izveidošanu, kurās varētu piedalīties sociālie partneri;
  • likumā noteiktās minimālās algas diferencēšanas un atskaitījumu izmantošanu saskaņā ar nediskriminācijas un proporcionalitātes principiem un pamatojoties uz likumīga mērķa sasniegšanu; un
  • sociālo partneru efektīvu iesaisti ar likumu noteiktās minimālās darba algas noteikšanā un atjaunināšanā.
 • Darba koplīguma slēgšanas sarunu par algām veicināšana un atvieglošana: visās dalībvalstīs direktīva atbalsta darba koplīguma slēgšanas sarunas. Tas ir tāpēc, ka valstīs, kurās ir plašs darba koplīguma slēgšanas sarunu tvērums, parasti ir mazāks zemu atalgotu darba ņēmēju īpatsvars, mazāka algu nevienlīdzība un augstākas algas. Turklāt dalībvalstīm, kurās darba koplīguma slēgšanas sarunu tvērums ir mazāks par 80 %, direktīvā tiek prasīts izstrādāt rīcības plānu, kas veicinātu darba koplīguma slēgšanas sarunas.
 • Uzlabota minimālās algas aizsardzības uzraudzība un izpilde: dalībvalstīm būs jāvāc dati par minimālās algas tvērumu un adekvātumu un jānodrošina, ka darba ņēmēji var piekļūt strīdu izšķiršanai un viņiem ir tiesības uz tiesisko aizsardzību. Atbilstība un efektīva izpilde ir būtiska, lai darba ņēmēji faktiski gūtu labumu no piekļuves minimālās algas aizsardzībai un lai veicinātu konkurences apstākļus, pamatojoties uz inovāciju, produktivitāti un sociālo standartu ievērošanu.

Kolēģijas locekļu teiktais

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

ES ir izpildījusi savu solījumu. Jaunie noteikumi par minimālo algu aizsargās cieņu pret darbu un nodrošinās, ka darbs atmaksājas. Tas tiks panākts, pilnībā ievērojot valstu tradīcijas un sociālo partneru autonomiju.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Šis minimālās algas regulējums ir būtisks solis ceļā uz darba ņēmēju aizsardzību visā mūsu Savienībā, vienlaikus ievērojot valstu kompetences un sociālo partneru autonomiju. Ņemot vērā ietekmi, ko radījis Krievijas karš Ukrainā, ir ļoti svarīgi aizsargāt zemu atalgotus darba ņēmējus. Minimālajai algai būtu jānodrošina pienācīgs dzīves līmenis un vienlaikus jāveicina inovācija un ražīgums.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits

Laikā, kad daudzas mājsaimniecības visā ES ir nobažījušās par to, kā nodrošināt iztiku, ir būtiski, lai visās dalībvalstīs būtu nodrošināta pienācīga minimālās algas aizsardzība. Regulējums, par kuru vienojušies Eiropas Parlaments un Padome, palīdzēs nodrošināt, ka minimālās algas saņēmēji var atļauties cilvēka cienīgu dzīvi. Šī ir laba diena spēcīgai sociālai Eiropai, kas aizsargā.

Turpmākie pasākumi

Tagad politiskā vienošanās, kas panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi, likumdevējiem ir oficiāli jāapstiprina. Kad direktīva būs publicēta Oficiālajā Vēstnesī, tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas, un divu gadu laikā dalībvalstīm direktīvas jaunie elementi būs jātransponē savos tiesību aktos.

Konteksts

Tiesības uz adekvātu minimālo algu ir noteiktas Eiropas sociālo tiesību pīlāra 6. principā, ko visu dalībvalstu vārdā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija kopīgi izsludināja 2017. gada novembrī Gēteborgā. Direktīva par adekvātu minimālo algu ir viena no galvenajām darbībām Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā, kas turpina īstenot pīlāra principus.

Pēc divu posmu apspriešanās ar sociālajiem partneriem, kas notika saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 154. pantu, Komisija 2020. gada 28. oktobrī ierosināja Direktīvu par adekvātu minimālo algu. ES direktīvas pamatā ir LESD 153. panta 1. punkta b) apakšpunkts par darba apstākļiem.

Plašāka informācija

Komisijas priekšlikums ES direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

Paziņojums presei. ES sociālās tirgus ekonomikas attīstība: adekvāta minimālā alga darba ņēmējiem visās dalībvalstīs

Jautājumi un atbildes: adekvāta minimālā alga

Faktu lapa: adekvāta minimālā alga

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā