Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par digitālās desmitgades politikas programmu sekmīgas digitālās pārveides veicināšanai Eiropā

Digitalizācija

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un ES Padomes panākto politisko vienošanos par politikas programmu 2030. gadam: Digitālās desmitgades ceļš. Programma izveido uzraudzības un sadarbības mehānismu, lai sasniegtu kopīgos Eiropas digitālās pārveides mērķus un mērķrādītājus, kas noteikti Digitālajā kompasā 2030. gadam. Tas attiecas uz prasmju un infrastruktūras jomu, tostarp savienojamību, uzņēmējdarbības un tiešsaistes publisko pakalpojumu digitalizāciju [kā arī ES digitālo tiesību un principu ievērošanu] vispārīgo mērķu sasniegšanā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere uzsvēra: 

Digitālā desmitgade ir vērsta uz to, lai digitālās tehnoloģijas darbotos cilvēku un uzņēmumu labā. Runa ir par to, lai ikvienam būtu prasmes piedalīties digitālajā sabiedrībā. Būt tiesīgiem. Runa ir par iespēju nodrošināšanu uzņēmumiem. Tas ir saistīts ar infrastruktūru, kas mūs uztur savienotus. Runa ir par valdības dienestu tuvināšanu iedzīvotājiem. Eiropas digitālā pārveide sniegs iespējas ikvienam.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja: 

Digitālās desmitgades politikas programma ir ceļš uz inovatīvāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku nākotni Eiropai. Digitālās pārveides potenciāla atraisīšana, jo īpaši izveidojot un īstenojot daudzvalstu projektus, pavērs ceļu konkurētspējīgai un suverēnai Eiropai. Mums ātri jāsāk Digitālās desmitgades ceļš, lai nodrošinātu, ka Eiropa ir gatava izaicinājumiem mainīgā un savstarpēji savienotā pasaulē.

Digitālās desmitgades ceļš

Lai efektīvi uzraudzītu progresu, Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādās prognozētās ES līmeņa trajektorijas katram mērķim. Savukārt dalībvalstis ierosina valsts stratēģiskos ceļvežus, kuros izklāstītas valsts prognozētās trajektorijas un darbības mērķu un mērķrādītāju sasniegšanai, tostarp plānotos regulatīvos pasākumus un investīcijas.

Progress tiks mērīts, izmantojot galvenos snieguma rādītājus, pamatojoties uz uzlabotu digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu, un tiks izvērtēts, ņemot vērā izstrādātās trajektorijas, gada “Ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē”, ko iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei. Lai sniegtu visaptverošu pārskatu un analīzi par digitālo pārveidi, ziņojumā tiks aplūkots arī progress, kas panākts attiecībā uz digitālās desmitgades mērķiem, mērķrādītājiem, kā arī tiesībām un principiem.

Dalībvalstis un Komisija sadarbosies, lai pievērstos jomām, kurās nav pietiekama progresa un kurās vērojamas pastāvīgas novirzes no valstu trajektorijām. Jebkurā brīdī Komisija un dalībvalstis var uzņemties kopīgas saistības un izveidot daudzvalstu projektus, lai sasniegtu 2030. gada digitālos mērķrādītājus.

Līdz 2026. gadam Komisija šos mērķrādītājus pārskatīs, lai inventarizētu tehnoloģiskas un ekonomiskas pārmaiņas, kā arī norises sabiedrībā.

Daudzvalstu projekti

Liela mēroga projektiem ir izšķiroša nozīme digitālo mērķu sasniegšanā un digitālās pārveides īstenošanā līdz 2030. gadam. Izmantojot daudzvalstu projektus, dalībvalstis var apvienot resursus un cieši sadarboties, lai veidotu digitālās spējas, kuras tām pašām būtu grūti īstenot.

Komisija ir noteikusi sākotnēju sarakstu ar investīciju jomām daudzvalstu projektos, tostarp, piemēram, kopīgu datu infrastruktūru, 5G koridoru izvēršanu, savienotu valsts pārvaldi, augstas veiktspējas datošanu, Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūru un mazjaudas procesorus. Komisija ir gatava sniegt norādījumus dalībvalstīm, definējot un attīstot daudzvalstu projektus, un var ierosināt dažus no tiem sadarbības cikla laikā.

Ar politikas programmu tiek izveidots jauns juridisks instruments — Eiropas digitālās infrastruktūras konsorcijs (“EDIC”). “EDIC” palīdzēs īstenot daudzvalstu projektus un atvieglos dalībvalstu centienus, kad tās iegulda digitālajā infrastruktūrā.

Turpmākie pasākumi

Tagad politiskā vienošanās, kas panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi, abiem likumdevējiem ir oficiāli jāapstiprina. Pēc apstiprināšanas Digitālās desmitgades politikas programma stāsies spēkā.

Kā pirmo soli pēc politikas programmas stāšanās spēkā Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādās galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu progresu virzībā uz 2030. gada digitālo mērķrādītāju sasniegšanu, sagatavojot pirmo gada ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē, ko, iespējams, varētu pieņemt jau 2023. gada jūnijā. Galvenie snieguma rādītāji tiks iekļauti īstenošanas aktā. Deviņu mēnešu laikā dalībvalstis iesniedz savus pirmos valsts stratēģiskos ceļvežus, ar kuriem sāks sadarbības ciklu. 

Konteksts

Komisija 2021. gada martā sākotnēji nāca klajā ar Digitālo kompasu 2030. gadam ar mērķiem digitālo prasmju, infrastruktūras, uzņēmumu un sabiedrisko pakalpojumu jomā.

2021. gada septembrī Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā runā par stāvokli Savienībāi nāca klajā ar priekšlikumu par Digitālās desmitgades ceļu, pa kuru līdz 2030. gadam nonākt līdz ES digitālajai pārveidei. Priekšlikumā tika oficiāli noteikti digitālie mērķrādītāji plašākā mērķu kopumā un sniegts stratēģisks satvars to sasniegšanai.

Komisija arī ierosināja Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem digitālajā pārveidē. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgā deklarācija nodrošinās, ka ikviens var piedalīties drošā un iekļaujošā digitālajā vidē. Pašlaik deklarācija tiek apspriesta Eiropas Parlamentā, Padomē un Komisijā.

Sīkākai uzziņai

Jautājumi un atbildes — politikas programma: Digitālās desmitgades ceļš.

Vispārīgas informācijas lapa — Digitālās desmitgades politikas programma

Faktu lapa — Digitālās desmitgades ceļš

Faktu lapa — Digitālās tiesības un principi

Digitālās desmitgades kopiena “Futurium” platformā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā