Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par jauniem noteikumiem, lai nodrošinātu mašīnu un robotu drošību

Eiropas Komisija pauž atzinību par Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes panākto vienošanos par jauno Mašīnu regulu.

REEM-C robots
Eiropas Savienība, 2022

Ar to pārskata spēkā esošo Mašīnu direktīvu un pielāgo noteikumus, lai novērstu jaunos riskus un problēmas, ko mašīnbūves izstrādājumiem rada jaunās tehnoloģijas, un nodrošinātu to drošu ekspluatāciju.

Regula attiecas uz mašīnbūves patēriņa precēm un rūpniecības iekārtām, sākot no lielas noslodzes būvmašīnām līdz veselām rūpnieciskās ražošanas līnijām, kā arī uz izteikti digitalizētiem izstrādājumiem, piemēram, robotiem vai 3D iespiedmašīnu ražošanu. Jaunie noteikumi stiprinās cilvēku uzticēšanos nākamās paaudzes mašīnām, veicinās inovāciju un palielinās mašīnbūves nozares konkurētspēju vienotajā tirgū un pasaulē.

Jaunā Mašīnu regula:

  • nodrošinās iekārtu drošumu un palielinās lietotāju uzticēšanos jaunajām tehnoloģijām.  Ražotājiem būs jānodrošina, ka mašīnbūves izstrādājumi pilnībā atbilst būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas noteiktas regulā. Uz sešām mašīnu kategorijām attieksies obligāta trešās personas sertifikācija, ko papildinās nākotnes prasībām atbilstošs process šā skaita atjaunināšanai. Ar šiem noteikumiem ievieš jaunas drošības prasības autonomām mašīnām, cilvēka un mašīnas kopdarbībai un — pirmo reizi — mākslīgā intelekta sistēmu drošai izmantošanai mašīnās. Lai pierādītu atbilstību juridiskajām prasībām, ražotāji var turpināt paļauties uz saskaņoto standartu kopumu, kas pastāvīgi atjaunināts atbilstīgi tehnikas attīstībai, veicinot inovāciju un stiprinot nozares konkurētspēju;
  • samazinās administratīvo slogu un izmaksas ražotājiem. Noteikumi ievieš administratīvus vienkāršojumus, piemēram, pieļauj digitālus formātus lietotāja rokasgrāmatām. Tas palīdzēs nozarei ietaupīt līdz 16,6 miljardiem eiro gadā. Jaunie noteikumi arī nosaka ceļu atbilstības novērtēšanas maksu pielāgošanai MVU vajadzībām, kas veido 98 % no mašīnbūves nozares. Turklāt jaunie noteikumi uzlabo saskaņotību ar Mākslīgā intelekta (MI) un Kibernoturības regulām;
  • sekmēs juridisko noteiktību. Jaunā regula paredz skaidrus un samērīgus noteikumus, kas tiks vienādi piemēroti visā ES, un palielina juridisko noteiktību ražotājiem. Tajā precizēti jautājumi, kas saistīti ar darbības jomu, definīcijām, pamatprasībām un atbilstības novērtēšanas procedūrām. Galīgajā tekstā ir precizēts būtisku modifikāciju jēdzies;
  • izveidos efektīvāku tirgus uzraudzību. Jaunie noteikumi saskaņo aizsardzības pasākumus pret neatbilstīgiem mašīnbūves izstrādājumiem ar tiem, ko izmanto plašākā ES tiesiskajā regulējumā par ražojumiem.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamentam un Padomei tagad būs oficiāli jāpieņem jaunā Mašīnu regula. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To sāks piemērot 42 mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

Vispārīga informācija

Mašīnbūves iekārtas ir neaizstājamas ikdienas dzīvē, un tās ir vajadzīgas rūpniecības labai darbībai un ES iedzīvotāju labklājībai. Tomēr jaunu digitālo tehnoloģiju parādīšanās rada jaunas problēmas izstrādājumu drošumam, tostarp nodrošinot to drošu satīklojamību, autonomiju, atkarību no datiem vai nepārredzamību.

ES rūpniecība ir pasaules līdere mašīnbūves iekārtu ražošanā. Mašīnbūves nozares gada apgrozījums pārsniedz 740 miljardus eiro, kas ir 9,4 % no kopējā ES ražošanas apgrozījuma. ES tajā ir nodarbināti 2,8 miljoni cilvēku, 9,9 % no visiem ražošanā nodarbinātajiem, un tajā ir vairāk nekā 80,000 uzņēmumu, kas ir 4,1 % no visiem ražošanas uzņēmumiem. ES šajā nozarē ir nemainīgi reģistrējusi pozitīvu tirdzniecības bilanci, 2019. gadā eksportam uz trešām valstīm pārsniedzot 276 miljardus eiro.

Kopš 1989. gada ES Mašīnu direktīva, kas pārskatīta vairākas reizes, veicina mašīnu brīvu apriti vienotajā tirgū un garantē augstu aizsardzības līmeni ES darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. Tomēr REFIT pasākumā 2018. gadā tika noteiktas daudzas jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, un bija nepieciešama pārskatīšana. Komisija 2020. gadā publicēja arī Ziņojumu par mākslīgo intelektu, lietu internetu un robotiku drošuma un atbildības aspektā, kas pievienots Baltajai grāmatai par mākslīgo intelektu un kurā secināts, ka ir jānovērš vairāki trūkumi spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā.

Komisija, pārskatot direktīvu, 2021. gada aprīlī nāca klajā ar jauno Mašīnu regulu, kas ir daļa no lielākās MI paketes. Tajā ietverts arī priekšlikums regulai, ar ko nosaka saskaņotus noteikumus par mākslīgo intelektu (Mākslīgā intelekta akts), paziņojums par Eiropas pieejas veicināšanu mākslīgajam intelektam un Koordinētā mākslīgā intelekta plāna pārskatīšana.

Sīkāka informācija

Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Mašīnām.

Jaunā Mašīnu regula nodrošinās, ka modernās mašīnas, piemēram, autonomās mašīnas vai kopdarbības robotus, varēs droši laist ES tirgū. Turklāt regula veicinās inovāciju un nodrošinās to mašīnbūves jomu konkurētspēju, kurā ES rūpniecība ir pasaules līdere.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere - 15/12/2022

 

Jaunā Mašīnu regula palielinās uzticēšanos digitālajām tehnoloģijām, tostarp mākslīgajam intelektam, cilvēku/robotu koopdarbībai, satīklotām un pašmācības mašīnām, un tādējādi palielinās to ieviešanu. Noteikumi nodrošinās, ka Eiropas mašīnbūves rūpniecība var turpināt inovāciju, noteikt standartus un stiprināt nozares konkurētspēju. Spēcīgai mašīnbūves nozarei būs izšķiroša nozīme Eiropas rūpniecības digitālās un zaļās pārkārtošanās nodrošināšanā.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 15/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā