Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par ES 2022. gada budžetu

eiropas_komisija_recovery_6.jpg
© EU

Pirmdienas vakarā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma ES daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam ietvaros panāca otro neformālu politisku vienošanos par ES 2022. gada budžetu. Vienošanās aptver saistības 169,5 miljardu eiro apmērā un maksājumus 170,6 miljardu eiro apmērā. Kolīdz budžets būs pieņemts, tas ļaus Eiropas Savienībai piesaistīt ievērojamus līdzekļus, lai ES arī turpmāk varētu rīkoties, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju un tās sekām, kā arī lai dotu impulsu ilgtspējīgai ekonomikas atlabšanai un aizsargātu un radītu darbvietas. Tas veicinātu turpmākas investīcijas zaļākādigitālākā un noturīgākā Eiropā, vienlaikus gādājot par visneaizsargātākajām personām tās kaimiņvalstīs un citur pasaulē.

Komentējot vakar panākto politisko vienošanos, budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns teica: 

Šī vienošanās apstiprina, ka visas iestādes ir gatavas panākt kompromisu tādam budžetam, kurš visu interesēs atbalstīs ilgtspējīgo atveseļošanos un Eiropas Savienībai tik ļoti nepieciešamo pāreju.

Ar budžetu, par kuru vakardien panākta vienošanās, līdzekļi tiks novirzīti uz jomām, kur to izlietojumam būs vislielākā atdeve, ņemot vērā ekonomikas atveseļošanās vissteidzamākās vajadzības ES dalībvalstīs, kā arī ES partnervalstīs visā pasaulē.

Proti, ir panākta vienošanās novirzīt:

  • 49,7 miljardus eiro saistībās, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, veicinot investīcijas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas jomā;
  • 53,1 miljardu eiro kopējai lauksaimniecības politikai un 971,9 miljonus eiro Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam – tos saņems Eiropas lauksaimnieki un zvejnieki, un šie līdzekļi arī nostiprinās agrārās pārtikas un zivsaimniecības nozares noturību un nodrošinās iespējas, kas ir vajadzīgas krīzes vadībai;
  • 12,2 miljardus eiro pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, lai atbalstītu ES pētniecību tādās jomās kā veselība, digitālā joma, rūpniecība, kosmoss, klimats, enerģētika un mobilitāte; un  613,5 miljonus eiro Vienotā tirgus programmai, kas atbalsta konkurētspēju un MVU, ieskaitot tūrisma nozari;
  • 839,7 miljonus eiro programmai “ES – veselībai”, lai atbalstītu Eiropas veselības savienību un vispusīgi tiktu apmierinātas Savienības pilsoņu veselības vajadzības;
  • 1,2 miljardus eiro no Taisnīgas pārkārtošanās fonda tam, lai nodrošinātu, ka pāreja uz klimatneitralitāti dod rezultātu visiem, un 755,5  miljonus eiro no programmas “LIFE”, lai atbalstītu rīcību vides un klimata politikas jomā;
  • 2,8 miljardus eiro Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, no kura tiks finansēta moderna, augstas veiktspējas transporta infrastruktūra, kas atvieglos pārrobežu savienojumus;
  • 3,4 miljardus eiro programmai “Erasmus+”, kas būs ieguldījums jaunatnē, kā arī 406 miljonus eiro kultūras un radošajām industrijām no programmas “Radošā Eiropa”;
  • 1,1 miljardu eiro Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un 809,3  miljonus eiro Integrētās robežu pārvaldības fondam, lai pastiprinātu sadarbību ārējo robežu pārvaldībā, ieskaitot 25 miljonus eiro robežas ar Baltkrieviju aizsardzībai, kā arī migrācijas un patvēruma politikai, kurā ietverts arī papildu finansējums pārmitināšanas saistībām;
  • 227,1 miljonus eiro Iekšējās drošības fondam un 945,7 miljonus eiro Eiropas Aizsardzības fondam, lai atbalstītu Eiropas stratēģisko autonomiju un drošību;
  • 15,2 miljardus eiro mūsu kaimiņvalstu un starptautiskās attīstības un sadarbības atbalstam. Nolīgumā ir iekļauti mērķtiecīgi palielinājumi Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentam (NDICI) – “Eiropa pasaulē” (190 miljoni eiro), galveno uzmanību pievēršot Afganistānai un Sīrijai, kā arī humānās palīdzības programmai (211 miljoni eiro), kas daudzviet pasaulē risinātu krīzes situācijas.

Pilns sadalījums pa izdevumu kategorijām ir pieejams šeit:

ES 2022. gada budžets (miljonos eiro):

   

APROPRIĀCIJAS PA IZDEVUMU KATEGORIJĀM

2022. gada budžets

Saistības

Maksājumi

1. Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma

21 775,1

21 473,5

2. Kohēzija, noturība un vērtības

56 039,0

62 052,8

— Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

49 708,8

56 350,9

— Noturība un vērtības

6 330,2

5 701,8

3. Dabas resursi un vide

56 235,4

56 601,8

Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

40 368,9

40 393,0

4. Migrācija un robežu pārvaldība

3 091,2

3 078,3

5. Drošība un aizsardzība

1 785,3

1 237,9

6. Kaimiņattiecības un pasaule

17 170,4

12 916,1

7. Eiropas publiskā pārvalde

10 620,1

10 620,2

Tematiskie īpašie instrumenti

2 799,2

2 622,8

Finanšu līdzekļu kopapjoms

169 515,8

170 603,3

Avots: Eiropas Komisija: skaitļi, izteikti miljonos eiro, faktiskajās cenās

Kopā ar 2022. gada budžetu ES iestādes vienojās apstiprināt ierosinātos 2021. gada budžeta grozījumus, kurus Komisija šā gada sākumā iesniedza budžeta 5. un 6. grozījuma projektā. Kolīdz apstiprināšanas process būs pabeigts, Komisija varēs palielināt humāno palīdzību Sīrijas bēgļiem Turcijā un palīdzēt paātrināt globālo vakcināciju, valstīm ar zemiem ienākumiem nodrošinot papildu 200 miljonus devu.

Līdztekus 2022. gada budžetam ES valstis arī turpmāk varēs paļauties uz atbalstu, kas tiek sniegts no atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU un tā pamatā esošā Atveseļošanas un noturības mehānisma.

Komisija tagad ir pieņēmusi 22 dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu pozitīvus novērtējumus. Pēc tam katru no tiem apstiprināja Padome. Komisija līdz šim ir izmaksājusi septiņpadsmit dalībvalstīm vairāk nekā 52,3 miljardus eiro priekšfinansējuma maksājumos.

Kas notiks tālāk

Gada budžetu 2022. gadam tagad oficiāli pieņems Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments. Patlaban paredzēts, ka balsojums plenārsēdē, kas iezīmēs procesa beigas, notiks 2021. gada 24. novembrī.

Sīkāka informācija

Ilgtermiņa budžets (2021–2027)

Atveseļošanas plāns

Gada budžets (2022)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā