Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 11. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par ES 2024. gada budžetu

Nauda

Ir steidzami jāpanāk ātra vienošanās par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu, ko Komisija ierosināja 2023. gada jūnijā, lai nodrošinātu nepieciešamos resursus būtiskām jaunām vajadzībām, kuras nevar finansēt līdz DFS saistību limitam, kāds tas ir pašlaik. Tas ir jo īpaši nepieciešams, lai ES varētu uz stabiliem pamatiem reaģēt uz Krievijas agresijas kara pret Ukrainu izraisītajām sekām, pastāvīgo migrācijas spiedienu un tā pamatcēloņiem, ES reakciju uz dabas katastrofām un globālo konkurenci svarīgu kritiski svarīgo tehnoloģiju jomā.

Tomēr šodien Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir panākuši vienošanos par ES 2024. gada budžetu, kas jo īpaši palīdzēs novērst krīzes steidzamākās sekas Tuvajos Austrumos attiecīgajās valstīs, kā arī Eiropā un tās kaimiņvalstīs.

Komisija atzinīgi vērtē šo vienošanos, kas nodrošinās finansējumu ES prioritātēm nākamajam gadam. Vienošanās par 2024. gada budžetu aptver saistības par 189,4 mljrd. EUR un maksājumus par 142,6 mljrd. EUR. 2024. gada budžets turpinās atbalstīt pašreizējo ekonomikas atveseļošanu, vienlaikus stiprinot Eiropas stratēģisko autonomiju. Zaļajiem un digitālās jomas izdevumiem arī turpmāk tiks piešķirta prioritāte, lai padarītu Eiropu noturīgāku un labāk sagatavotu nākotnei, tostarp izmantojot NextGenerationEU.

Budžets, par kuru šodien panākta vienošanās, novirzīs līdzekļus tur, kur tie var panākt vislielākās pārmaiņas. 

Lai īstenotu Savienības prioritātes, ir panākta vienošanās par cita starpā šādu finansējumu:  

 • 16,2 mljrd. EUR mūsu kaimiņvalstu un starptautiskās attīstības un sadarbības atbalstam. Vienošanās ietver mērķtiecīgus palielinājumus humānās palīdzības programmai (1,9 mljrd. EUR), lai risinātu krīzes situācijas visā pasaulē, tostarp steidzamās vajadzības ES kaimiņvalstīs. Finansējums Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentam (NDICI) “Eiropa pasaulē” (11,5 mljrd. EUR) ir vērsts, piemēram, uz migrāciju dienvidu kaimiņvalstīs, migrācijas pamatcēloņiem Āfrikā un citur, kā arī tā ietvaros tiks piešķirti līdzekļi Moldovai, kas nepieciešami reformām tās paplašināšanās ceļā uz ES. Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam (IPA III) būs pieejams 2,1 mljrd. EUR, lai atbalstītu, piemēram, reformas Rietumbalkānos;
 • 53,7 mljrd. EUR kopējai lauksaimniecības politikai un 1,1 mljrd. EUR Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondam, Eiropas lauksaimniekiem un zvejniekiem, kā arī lauksaimniecības un pārtikas un zivsaimniecības nozares noturības stiprināšanai un krīzes pārvarēšanai nepieciešamo iespēju nodrošināšanai; 
 • 47,9 mljrd. EUR reģionālajai attīstībai un kohēzijai, lai atbalstītu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī infrastruktūru, kas veicina zaļo pārkārtošanos un Savienības prioritāro projektu īstenošanu;  
 • 13,6 mljrd. EUR pētniecībai un inovācijai, no kuriem 12,9 mljrd. EUR paredzēti Savienības pētniecības pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”. Budžetā ir iekļauts arī finansējums Eiropas Mikroshēmu aktam pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros;
 • 4,6 mljrd. EUR Eiropas stratēģiskajām investīcijām, no kuriem 2,7 mljrd. EUR paredzēti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam pārrobežu infrastruktūras uzlabošanai, 1,3 mljrd. EUR — programmai “Digitālā Eiropa” Savienības digitālās nākotnes veidošanai un 348 milj. EUR — programmai InvestEU galvenajām prioritātēm (pētniecība un inovācija, zaļā un digitālā pārkārtošanās, veselības nozare un stratēģiskās tehnoloģijas); 
 • 2,3 mljrd. EUR izdevumiem, kas paredzēti kosmosam, galvenokārt Eiropas Kosmosa programmai, kas apvienos Savienības darbību šajā stratēģiskajā jomā; 
 • 21,9 mljrd. EUR ieguldījumiem cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās, 16,8 mljrd. EUR Eiropas Sociālajam fondam (ESF+), 3,8 mljrd. EUR programmai “Erasmus+” nolūkā radīt izglītības un mobilitātes iespējas cilvēkiem, 335 milj. EUR mākslinieku un radošo darbinieku atbalstam visā Eiropā un 261 milj. EUR tiesiskuma, tiesību un vērtību veicināšanai; 
 • 3,3 mljrd. EUR pieaugošajām aizņēmumu izmaksām NextGenerationEU ietvaros;
 • 2,4 mljrd. EUR vides un klimata politikai, no kuriem 765 milj. EUR paredzēti programmai “LIFE”, lai atbalstītu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, un 1,5 mljrd. EUR — Taisnīgas pārkārtošanās fondam nolūkā nodrošināt, ka zaļā pārkārtošanās darbojas visu labā;  
 • 2,2 mljrd. EUR mūsu robežu aizsardzībai, no kuriem 1,2 mljrd. EUR paredzēti Integrētās robežu pārvaldības fondam (IBMF) un 859 milj. EUR (kopējais ES ieguldījums) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai (Frontex); 
 • 1,7 mljrd. EUR ar migrāciju saistītiem izdevumiem, no kuriem 1,5 mljrd. EUR ir paredzēti migrantu un patvēruma meklētāju atbalstam atbilstoši mūsu vērtībām un prioritātēm; 
 • 1,6 mljrd. EUR aizsardzības problēmu risināšanai, no kuriem 638 milj. EUR paredzēti spēju attīstības un pētniecības atbalstam no Eiropas Aizsardzības fonda (EAF), 251 milj. EUR Militārās mobilitātes atbalstam, 260 milj. EUR jaunajam aizsardzības īstermiņa instrumentam (EDIRPA) un 343 milj. EUR munīcijas ražošanas atbalstam; 
 • 958 milj. EUR nolūkā nodrošināt vienotā tirgus darbību, t. sk. 602 milj. EUR Vienotā tirgus programmai un 200 milj. EUR darbam krāpšanas apkarošanas, nodokļu un muitas jomā; 
 • 754 milj. EUR programmai “ES — veselībai” nolūkā nodrošināt visaptverošu reaģēšanu uz cilvēku vajadzībām veselības jomā, kā arī 240 milj. EUR Savienības civilās aizsardzības mehānismam (rescEU), lai krīzes gadījumā varētu ātri sniegt operacionālu palīdzību; 
 • 733 milj. EUR drošībai, no kuriem 322 milj. EUR paredzēti Iekšējās drošības fondam (IDF), kas apkaros terorismu, radikalizāciju, antisemītismu, organizēto noziedzību un kibernoziedzību;  

 

Pilns sadalījums pa izdevumu kategorijām ir pieejams šeit: 

ES 2024. gada budžets (milj. EUR):

 APROPRIĀCIJAS PA IZDEVUMU KATEGORIJĀM 

2024. gada budžets 

 Saistības 

 Maksājumi 

1. Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija 

21 493,4 

20 828,0 

2. Kohēzija, noturība un vērtības 

74 560,7 

33 716,0 

— Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija 

64 665,2 

24 155,7 

— Noturība un vērtības 

9895,5 

9560,3 

3. Dabas resursi un vide 

57 338,6 

54 151,4 

— Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi 

40 517,3 

40 505,5 

4. Migrācija un robežu pārvaldība 

3892,7 

3249,0 

5. Drošība un aizsardzība 

2321,2 

2035,4 

6. Kaimiņattiecības un pasaule 

16 230,0 

15 291,2 

7. Eiropas publiskā pārvalde 

11 988,0 

11 988,0 

Tematiskie īpašie instrumenti 

2221,7 

1734,4 

Apropriācijas kopā 

189 385,4 

142 630,3 

Avots: Eiropas Komisija: skaitļi, izteikti milj. euro, faktiskajās cenās 

 

Turpmākie pasākumi

Gada budžetu 2024. gadam tagad oficiāli pieņems Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments. Patlaban paredzēts, ka balsojums plenārsēdē, kas iezīmēs procesa beigas, notiks 2023. gada 22. novembrī. 

 

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Vienošanās par 2024. gada budžetu

Citāti

Tā nav “ierastā darbība” — ir skaidrs, ka ir vajadzīga vienošanās par DFS pārskatīšanu, lai pilnībā nodrošinātu nepieciešamos resursus steidzamām jaunām vajadzībām un saglabātu pietiekamas manevrēšanas iespējas, kas nepieciešamas reaģēšanai uz jaunām gaidāmajām norisēm. Budžets, par kuru šodien panākta vienošanās, palīdzēs risināt tūlītējās krīzes sekas Tuvajos Austrumos, izmantojot finansējumu Savienībā un dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs, tostarp humānās palīdzības un migrācijas jomā, taču vēl ir daudz darāmā, lai nekavējoties finansētu virkni pasākumu, īpaši attiecībā uz Ukrainu.

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns - 10/11/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 11. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā