Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 13. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija gādā, lai jauniešiem būtu pieejams kvalitatīvs un iekļaujošs brīvprātīgais darbs

Jaunatne

Lai veicinātu jauniešu brīvprātīgā darba transnacionālo raksturu Eiropas Solidaritātes korpusa vai citu valsts līmeņa shēmu ietvaros, kā vienu no pirmajām konkrētajām iniciatīvām saistībā ar 2022. jeb Eiropas Jaunatnes gadu Komisija šodien publicēja priekšlikumu Padomes ieteikumam par jauniešu brīvprātīgo darbu.

Atzīstot brīvprātīgā darba būtisko devumu jauniešu prasmju un kompetenču veidošanā un tā nozīmi sekmīgā sabiedrības problēmu atrisināšanā, ierosinātais ieteikums tiecas izvērst transnacionāla jauniešu brīvprātīgā darba iekļautības, kvalitātes, atzīšanas un ilgtspējas dimensiju. Pievērsdamies atlikušajiem brīvprātīgā darba mobilitātes traucējumiem, priekšlikums izmanto atziņas, kas gūtas Covid-19 pandēmijas laikā un uzkrātas Eiropas Solidaritātes korpusā, kurš 2022. gadā atzīmēs savu piekto pastāvēšanas gadadienu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropisko dzīvesziņu Margaritis Shins

Kopš 2017. gada desmitiem tūkstošu Eiropas jauniešu ir panākuši reālas pārmaiņas, piedaloties Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos. Ar šodienas ieteikumu mēs turpinām atbalstīt un veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu, lai viņi vēl daudz lielākā skaitā varētu nest solidaritātes ideju un cerību visā Eiropā un ārpus tās.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Brīvprātīgais darbs kļūst arvien populārāks to jauniešu vidū, kuri vēlas iesaistīties labākas un iekļaujošākas Eiropas veidošanā. Šīs jaunās iniciatīvas mērķis ir uzlabot brīvprātīgā darba kvalitāti un novērst atlikušos šķēršļus pārrobežu mobilitātei. Tas palīdzēs stiprināt jauniešu solidaritātes iespējas 2022. jeb Eiropas Jaunatnes gadā.

Komisijas priekšlikumā par jauniešu brīvprātīgo darbu dalībvalstis tiek aicinātas, piemēram:

  • nodrošināt, ka transnacionāla brīvprātīgā darba iespējas ir reāli pieejamas visiem jauniešiem, arī tiem, kuriem iespēju ir mazāk;
  • apsvērt pasākumus, kas palīdzētu izstrādāt atbilstīgu un skaidru tiesisko regulējumu un īstenošanas sistēmu transnacionālā brīvprātīgā darba veicēju veselībai un drošībai;
  • sadarbībā ar dalībvalstīs strādājošajiem brīvprātīgā darba organizatoriem veicināt augstu brīvprātīgā darba kvalitāti;
  • sniegt informāciju un palielināt informētību par brīvprātīgo tiesībām;
  • ar informāciju, norādījumiem un sabiedrisko sakaru pasākumiem palielināt informētību par transnacionāla brīvprātīgā darba nestajiem ieguvumiem;
  • valstu un ES līmenī veicināt sadarbību starp organizatoriem, kuri piedāvā starptautiskas brīvprātīgā darba iespējas;
  • atbalstīt brīvprātīgo darbu, kas dod jēgpilnu ieguldījumu ar klimatu un vidi saistītu problēmu risināšanā;
  • izzināt jaunas brīvprātīgā darba tendences, alternatīvas un formātus, piemēram, digitālo un starppaaudžu brīvprātīgo darbu.

Komisija ir gatava ieteikuma īstenošanu atbalstīt, izmantojot sadarbības mehānismus un instrumentus, kas paredzēti ES Jaunatnes stratēģijā un ES jaunatnes programmās, piemēram, Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusā. Komisija, izstrādājot digitālā un starppaaudžu brīvprātīgā darba paraugpraksi un popularizējot un izziņojot brīvprātīgā darba iespējas Eiropas Jaunatnes portālā, veicinās savstarpēju mācīšanos un apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajiem partneriem. Vēl vairāk, tā turpinās pilnveidot un virzīt neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu validēšanā jau pastāvošos ES instrumentus (EuropassYouthpass) un atbalstīs pētniecību un datu vākšanu par brīvprātīgā darba ilgtermiņa ietekmi.

Turpmākie pasākumi

Komisija aicina dalībvalstis raiti pieņemt šodienas priekšlikumu par jauniešu starptautisko brīvprātīgo darbu un solidaritātes pasākumiem. Tā apņemas ziņot par ieteikuma izmantošanu saistībā ar ES Jaunatnes stratēģijas īstenošanu un izglītības un apmācības jomā izveidoto Eiropas stratēģisko sistēmu sadarbībai ceļā uz Eiropas izglītības telpu un vēl tālāk.

Konteksts

Komisijas priekšlikuma pamatā ir vairāki iepriekšēji darbi par minētajiem tematiem, to vidū pētījumsekspertu grupas ziņojums un izvērtējums. Pirms priekšlikuma pieņemšanas notika sabiedriskā apspriešana un ir pieņemts Komisijas ceļvedis. Lai ņemtu vērā pēc 2008. gada notikušo, priekšlikums aizstās Padomes 2008. gada ieteikumu par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti.

Brīvprātīgais darbs ir Eiropas jauniešiem svarīga nodarbe: 34 % jauniešu 2019. gadā norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņi ir bijuši iesaistījušies organizētā brīvprātīgā darbā. Šis rādītājs ir nepārtraukti audzis (no 24 % 2011. gadā).

Jaunie ES pilsoņi var transnacionālā brīvprātīgajā darbā iesaistīties, izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusa programmu vai valsts vai reģionālas shēmas, ar kurām atbalsta pārrobežu brīvprātīgā darba aktivitātes (darbojas Itālijā, Grieķijā, Zviedrijā, Austrijā, Slovēnijā, Francijā, Slovākijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Somijā, Vācijā, Īrijā, Luksemburgā, Polijā, Maltā un Spānijā). Eiropas Solidaritātes korpusa 2021.–2027. gada programmas kopējais budžets ir 1 miljards eiro, un 2022. gadā ir pieejami vairāk nekā 138 miljoni eiro.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par jauniešu brīvprātīgo darbu

Eiropas Jaunatnes portāls

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 13. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā