Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija ierosina aizliegt ES tirgū ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu

Growth

Komisija šodien ierosināja aizliegt ES tirgū ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu. Priekšlikums attiecas uz visiem ražojumiem – tiem, kas Eiropas Savienībā ražoti vietējam patēriņam un eksportam, kā arī uz importētām precēm, nenorādot konkrētus uzņēmumus vai nozares. Šāda visaptveroša pieeja ir svarīga, jo aptuveni 27,6 miljoni cilvēku ir iesaistīti piespiedu darbā daudzās rūpniecības nozarēs visos kontinentos. Visbiežāk piespiedu darbs tiek izmantots privātajā ekonomikā, bet atsevišķos gadījumos to uzspiež arī valstis. Priekšlikuma pamatā ir starptautiski saskaņotas definīcijas un standarti, un tajā uzsvērts, cik svarīga ir cieša sadarbība ar globālajiem partneriem. Pēc izmeklēšanas valstu iestādēm būs tiesības izņemt no ES tirgus ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu. ES muitas dienesti uz ES robežām identificēs un apturēs ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis norādīja: 

Šis priekšlikums radīs reālas pārmaiņas, novēršot mūsdienu verdzību, kas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Mūsu mērķis ir izskaust no ES tirgus visus ražojumus, kas izgatavoti ar piespiedu darbu, neatkarīgi no tā, kur tie ir ražoti. Aizliegums attieksies gan uz vietējiem ražojumiem, gan uz eksportu un importu. Kompetentās iestādes un muita strādās roku rokā, lai sistēma darbotos kā nākas. Esam centušies samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, izmantojot īpaši pielāgotu pieeju MVU. Mēs arī vēl vairāk padziļināsim sadarbību ar globālajiem partneriem un starptautiskajām organizācijām.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja: 

Mūsdienu ģeopolitikā ir vajadzīgas gan drošas, gan ilgtspējīgas piegādes ķēdes. Mēs nevaram saglabāt tādu patēriņa modeli, kurā preces tiek ražotas neilgtspējīgi. Esam rūpniecības un tehnoloģiju līderis, tāpēc ir jābūt pārliecinošākiem, aizstāvot mūsu vērtības un nosakot mūsu noteikumus un standartus. Mūsu vienotais tirgus ir lielisks aktīvs, lai novērstu piespiedu darbā izgatavotu ražojumu apriti ES, un svira, lai veicinātu lielāku ilgtspēju visā pasaulē.

Piespiedu darba novēršanas instruments praksē

Dalībvalstu iestādes īstenos aizliegumu, izmantojot stingras un uz risku balstītas izpildes pieeju. Sākotnējā posmā tās novērtēs piespiedu darba riskus, pamatojoties uz daudziem un dažādiem informācijas avotiem, kuriem kopā būtu jāatvieglo risku apzināšana un jāpalīdz koncentrēt centienus. Tie var ietvert pilsoniskās sabiedrības iesniegumus, datubāzi par piespiedu darba riskiem, galveno uzmanību pievēršot konkrētiem ražojumiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kā arī uzņēmumu veiktiem pienācīgas rūpības pasākumiem.

Iestādes sāks izmeklēšanu par ražojumiem, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka tie ir ražoti piespiedu darbā. Tās var pieprasīt informāciju no uzņēmumiem un veikt pārbaudes un inspekcijas – arī valstīs ārpus ES. Ja valsts iestādes konstatēs piespiedu darbu, tās pieprasīs izņemt jau tirgū laistos ražojumus no tirgus, un aizliegs šos ražojumus laist tirgū un eksportēt. Uzņēmumiem būs pienākums atbrīvoties no šīm precēm. Par izpildi uz ES robežām būs atbildīgi dalībvalstu muitas dienesti.

Ja valsts iestādes nevarēs savākt visus nepieciešamos pierādījumus, piemēram, uzņēmuma vai trešās valsts iestādes nesadarbošanās dēļ, tās varēs pieņemt lēmumu, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Kompetentās iestādes visā procesā piemēros uz risku balstīta novērtējuma un proporcionalitātes principus. Pamatojoties uz to, priekšlikumā īpaši ņemta vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) situācija. Nesaņemot nekādu atbrīvojumu, MVU tomēr varēs izmantot pasākuma īpašo struktūru, proti, kompetentās iestādes pirms oficiālas izmeklēšanas sākšanas ņems vērā attiecīgo ekonomikas dalībnieku lielumu un resursus un piespiedu darba riska apmēru. MVU gūs labumu arī no atbalsta instrumentiem.

Komisija arī 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā izdos pamatnostādnes. Pamatnostādnēs būs iekļauti norādījumi pienācīgas rūpības pasākumiem saistībā ar piespiedu darbu un informācija par piespiedu darba riska rādītājiem. Platforma strukturētai koordinācijai un sadarbībai starp kompetentajām iestādēm un Komisiju būs jaunais ES Piespiedu darba ražojumu tīkls.   

Turpmākie pasākumi

Lai priekšlikums varētu stāties spēkā, tas ir jāapspriež un par to jāsaņem Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes piekrišana. To sāks piemērot 24 mēnešus pēc tā stāšanās spēkā.

Konteksts

Ar šodienas priekšlikumu tiek izpildītas saistības, ko Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzņēmās 2021. gada runā par stāvokli Savienībā. ES veicina pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visās nozarēs un politikas jomās saskaņā ar visaptverošu pieeju, kas pievēršas darba ņēmējiem iekšzemes tirgos, trešās valstīs un globālajās piegādes ķēdēs. Tas ietver darba pamatstandartus, piemēram, piespiedu darba izskaušanu. Paziņojumā par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē 2022. gada februārī ir izklāstīta ES iekšējā un ārējā politika, lai visā pasaulē īstenotu pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, arī izmantojot starptautiskas partnerības, tirdzniecību, ES kaimiņvalstu politiku un paplašināšanos, cilvēku tirdzniecības apkarošanu un publisko iepirkumu.

ES arī proaktīvi vēršas pret pienācīgas kvalitātes nodarbinātības pārkāpumiem, ieskaitot piespiedu darbu, vairākos starptautiskos forumos, piemēram, Starptautiskajā Darba organizācijā, G7 un Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests 2021. gada jūlijā publicēja norādījumus, kas palīdz ES uzņēmumiem veikt atbilstīgus pasākumus nolūkā novērst piespiedu darba risku uzņēmuma darbībā un piegādes ķēdēs, tādējādi veidojot tiltu uz obligātajiem horizontālajiem uzticamības pārbaudes tiesību aktiem.

Komisija 2022. gada februārī pieņemtajā priekšlikumā direktīvai par pienācīgu rūpību uzņēmumu ilgtspējas jomā noteica pienācīgas rūpības pienākumus lieliem uzņēmumiem, lai apzinātu, novērstu, mazinātu un uzskaitītu faktisko un iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, arī darba tiesībām, un vidi globālajās piegādes ķēdēs.

Plašākai informācijai

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Priekšlikums regulai par tādu ražojumu aizliegšanu Savienības tirgū, kuri izgatavoti ar piespiedu darbu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā