Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 23. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija ierosina jaunu ES instrumentu pārmērīgi augstu gāzes cenu lēcienu ierobežošanai

Enerģijas cenas

Komisija, turpinot reaģēt uz pašreizējo enerģētisko krīzi, ierosina tirgus korekcijas mehānismu ES uzņēmumu un mājsaimniecību aizsardzībai pret pārmērīgi augstu gāzes cenu epizodēm Eiropas Savienībā. Tas papildina pasākumus, kuru nolūks ir samazināt gāzes pieprasījumu un nodrošināt piegādes drošību, izvēršot enerģijas avotu diversifikāciju. Jaunā mehānisma mērķis ir samazināt svārstīgumu Eiropas gāzes tirgos, vienlaikus garantējot gāzes piegādes drošību.

Krievijas iebrukums Ukrainā un lēmums energoapgādi izmantot kā ieroci ir novedis pie tā, ka dabasgāzes cenas visā ES ir sasniegušas vēl nepieredzētus cenu maksimumus un šā gada augusta otrajā pusē – rekordaugstu līmeni. Ekstremālais cenu lēciens augustā gandrīz divu nedēļu garumā nodarīja Eiropas ekonomikai ļoti lielu kaitējumu, proti, nelabvēlīgi ietekmēja elektroenerģijas cenas un palielināja kopējo inflāciju. Komisija ierosina novērst šādu epizožu atkārtošanos ar pagaidu un mērķorientēta instrumenta palīdzību, kas ekstremālu gāzes cenu lēcienu gadījumā automātiski iejauktos gāzes tirgos. 

Enerģētikas komisāre Kadri Simsone:

Gāzes cenas Eiropas Savienībā kopš augusta ir samazinājušās, pateicoties pieprasījuma samazinājumam, obligātajam krātuvju piepildījumam, enerģijas avotu diversifikācijai un citiem pasākumiem, kurus pēdējos mēnešos ierosinājusi Komisija. Taču mūsu rīcībā nebija instrumenta, kas novērstu un risinātu pārmērīgi augstu cenu epizodes. Šodien mēs ierosinām noteikt gāzes cenas griestus ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmumu aizsardzību pret ekstremāliem cenu lēcieniem. Mehānisms ir rūpīgi izstrādāts tā, lai būtu efektīvs un vienlaikus neapdraudētu mūsu energoapgādes drošību, ES enerģijas tirgu darbību un finanšu stabilitāti.

Gāzes cenu drošības griesti

Ierosināto instrumentu veido cenas drošības griesti (275 EUR) nākamā mēneša TTF atvasinātajiem instrumentiem. Nīderlandes dabasgāzes tirdzniecības biržai (Title Transfer Facility jeb TTF), ko ES gāzes cenas salīdzināšanai izmanto visbiežāk, ir galvenā nozīme Eiropas gāzes vairumtirgū. Mehānisms tiktu aktivizēts automātiski, kad izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

  • TTF atvasinātā instrumenta ar tuvāko mēneša termiņu norēķinu cena divas nedēļas pārsniedz 275 EUR;
  • TTF cenas ir par 58 EUR augstākas nekā LNG atsauces cena 10 secīgas tirdzniecības dienas divu nedēļu laikā.

Kad šie nosacījumi būs izpildīti, Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACEREiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nekavējoties publicēs paziņojumu par tirgus korekciju un informēs Komisiju, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un Eiropas Centrālo banku (ECB). Nākamajā dienā spēkā stāsies cenu korekcijas mehānisms un netiks pieņemti tādi rīkojumi TTF atvasinātajiem instrumentiem ar tuvāko mēnešu termiņu, kas pārsniedz cenas drošības griestus. Mehānismu varēs aktivizēt no 2023. gada 1. janvāra. 

Aizsargpasākumi piegādes drošības un tirgus stabilitātes nodrošināšanai

Ierosinātajā Padomes regulā ir ietverti aizsargpasākumi nolūkā izvairīties no pārrāvumiem enerģētikas un finanšu tirgos. Lai palīdzētu novērst piegādes drošības problēmas, cenas griesti būs attiecināmi tikai uz vienu nākotnes līgumu produktu (TTF nākamā mēneša produkti), lai tirgus dalībnieki joprojām spētu apmierināt pieprasījumu un gāzi iepirkt tūlītēju darījumu tirgos un ārpusbiržas tirgos. Lai nodrošinātu, ka gāzes pieprasījums nepalielinās, priekšlikumā noteikts, ka dalībvalstīm divu nedēļu laikā no tirgus korekcijas mehānisma aktivizēšanas jāpaziņo, kādus pasākumus tās ir veikušas, lai samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu. Tiklīdz šodienas priekšlikums par tirgus korekcijas mehānismu būs pieņemts Padomē, Komisija saskaņā ar jūlijā pieņemto regulējumu “Taupīsim gāzi, lai ziemā nepietrūkst” arī ierosinās izsludināt ES trauksmi, kas aktivizēs obligātu gāzes taupību ar mērķi nodrošināt pieprasījuma samazināšanu. Turklāt EVTI, ECB, Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER), Gāzes koordinācijas grupa un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-G) veiks pastāvīgu uzraudzību.

Lai reaģētu uz iespējamām neparedzētām negatīvām sekām, ko varētu radīt cenu limits, priekšlikumā paredzēts, ka mehānismu jebkurā laikā nekavējoties var apturēt. Tas var notikt:

  • automātiski (deaktivēšana), ja tā darbība vairs nav pamatota ar situāciju dabasgāzes tirgū, proti, starpība starp TTF cenu un LNG cenu vairs nav izpildīta 10 secīgas tirdzniecības dienas;
  • ar Komisijas lēmumu par mehānisma apturēšanu, ja tiek konstatēti riski Savienības piegādes drošībai, pieprasījuma samazināšanas centieniem, ES iekšējām gāzes plūsmām vai finanšu stabilitātei.

Komisijai ir arī iespēja novērst mehānisma aktivizēšanu gadījumā, ja attiecīgās iestādes, t. sk. ECB, brīdina par šādu risku iespējamību.

Konteksts

Šodienas priekšlikuma pamatā ir plašs darbību klāsts, ko Komisija veikusi, risinot jautājumu par augstajām enerģijas cenām pagājušajā gadā. 2022. gada pavasarī Komisija ar paziņojumu par tirgus īstermiņa intervencēm un ilgtermiņa uzlabojumiem elektroenerģijas tirgus modelī un plānu REPowerEU paplašināja enerģijas cenu rīkkopu. Tā arī ierosināja jaunus minimālos gāzes uzkrāšanas pienākumus un gāzes pieprasījuma samazināšanas mērķrādītājus, lai Eiropā noregulētu līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu, un pirms vasaras sākuma dalībvalstis minētos priekšlikumus ātri pieņēma.

Vasaras mēnešos cenas turpināja kāpt, turklāt vasarā bija novērojami arī klimata pārmaiņu izraisīti ekstremāli laikapstākļi. Septembrī Komisija uz to ātri reaģēja, ierosinot papildu ārkārtas pasākumus, kā samazināt pieprasījumu pēc elektroenerģijas un apgūt enerģētikas nozares negaidīto peļņu, lai daļu šo ieņēmumu pārdalītu iedzīvotājiem un rūpniecībai.

Komisija 18. oktobrī ierosināja papildu pasākumus, kā konkrēti risināt augsto gāzes cenu problēmu un stiprināt gāzes piegādes drošību, izmantojot kopīgus iepirkumus, standartnoteikumus par solidaritāti, kas jāpiemēro ārkārtas situācijās, jaunu LNG cenu atsauces etalonu un pagaidu aprobežojumu nolūkā novērst ekstremālus cenu lēcienus atvasināto instrumentu tirgos. Tā arī ierosināja juridisko pamatu tirgus korekcijas mehānismam, ar ko īstermiņā novērst ārkārtīgi augstās gāzes cenas.

Šodienas priekšlikuma pamatā ir Komisijas 18. oktobra priekšlikuma 23. un 24. pants. Tā ir atbilde uz ES līderu 20. un 21. oktobrī pausto aicinājumu un seko plašām apspriedēm ar dalībvalstīm. Komisijai tika uzdots steidzami iesniegt konkrētus lēmumus par papildu pasākumiem augsto enerģijas cenu novēršanai, t. sk. par pagaidu dinamisku dabasgāzes darījumu cenu koridoru tūlītējai pārmērīgu gāzes cenu epizožu ierobežošanai, ievērojot nepieciešamos aizsargpasākumus. Priekšlikumā par tirgus korekcijas mehānismu ir iekļauti finanšu stabilitātes saglabāšanas elementi, kurus Komisija uzskata par būtiskiem.  Šodien iesniegtais priekšlikums Padomes regulai balstās uz Līguma 122. pantu un ir jāpieņem ar dalībvalstu kvalificētu balsu vairākumu. Plānots, ka regula būs spēkā vienu gadu, bet to varēs pagarināt pēc pārskatīšanas, kas jāveic līdz 2023. gada novembrim.

Sīkāka informācija

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido tirgus korekcijas mehānismu iedzīvotāju un ekonomikas aizsardzībai pret pārmērīgi augstām cenām

Jautājumi un atbildes

Komisija nāk klajā ar papildu priekšlikumiem, kā cīnīties pret augstām enerģijas cenām un nodrošināt piegādes drošību

ES rīcība augsto enerģijas cenu problēmas risināšanai

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 23. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā