Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 9. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu

Kolegi

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē.

Sociālās ekonomikas organizācijas ir struktūras, kas darbojas sociālo un vidisko mērķu vārdā un lielāko daļu peļņas iegulda organizācijas attīstībā. Eiropā ir 2,8 miljoni sociālās ekonomikas struktūru, kas nodarbina 13,6 miljonus cilvēku un piedāvā galveno sabiedrības problēmu risinājumus. Tās darbojas dažādās nozarēs un dažādās formās, no aprūpes pakalpojumiem līdz pārstrādei, no kooperatīviem līdz sociālajiem uzņēmumiem. Lielāks atbalsts sociālajai ekonomikai ne tikai rada darbvietas, bet arī ļauj organizācijām palielināt savu sociālo ietekmi visā Eiropas Savienībā. Šodien pieņemtais Sociālās ekonomikas rīcības plāns palīdzēs sekmēt sociālās ekonomikas organizāciju uzplaukumu un izaugsmi. 

Komisija ierosina rīkoties trīs jomās.

  1. Radīt piemērotus apstākļus sociālās ekonomikas uzplaukumam

Lai radītu labvēlīgu vidi sociālās ekonomikas uzplaukumam, svarīga nozīme ir rīcībpolitiskajam un tiesiskajam regulējumam. Konkrētāk, sociālās ekonomikas vajadzībām ir jāpielāgo nodokļu, publiskā iepirkuma un valsts atbalsta regulējums.

Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2023. gadā ierosinās Padomes ieteikumu par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi. Tā arī publicēs norādījumus dalībvalstīm par sociālās ekonomikas organizāciju nodokļu sistēmām un sekmēs vieglāku piekļuvi norādījumiem par valsts atbalstu. Rīcības plāna mērķis ir arī uzlabot paraugpraksi sociāli atbildīga publiskā iepirkuma jomā un veicināt sociālās ekonomikas nozīmi ārpus ES robežām.

  1. Pavērt iespējas sociālās ekonomikas organizācijām sākt un izvērst darbību

Lai sociālās ekonomikas struktūras varētu sākt darbību un attīstīties, kā arī īstenot savu darbinieku pārkvalificēšanu un prasmju izkopšanu, tām būtu jāsaņem uzņēmējdarbības attīstības atbalsts. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Komisija plāno palielināt atbalstu un tādējādi pārsniegt aplēstos 2,5 miljardus eiro, kas jau agrāk (2014.–2020. gadā) piešķirti sociālās ekonomikas veicināšanai.

Lai visa vajadzīgā informācija par ES finansējumu, rīcībpolitiku, apmācību un iniciatīvām sociālās ekonomikas dalībniekiem būtu pieejama vienuviet, Komisija cita starpā 2023. gadā iedarbinās jaunu ES sociālās ekonomikas vārteju. Turklāt 2022. gadā Komisija programmas InvestEU ietvaros ieviesīs jaunus finanšu produktus un uzlabos piekļuvi finansējumam. 2022. gadā Komisija arī izveidos Eiropas Sociālās inovācijas kompetences centru.

  1. Panākt sociālās ekonomikas un tās potenciāla atzīšanu

Rīcības plāna mērķis ir padarīt sociālo ekonomiku labāk pamanāmu un uzlabot tās darba un potenciāla atzīšanu. Komisija īstenos komunikācijas pasākumus, kuri uzsvērs sociālās ekonomikas nozīmi un specifiku. Turklāt Komisija sāks pētījumu, kura nolūks ir savākt kvalitatīvus un kvantitatīvus datus, kas palīdzētu labāk izprast sociālo ekonomiku visā Eiropas Savienībā. Tā arī organizēs valsts ierēdņiem paredzētus mācību kursus par dažādiem sociālās ekonomikas jautājumiem, ar pārrobežu apmaiņu veicinās sociālo ekonomiku reģionu un pašvaldību līmenī, kā arī īstenos virkni citu pasākumu.

Ar šodien pieņemto rīcības plānu Komisija iezīmē “pārejas ceļu”, kas dialogā ar valsts sektora iestādēm un ieinteresētajām personām palīdzēs īstenot sociālās ekonomikas zaļo un digitālo pārkārtošanos. Izmantojot ES apsekojumu, kas norisinās līdz 2022. gada 28. februārim, Komisija vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli par minēto pārejas ceļu.

Kolēģijas locekļu viedokļi

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: 

Sociālās ekonomikas rīcības plāns mazina plaisu starp sociālo ekonomiku un atbalstu, kas nepieciešams,  lai tā sniegtu vēl lielāku ieguldījumu sabiedrības vajadzībām. Lai īstenotu taisnīgu zaļo un digitālo ekonomikas pārkārtošanos, kā arī nodrošinātu iekļaujošu ekonomikas atveseļošanu pēc pandēmijas, svarīgi ir gan mazināt birokrātiju, ar ko saskaras daži sociālie uzņēmēji, gan radīt darbvietas un piedāvāt cilvēkiem jaunas iespējas kā celt profesionālo kvalifikāciju un iespēju pārkvalificēties.

Par darba un sociālajām tiesībām atbildīgais Komisijas loceklis Nikolā Šmits

Sociālajai ekonomikai ir spēcīgas vietējās saknes, tāpēc tā var piedāvāt novatoriskus augšupējus risinājumus daudzām mūsdienu globālajām problēmām, kā klimata pārmaiņas, digitalizācija un sociālā atstumtība. Sociālā ekonomika darbojas kopā ar vietējām kopienām un to labā, un tai ir milzīgs darbvietu radīšanas potenciāls. Uzskatu, ka ar šo rīcības plānu sociālās ekonomikas organizācijām būs iespēja izvērst darbību, saņemt plašāku atzinību un radīt vēl lielāku ietekmi sabiedrībā.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons teica: 

Sociālā ekonomika rada izaugsmi un darbvietas cilvēku tiešā tuvumā, atsaucoties uz viņu vajadzībām. Covid-19 krīze ir arī parādījusi sociālās ekonomikas uzņēmējdarbības modeļu noturību un izdomu. Lai turpinātu attīstīt šo potenciālu un tā ieguldījumu zaļajā un digitālajā pārveidē, mēs sākam pāreju uz “tuvienes sociālās ekonomikas” ekosistēmu. Mēs sadarbosimies ar visām ieinteresētajām personām, jo vēlamies panākt lielāku ekonomikas iekļautspēju un ilgtspēju.

Konteksts

Sociālā ekonomika aptver dažādus uzņēmumus, organizācijas un tādus tiesību subjektus kā sociālie uzņēmumi, kooperatīvi, savstarpējās palīdzības sabiedrības (īpašs kolektīvās apdrošināšanas veids), bezpeļņas apvienības un fondi. Tie visi uzmanības centrā izvirza cilvēku un vidi, un lielāko daļu peļņas tie atkārtoti iegulda organizācijā vai konkrēta sociālā mērķa labā. Šādas struktūras tiek pārvaldītas līdzdalīgā, augšupējā veidā.

Rīcības plāns ir izstrādāts pēc plašas apspriešanās ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām un pamatojas uz Komisijas 2011. gada Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Plašāka informācija ir pieejama Komisijas dienestu darba dokumentā, kas pievienots Sociālās ekonomikas rīcības plānam, un Komisijas dienestu darba dokumentā par pārejas ceļu uz sociālo ekonomiku.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes. Sociālās ekonomikas rīcības plāns

Faktu lapa. Sociālās ekonomikas rīcības plāns

Paziņojums “Sociālās ekonomikas rīcības plāns”

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Sociālās ekonomikas rīcības plānam

Komisijas dienestu darba dokuments par pārejas ceļu un ar to saistītais ES apsekojums

Sociālās ekonomikas rīcības plāna tīmekļvietne

Abonēt Eiropas Komisijas bezmaksas informatīvo biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā