Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 10. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija no programmas “Digitālā Eiropa” paredz gandrīz 2 miljardu eiro investīcijas digitālās pārkārtošanās veicināšanai

Digital growth

Komisija programmas “Digitālā Eiropa” īstenošanai ir pieņēmusi trīs darba programmas, kurās izklāstīti mērķi un konkrētas tematiskās jomas, kuras kopā saņems finansējumu 1,98 miljardu eiro apmērā. Šis pirmais darba programmu kopums paredz stratēģiskās investīcijas, kam būs svarīga nozīme, lai sāktu īstenot Komisijas mērķus Eiropas digitālās desmitgades izvēršanai. Programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti un nodrošināt digitālo risinājumu ienākšanu tirgū, lai ieguvēji būtu iedzīvotāji, valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi.

Saskaņā ar galveno darba programmu, kuras budžets līdz 2022. gada beigām būs 1,38 miljardi eiro, investīcijas galvenokārt tiks veiktas tādās jomās kā mākslīgais intelekts (MI), mākoņdatošana un datu telpas, kvantiskās komunikācijas infrastruktūra, padziļinātas digitālās prasmes un plaša digitālo tehnoloģiju izmantošana visā ekonomikā un sabiedrībā. Paralēli šai galvenajai darba programmai Komisija ir publicējusi divas konkrētas darba programmas. Pirmā šāda programma galvenokārt paredz finansējumu kiberdrošības jomā, līdz 2022. gada beigām tai atvēlot 269 miljonu eiro budžetu, bet otrā programma koncentrējas uz Eiropas digitālās inovācijas centru tīkla izveidi un darbību, kam līdz 2023. gada beigām piešķirts 329 miljonu eiro budžets.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere: 

Ar programmu "Digitālā Eiropa" mēs veidojam drošas un ilgtspējīgas digitālās infrastruktūras. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzņēmumi varētu vieglāk piekļūt datiem vai izmantot mākslīgā intelekta atbalstītus risinājumus. Programma arī paredz investīcijas tam, lai nodrošinātu, ka eiropieši iegūs vajadzīgās prasmes aktīvai dalībai darba tirgū. Tās mērķis ir panākt, ka ikviens Eiropā, vai tas būtu iedzīvotājs, uzņēmums vai vietējās pārvaldes iestāde, gūs labumu no tirgum gataviem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons: 

Tā ir Eiropas digitālā desmitgade. Laikposmā līdz 2030. gadam datošana, mākoņdatošana, perifērdatošana un kvantiskā datošana virzīs industriālo un sociālo inovāciju un radīs jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Šodien izsludinātās 2 miljardu eiro investīcijas ļauj visu lielumu Eiropas uzņēmumiem un jo īpaši jaunuzņēmumiem izmantot iespējas ātri augošos tirgos. Tās arī dos iespēju eiropiešiem iegūt prasmes, kas vajadzīgas, lai varētu veiksmīgi darboties drošā digitālā vidē. Tas stiprina mūsu tehnoloģisko suverenitāti.

Programmas “Digitālā Eiropa” galvenā darba programma ietvers investīcijas šādās jomās:

  • tādu kopēju datu telpu ieviešana (piemēram, ražošanai, mobilitātei un finansēšanai paredzētas datu telpas), kuras uzņēmumiem, arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jaunuzņēmumiem, un publiskajam sektoram atvieglos datu apmaiņu pāri robežām, kā arī tādas apvienotas mākoņa-perifērijas infrastruktūras un pakalpojumu izvēršana, kuri kalpo par pamatu digitālajiem risinājumiem, kas nodrošinās drošas datu plūsmas;
  • tādu testēšanas un eksperimentālo iekārtu izveide, kuras paredzētas uz mākslīgo intelektu (MI) balstītiem risinājumiem, lai ievērojami veicinātu uzticama MI izmantošanu (arī MVU un jaunuzņēmumos), reaģējot uz galvenajām sabiedrības problēmām, to vidū klimata pārmaiņām un veselības aprūpes ilgtspēju (piemēram, MI testēšanas iekārtu ieviešana veselības jomā, kā arī viedajās pilsētās un kopienās);
  • tādas drošas kvantiskās komunikācijas infrastruktūras (EuroQCI) izvēršana ES, kas nodrošinās augstu noturību pret kiberuzbrukumiem;
  • tādu galveno progresīvo digitālo tehnoloģiju maģistra kursu izveide un pasniegšana, kas ļaus uzlabot digitālās prasmes Eiropā, tostarp tādi pasākumi kā digitālās apmācības pamatkursi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā izziņots 2020. gada Prasmju programmā un MVU stratēģijā;
  • tādu digitālo pakalpojumu izveide, darbība, pilnveidošana un pastāvīga uzturēšana, kuri palīdzēs nodrošināt publiskās pārvaldes iestādēs izmantojamo risinājumu pārrobežu sadarbspēju (piemēram, Eiropas digitālā identitāte).

Darba programma kiberdrošības jomā paredz investīcijas, kuras tiks veiktas moderna kiberdrošības aprīkojuma, rīku un datu infrastruktūru izveidē. Tā finansēs ar kiberdrošību saistīto zināšanu un prasmju izstrādi un optimālu izmantošanu, veicinās apmaiņu ar paraugpraksi un nodrošinās mūsdienīgu kiberdrošības risinājumu plašu ieviešanu visā Eiropas ekonomikā.

Lai palīdzētu sasniegt programmas “Digitālā Eiropa” mērķus, tiks izvērsts Eiropas digitālās inovācijas centru tīkls, kas piedāvās piekļuvi tehnoloģiju testēšanai un atbalstīs privāto un publisko organizāciju digitālo pārveidi visā Eiropā, tostarp attiecīgā gadījumā valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pārvaldībā. Eiropas digitālās inovācijas centri būs svarīgs instruments ES rīcībpolitikās, jo īpaši rūpniecības, mazo un vidējo uzņēmumu un jaunuzņēmumu rīcībpolitikā, un to mērķis būs atbalstīt uzņēmumus un publisko sektoru zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā.

Turpmākie pasākumi

Pirmie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros tiks publicēti līdz novembra beigām bet nākamie uzaicinājumi – 2022. gadā. Darba programmas tiks īstenotas galvenokārt dotāciju un iepirkumu veidā. Dažas darbības, piemēram, iniciatīvas “Galamērķis zeme” tēmas tiks īstenotas ar netiešu pārvaldību, proti, iepirkumus par nepieciešamajiem pasākumiem organizēs partnerorganizācijas.

Konteksts

Programma “Digitālā Eiropa” ir pirmā ES finansējuma programma, kas vērsta uz digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Ar kopējo plānoto budžetu 7,5 miljardi eiro (pašreizējās cenās) 7 gadu laikā tā paātrinās ekonomikas atveseļošanos un liks pamatus Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitālās pārkārtošanās procesam, īpaši sniedzot labumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Programma “Digitālā Eiropa” tiks īstenota ar daudzgadu darba programmām.

Programma “Digitālā Eiropa” papildinās investīcijas, kas paredzētas citās ES programmās, piemēram, programmās “Apvārsnis Eiropa”, “ES – veselībai”, “InvestEU” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, kā arī investīcijas atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānismam. Regula, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa”Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta un stājās spēkā 2021. gada 11. maijā un ar atpakaļejošu spēku tiek piemērota no 2021. gada 1. janvāra.

Sīkāka informācija

Programmas “Digitālā Eiropa” faktu lapa

Kā saņemt finansējumu?

Programma “Digitālā Eiropa” – darba programmas

Iepazīstinām ar programmu “Digitālā Eiropa”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā