Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. decembrisPārstāvniecība Latvijā

Komisija nosaka noteikumus, lai identificētu endokrīnos disruptorus un ilgi nezūdošas ķimikālijas un uzlabotu marķēšanu

Šodien Komisija iesniedza priekšlikumu par pārskatītu regulu par ķimikāliju klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula).

Darbs laboratorijā
Eiropas Savienība, 2021

Šodien Komisija iesniedza priekšlikumu par pārskatītu regulu par ķimikāliju klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula) un ierosināja jaunas endokrīno disruptoru un citu kaitīgu ķimikāliju bīstamības klases, lai labāk aizsargātu cilvēkus un vidi no bīstamām ķīmiskām vielām.

Pārskatītā regula nosaka skaidrākus noteikumus par marķēšanu un ķimikālijām, kuras pārdod tiešsaistē. Tādējādi tiks atvieglota uzņēmējdarbība, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, un vielu un maisījumu brīva aprite ES līmenī.

Komisija pieņēma deleģēto aktu, lai CLP regulas darbības jomā ieviestu jaunas bīstamības klases endokrīnajiem disruptoriem, kā arī ķimikālijām, kas vidē nesadalās un var uzkrāties dzīvos organismos vai nonākt un izplatīties ūdens ciklā, arī dzeramajā ūdenī.

Jaunās bīstamības klases ir iznākums plašām zinātniskām diskusijām un visiem šādu ķimikāliju lietotājiem, it īpaši patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem, nodrošinās vieglāku piekļuvi informācijai. Tādējādi varētu būt iespējams veikt turpmākus pasākumus, lai novērstu un mazinātu vielu un maisījumu radītos riskus saskaņā ar citiem ES tiesību aktiem, piemēram, REACH, un vienlaikus ņemt vērā arī sociālekonomisko ietekmi.

Turklāt tiesību akta priekšlikums, ar ko groza CLP regulu, nodrošina:

  • labāku un ātrāku procesu, kā visi dalībnieki var informēt par ES tirgū laisto ķimikāliju bīstamību;
  • uzlabotu ķīmiskā apdraudējuma paziņošanu, arī tiešsaistē, izmantojot vienkāršākas un skaidrākas marķēšanas un reklāmas prasības, piemēram, priekšlikumā ir noteikts minimālais burtu izmērs ķimikāliju etiķetēs;
  • Komisijai tiesības izstrādāt iespējami bīstamu vielu klasificēšanas priekšlikumus līdzās dalībvalstīm un nozarei. Tādējādi bīstamas vielas tiks identificētas ātrāk;
  • pirmo reizi konkrētus noteikumus par uzpildāmiem ķīmiskiem produktiem, lai patērētāji droši varētu pirkt un izmantot ķīmiskus produktus, piemēram, sadzīves ķimikālijas, ko pārdod bez taras.

Pārskatītā CLP regula labāk aizsargās cilvēka veselību un vidi. Lai arī uzņēmumiem var nākties investēt, lai panāktu atbilstību jaunajiem noteikumiem, viņi pretim saņemtu piekļuvi jaunākajai informācijai par ķīmisko apdraudējumu un vienkāršākus marķēšanas noteikumus, kuri it īpaši izdevīgi būs maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Pārskatītā CLP regula sekmēs Eiropas rūpniecības nozares, arī mazo un vidējo uzņēmumu, pāreju uz ilgtspējīgām ķimikālijām un līdzēs tai kļūt par pasaules līderi attiecībā uz nākotnei draudzīgu ķīmiju. CLP regulas pārskatīšana kopā ar plānoto REACH regulas pārskatīšanu ir svarīgs uzdevums ilgtspēju sekmējošajā ķimikāliju stratēģijā, kura ir viens no Eiropas zaļā kursa pamatelementiem.

Turpmāki pasākumi

Komisijas priekšlikums, ar ko groza CLP regulu, tagad būs jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei apstiprināšanai parastajā likumdošanas procedūrā.

Gaidāms, ka Komisijas deleģētais akts, kas ievieš jaunās bīstamības klases, stāsies spēkā nākamā gada sākumā, kad tas būs rūpīgi pārbaudīts Eiropas Parlamentā un Padomē.

ES vadīs jaunu neformālu ANO darba grupu, kas izstrādās globālus kritērijus attiecībā uz jaunpieņemtajām bīstamības klasēm.

Vispārīga informācija

CLP regulas mērķis ir nodrošināt augstu veselības un vides aizsardzības līmeni, kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti. Tā nosaka, ka vielu vai maisījumu ražotājiem, importētājiem vai pakārtotiem lietotājiem ir pienācīgi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako bīstamās ķīmiskās vielas pirms to laišanas tirgū. CLP regula nosaka juridiski saistošus bīstamības identificēšanas un klasificēšanas noteikumus. Tajā patērētājiem un darba ņēmējiem ir izklāstīti kopīgi noteikumi par marķējumu, lai viņi varētu pieņemt kompetentus lēmumus, iegādājoties vai izmantojot bīstamus produktus.

CLP regula ir pamats daudziem tiesību aktu noteikumiem par ķimikāliju riska pārvaldību. CLP nosaka, vai viela vai maisījums būtu klasificējams un marķējams kā bīstams. Ar to Eiropas Savienībā īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Globāli harmonizēto sistēmu (GHS).

ES ilgtspēju sekmējošajā ķimikāliju stratēģijā tika aicināts konsolidēt un vienkāršot ES tiesisko regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem, tostarp CLP regulā ietvert jaunas bīstamības klases un endokrīno disruptoru identifikācijas kritērijus, lai arī šīs vielas varētu atbilstīgi reglamentēt, arī patēriņa precēs.

Sīkākai uzziņai

Ilgtspēju sekmējošā ķimikāliju stratēģija

Priekšlikums par pārskatītu regulu par ķīmisko vielu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regulu)

Deleģētais akts, ar ko nosaka jaunas bīstamības klases

Jautājumi un atbildes par CLP regulas pārskatīšanu

 

Mēs noteikumus par ķimikāliju laišanu tirgū padarām vienkāršākus un pārredzamākus, pēc iespējas paļaujoties arī uz digitālo marķēšanu. Patērētāji un darba ņēmēji — it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos — būs labāk informēti par vielu un maisījumu ķīmisko bīstamību. Priekšlikums ļaus veikt ieguldījumus vēl drošākās un ilgtspējīgākās ķīmikālijās Eiropā.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 19/12/2022

 

Šis priekšlikums ir būtisks uzdevums atbilstoši ilgtspēju sekmējošajai ķimikāliju stratēģijai un mūsu apņēmībai virzīties uz vidi, kas brīva no toksikantiem. Zinātniskie pierādījumi liecina, ka dažas vielas, ko joprojām izmanto plaša patēriņa precēs, piemēram, bērnu aprūpes priekšmetos, var izjaukt mūsu hormonu līdzsvaru un ietekmēt cilvēku auglību. Citas caur vidi var nonākt mūsu pārtikas ķēdē un nekad neizzust. Šis priekšlikums nodrošinās, ka ļoti bīstamas vielas, tiek pienācīgi identificētas, marķētas un klasificētas. Tas stiprinās uz gūtajām atziņām balstītu politikas veidošanu, palīdzēs iedzīvotājiem izvēlēties kompetenti un bruģēs ceļu gaidāmajai <em>REACH</em> regulas pārskatīšanai.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs - 19/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā