Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 23. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija nosaka stratēģiju pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšanai visā pasaulē un sagatavo instrumentu piespiedu darbā izgatavotu produktu aizliegšanai.

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Šodien Komisija nāk klajā ar Paziņojumu par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē, kurā atkārtoti apstiprināta ES apņemšanās iestāties par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību gan mājās, gan visā pasaulē. Šo centienu pamatā ir bērnu darba un piespiedu darba izskaušana.

Jaunākie dati liecina, ka pienācīgas kvalitātes nodarbinātība daudziem cilvēkiem visā pasaulē joprojām nav realitāte un vēl ir daudz darāmā: 160 miljoni bērnu — katrs desmitais pasaulē — ir iesaistīti bērnu darbā, un 25 miljoni cilvēku strādā piespiedu darbu.

ES veicina pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visās nozarēs un politikas jomās saskaņā ar visaptverošu pieeju, kas pievēršas darba ņēmējiem iekšzemes tirgos, trešās valstīs un globālajās piegādes ķēdēs. Šodien pieņemtajā paziņojumā ir izklāstīta iekšējā un ārējā politika, ko ES izmanto, lai visā pasaulē īstenotu pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, izvirzot šo mērķi par pamatu iekļaujošai, ilgtspējīgai un noturīgai atveseļošanai no pandēmijas.

Kā daļu no šīs visaptverošās pieejas Komisija gatavo jaunu likumdošanas instrumentu, lai efektīvi aizliegtu ES tirgū ienākt ar piespiedu darbu ražotiem produktiem, kā paziņoja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā 2021. gada runā par stāvokli Savienībā. Šis instruments attieksies uz precēm, kas ražotas ES un ārpus tās, apvienojot aizliegumu ar stingru izpildes sistēmu. Tas balstīsies uz starptautiskiem standartiem un papildinās esošās horizontālās un nozaru ES iniciatīvas, jo īpaši uzticamības pārbaudes un pārredzamības pienākumus.

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība. ES kā atbildīga pasaules līdere

ES jau ir veikusi stingrus pasākumus, lai veicinātu pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē, palīdzot uzlabot cilvēku dzīvi visā pasaulē. Pasaulē pēdējo desmitgažu laikā ir ievērojami samazinājies bērnu darbā nodarbināto bērnu skaits (no 245,5 miljoniem 2000. gadā līdz 151,6 miljoniem 2016. gadā). Tomēr bērnu darbā iesaistīto bērnu skaits laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam palielinājies par vairāk nekā 8 miljoniem, tādējādi apvēršot iepriekšējo pozitīvo tendenci. Tajā pašā laikā globālā Covid-19 pandēmija un pārmaiņas darba pasaulē, tostarp izmantojot tehnoloģiskos sasniegumus, klimata krīzi, demogrāfiskās pārmaiņas un globalizāciju, var ietekmēt darba standartus un darba ņēmēju aizsardzību.

Ņemot vērā minēto, ES ir apņēmusies balstīties uz savu pašreizējo iesaisti un vēl vairāk stiprināt savu kā atbildīgas līderes lomu darba pasaulē, izmantojot visus pieejamos instrumentus un tos pilnveidojot. Patērētāji arvien vairāk pieprasa preces, kas tiek ražotas ilgtspējīgi un godīgi, nodrošinot pienācīgu darbu tiem, kas tās ražo. Kā atspoguļots konferences par Eiropas nākotni debatēs, Eiropas iedzīvotāji sagaida, ka ES uzņemsies vadošo lomu visaugstāko standartu veicināšanā visā pasaulē.

Tā pastiprinās savas darbības, pamatojoties uz četriem elementiem vispārējā pienācīgas kvalitātes nodarbinātības koncepcijā, ko izstrādājusi Starptautiskā Darba organizācija (SDO) un kas atspoguļota Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķos. Šie elementi ir: 1) nodarbinātības veicināšana; 2) darba standarti un tiesības, tostarp piespiedu darba un bērnu darba izskaušana; 3) sociālā aizsardzība; 4) sociālais dialogs un trīspusīgums. Dzimumu līdztiesība un nediskriminācija šajos mērķos ir transversāli jautājumi.

Galvenie instrumenti pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai visā pasaulē

Paziņojumā ir izklāstīti gaidāmie un esošie ES instrumenti šādās četrās jomās.

 • ES politika un iniciatīvas ar tvērumu ārpus ES. Galvenie rīki:
  • ES politikas jomas, ar kurām nosaka standartus, kas pasaules mērogā virza korporatīvo atbildību un pārredzamību, piemēram, priekšlikums direktīvai par uzņēmumu ilgtspējas uzticamības pārbaudi un gaidāmais tiesību akta priekšlikums par piespiedu darbu;
  • ES norādījumi un tiesību normas par sociāli ilgtspējīgu publisko iepirkumu palīdzēs publiskajam sektoram rādīt piemēru;
  • ES nozaru politika, piemēram, pārtikas, minerālu un tekstilizstrādājumu jomā, stiprina starptautisko darba standartu ievērošanu.
 • ES divpusējās un reģionālās attiecības. Galvenie rīki:
  • ES tirdzniecības politika, kas veicina starptautiskos darba standartus;
  • darba tiesību ievērošana trešās valstīs ir būtiska ES cilvēktiesību politikas daļa;
  • ES paplašināšanās un kaimiņattiecību politika, kas veicina pienācīgas kvalitātes nodarbinātību kaimiņvalstīs.
 • ES starptautiskos un daudzpusējos forumos. Galvenie rīki:
  • ES atbalsts ANO instrumentu īstenošanai pienācīgas kvalitātes nodarbinātības jomā, un ES aktīvs ieguldījums ar SDO starpniecību noteikt darba standartus;
  • ES atbalsts Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) reformai, lai integrētu globalizācijas sociālo dimensiju;
  • G20 un G7 formātā ES sadarbojas ar citām pasaules ekonomikas lielvarām, lai veicinātu pienācīgas kvalitātes nodarbinātību.
 • Sadarbība ar ieinteresētajām personām un globālajās partnerībās. Galvenie rīki:
  • ES atbalsts sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu darba tiesību ievērošanu piegādes ķēdēs;
  • ES sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, lai veicinātu drošu un labvēlīgu vidi pilsoniskajai sabiedrībai;
  • ES atbalsts globālām partnerībām un daudzu ieinteresēto personu virzītām pienācīgas kvalitātes nodarbinātības iniciatīvām tādās jomās kā darba drošība un veselība.

Komisija šodien kā daļu no “Taisnīgas un ilgtspējīgas ekonomikas paketes” iesniedz arī priekšlikumu direktīvai par korporatīvās ilgtspējas uzticamības pārbaudi. Priekšlikuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu korporatīvo rīcību visās globālajās piegādes ķēdēs.

Ko par to saka kolēģijas locekļi

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Eiropa raida spēcīgu signālu, ka uzņēmējdarbību nekad nevar veikt uz cilvēka cieņas un brīvības rēķina. Mēs nevēlamies Eiropas veikalu plauktos preces, ko cilvēki ražojuši piespiedu kārtā. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai aizliegtu preces, kas izgatavotas ar piespiedu darbu.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

ES ekonomika, izmantojot globālās piegādes ķēdes, ir saistīta ar miljoniem darba ņēmēju visā pasaulē. Pienācīgs darbs visur ir darba ņēmēju, uzņēmumu un patērētāju interesēs: viņiem visiem ir tiesības uz taisnīgiem un atbilstīgiem nosacījumiem. Nav vietas darba pamatstandartu pazemināšanai, lai iegūtu konkurences priekšrocības. Mēs turpināsim veicināt pienācīgus darba standartus visā pasaulē, nodrošinot, ka sociālajam dialogam ir būtiska nozīme, jo mēs strādājam, lai panāktu taisnīgu un spēcīgu atveseļošanos.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits:

Pienācīgs darbs ir cilvēka cienīgas dzīves pamats. Daudzi darba ņēmēji visā pasaulē katru dienu joprojām saskaras ar darba un sociālo tiesību apdraudējumu. ES arī turpmāk uzņemsies vadošo lomu, veicinot pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem un gādāts par to, ka tiek ievērotas viņu tiesības un cieņa.

Turpmākie pasākumi

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi apstiprināt šajā paziņojumā izklāstīto pieeju un sadarboties, lai īstenotu tās darbības. Komisija regulāri ziņos par šā paziņojuma īstenošanu.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savās politikas pamatnostādnēs uzsvēra Komisijas nulles tolerances politiku attiecībā uz bērnu darbu. Savā 2021. gada runā par stāvokli Savienībā viņa uzsvēra, ka uzņēmējdarbību un globālo tirdzniecību “nekādā gadījumā nedrīkst īstenot uz cilvēku cieņas un brīvības rēķina” un ka “cilvēktiesības netiek pārdotas”.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā tika paziņots par “Paziņojumu par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē”, kurā sniegs visaptverošu pārskatu par attiecīgo ES rīkkopu un plānu ES stratēģijai sociālās dimensijas attīstīšanai starptautiskajā darbībā.

Sīkāka informācija

Paziņojums. Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība visā pasaulē

Eiropas sociālo tiesību pīlāra tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 23. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā