Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 5. augustsLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija pastiprina kombinētu mācīšanos kvalitatīvas un iekļaujošas pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvē

Šodien Komisija publicē priekšlikumu “Padomes ieteikums par kombinētu mācīšanos” kas balsta kvalitatīvu un iekļaujošu pamatizglītību un vidējo izglītību.

p033428001001-45241_0.jpg
© EU

Šodien Komisija publicē priekšlikumu “Padomes ieteikums par kombinētu mācīšanos”, kas balsta kvalitatīvu un iekļaujošu pamatizglītību un vidējo izglītību. Formālajā izglītībā un apmācībā “kombinēta mācīšanās” nozīmē, ka skola, pedagogs vai audzēknis mācību procesā izmanto vairāk nekā vienu pieeju. Tā var būt skolas un citas fiziskās vides (uzņēmumā, mācību centrā, tālmācībā, brīvā dabā, kultūras objektos u. c.) saplūdināšana vai atšķirīgu digitālu un nedigitālu mācību līdzekļu apvienošana. Komisija liek priekšā īstermiņa pasākumus, kuri novērstu visasākās nepilnības, ko saasinājusi Covid-19 pandēmija, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības un apmācības virzību uz mācīšanās vides un mācību līdzekļu saplūdināšanu, kas var palīdzēt veidot noturīgākas izglītības un apmācības sistēmas.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela“Centieni īstenot kvalitatīvākas un iekļaujošas izglītības un apmācības ieceri nekādā gadījumā nepastāv tikai Covid-19 apstākļos. Tagad ir iespēja mācīties un attīstīties jaunākās pieredzes gaismā. Šāsdienas priekšlikumā ieskicēts skatījums uz to, kādu izglītību Eiropā vēlamies redzēt – tādu, kas balsta Eiropas izglītības telpas un Digitālās izglītības rīcības plāna vispārējos mērķus visā Eiropā veicināt kvalitāti un iekļautību un ekoloģisko un digitālo izglītību. Ieteikuma mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm stiprināt savas izglītības sistēmas gatavību un sabiedriskos sakarus, domājot par labumu audzēkņiem, viņu tuviniekiem un pedagoģiskajam personālam.”

Kombinēta mācīšanās var uzlabot izglītības iekļautspēju, it īpaši ar savu elastību. Tas var nozīmēt labāku izglītības nodrošinājumu attālās vietās un laukos, kā arī klejotāju kopienām vai slimnīcu un aprūpes centru iemītniekiem, un tiem, kas piedalās intensīvā apmācībā. Ikvienai videi un mācību līdzekļiem jābūt vienādi pieejamiem minoritāšu grupām, bērniem invalīdiem un bērniem no sociālekonomiski nelabvēlīgas vides, un tiem nebūtu jārada diskriminācija un segregācija.

Padomes ieteikuma priekšlikumā Komisija paredzējusi dalībvalstīm:

  • Nodrošināt papildu mācību iespējas un mērķorientētu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācīties vai nepieciešama speciālā izglītība, kuri nāk no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām vai kurus citādi nelabvēlīgi ietekmējis skolas mācību pārrāvums. Tas var būt, piemēram, uzlabots individualizēts atbalsts, mentorēšanas sistēmas, papildu mācību laiks mācību gada un/vai skolas brīvdienu laikā, piekļūšana citai mācību videi, piemēram, publiskajām bibliotēkām un sabiedriskajām telpām, un ārpusskolas pakalpojumi ar pedagoģisku atbalstu. Tādos apstākļos Komisija iesaka mobilizēt vai nolīgt papildu darbiniekus, lai iegūtu vairāk laika individuālam atbalstam skolā un ārpusskolas nodarbībās.
  • Par prioritāti noteikt audzēkņu un viņu ģimeņu, kā arī pedagogu fizisko un garīgo labklājību. Te varētu būt vadlīniju izstrāde garīgās veselības jomā un skolēnu un skolotāju labklājības un iebiedēšanas novēršanas politikas iekļaušana skolas mērķos.
  • Veicināt audzēkņu, ģimeņu un pedagogu digitālo prasmju attīstību un veicināt ieguldījumus skolā un vietējā sabiedrībā pieejamās ierīcēs un savienojamībā.
  • Lai nodrošinātu infrastruktūru un resursus, atbalstīt efektīvu partnerību starp dažādiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot uzņēmējus, mākslas, kultūras mantojuma, sporta, dabas, augstākās izglītības jomu un zinātniskos institūtus, izglītības resursu nozari (ieskaitot tehnoloģiju, izdevējdarbību un citu ar mācību saturu saistīta inventāra sagādi) un izglītības zinātni.
  • Pilnīgi izmantot ES fondus, sevišķi Erasmus+, Atveseļošanas un noturības mehānismuEiropas Sociālo fondu PlusEiropas Reģionālās attīstības fonduprogrammu “Digitālā Eiropa”, “Apvārsni Eiropu” un Tehniskā atbalsta instrumentu un speciālās zināšanas par reformām un ieguldījumiem infrastruktūrā, mācību līdzekļos un pedagoģijā, lai uzlabotu noturību un gatavību nākotnes skolām.

Komisija Ir gatava atbalstīt ieteikuma īstenošanu, veicinot mācīšanos vienam no otra un apmaiņas starp dalībvalstīm un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām dialoga forumos, kas veidojas saskaņā ar Eiropas izglītības telpu un Digitālās izglītības rīcības plānu, un tās tiešsaistes platformās un kopienās izglītības un apmācības jomā: School Education Gateway un eTwinning.

Koncentrēšanās uz kombinētas mācīšanās pieejas izstrādi pamatizglītībā un vidējā izglītībā tiks aplūkota regulārajos ziņojumos par Eiropas izglītības telpu un Digitālās izglītības rīcības plānu 2021.–2027. gadam.

Komisija aicina dalībvalstis ātri pieņemt šāsdienas priekšlikumu, kas būs Padomes ieteikums.

Sīkākai uzziņai

Priekšlikums “Padomes Ieteikums par kombinētu mācīšanos kvalitatīvai un iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai izglītībai”.

Eiropas izglītības telpa

Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 5. augusts