Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Valsts atbalsts: Komisija pieņem jaunus noteikumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības un akvakultūras nozarē

Eiropas Komisija šodien pieņēma pārskatītus valsts atbalsta noteikumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības un akvakultūras nozarē. 

Lauksaimniecība

Pārskatītie noteikumi valsts atbalstu pieskaņo ES stratēģiskajām prioritātēm, it īpaši kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), kopējai zivsaimniecības politikai (KZP), kā arī Eiropas zaļajam kursam

Turklāt Komisija ir nolēmusi par vienu gadu pagarināt tā dēvētās de minimis regulas piemērošanas laiku. 

Šodien pieņemtajā tiesību aktu paketē iekļautie jaunie valsts atbalsta noteikumi ir šādi:

  • pārskatītā Lauksaimniecības grupu atbrīvojuma regula (LGAR) un Zivsaimniecības grupu atbrīvojuma regula (ZGAR), ar kurām konkrētu kategoriju atbalsts tiek atzīts par saderīgu ar ES valsts atbalsta noteikumiem un atbrīvots no prasības par to iepriekš paziņot Komisijai un saņemt tās apstiprinājumu, ja minētais atbalsts atbilst konkrētiem nosacījumiem. Tas dalībvalstīm ļauj ātri sniegt atbalstu gadījumos, kad ir izpildīti nosacījumi, kas ierobežo konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū. LGAR un ZGAR noteikumi papildina noteikumus, kas izklāstīti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē piemērojamajās pamatnostādnēs, kuras satur nosacījumus, pēc kādiem Komisija novērtē, vai valsts atbalsta pasākumi, uz kuriem grupu atbrīvojums neattiecas, ir saderīgi ar vienoto tirgu;
  • Jaunās Pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos (“Lauksaimniecības pamatnostādnes”) un jaunās Pamatnostādnes par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē (“Zivsaimniecības pamatnostādnes”), kas atspoguļo svaigāko Komisijas pieredzi lietu izskatīšanā un aptver pašreizējās ES stratēģiskās prioritātes, it īpaši kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu (EJZAF) un Eiropas zaļo kursu, kā arī stratēģiju “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģiju.

Pārskatīto LGAR un ZGAR, kā arī Lauksaimniecības pamatnostādnes piemēros no 2023. gada 1. janvāra. Zivsaimniecības pamatnostādnes Komisija šodien apstiprināja un sāks piemērot, tiklīdz tās būs pieejamas visās ES oficiālajās valodās. Starplaikā turpinās piemērot 2015. gadā pieņemtās un 2018. gadā grozītās Zivsaimniecības pamatnostādnes.

Bez tam Komisija ir nolēmusi Zivsaimniecības de minimis regulu (Regula (ES) Nr. 717/2014), kas pašlaik ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim, piemērot līdz 2023. gada 31. decembrim. Apspriešanās laikā saņēmusi ieinteresēto personu un vairāku dalībvalstu prasījumus, Komisija šo pagarinājumu izmantos, lai pabeigtu regulas pārskatīšanas procesu un cita starpā izlemtu, vai zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un tirdzniecība būtu iekļaujama nevis zivsaimniecības de minimis regulā, kā tas ir pašlaik, bet gan vispārējā de minimis regulā. Vispārējā regula nosaka lielākus maksimālos apjomus nekā zivsaimniecības regula. Uz lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību jau tagad attiecas vispārējā de minimis regula. Ar de minimis atbalsta regulām mazas atbalsta summas tiek izslēgtas no valsts atbalsta kontroles tvēruma, jo tiek uzskatīts, ka tās konkurenci un tirdzniecību vienotajā tirgū neietekmē. Tā rezultātā de minimis atbalstu var piešķirt bez iepriekšējas paziņošanas Komisijai un bez tās apstiprinājuma saņemšanas. Zivsaimniecības de minimis regulas beidzamie grozījumi tiks pieņemti nākamā gada laikā.

Pārskatītie noteikumi

Galvenās LGAR un ZGAR izmaiņas ir tādas, ka tiek būtiski paplašināts grupu atbrīvojuma pasākumu tvērums. Konkrēti:

  • ieviestas jaunas grupu atbrīvojuma pasākumu kategorijas, piemēram, atbalsts aizsargājamo dzīvnieku nodarītā kaitējuma novēršanai vai kompensēšanai, atbalsts par vides pārvaldības saistību uzņemšanos, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē notiekošai sadarbībai domāts atbalsts un atbalsts nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanai vai atlīdzināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē;
  • īpaši pielāgoti grupu atbrīvojuma pasākumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības projektiem, kuru mērķis ir vietējā mērogā veicināt lauku apvidu attīstību;
  • noteikts jauns maksimālais apjoms Eiropas inovācijas partnerības darbības grupu projektiem, kas vērsti uz inovāciju lauksaimniecības nozarē un lauku apvidos. Grupu atbrīvojumu tagad piemēro projektiem, kuru vērtība ir mazāka par 500 000 eiro vai nepārsniedz 2 miljonus eiro vienam uzņēmumam.

Pamatojoties uz Komisijas pieredzi, jaunie noteikumi grupu atbrīvojumu piemēro līdz 50 % gadījumu, par kuriem iepriekš bija jāpaziņo.

Pārskatītajās Lauksaimniecības pamatnostādnēs galvenās izmaiņas ir šādas:

  • jauna, vienkāršota procedūra valsts atbalsta atļaušanai pasākumiem, ko līdzfinansē KLP ietvaros;
  • plašāks to pasākumu tvērums, kas apkaro dzīvnieku slimības un augiem kaitīgos organismus: atbalstu tiek ļauts piešķirt arī saistībā ar jaunām dzīvnieku slimībām un noteiktām invazīvām svešzemju sugām;
  • jauni stimuli, kas mudina lauksaimniekus ievērot stingrākus vides standartus, nekā prasīts tiesību aktos.

Pārskatītajās Zivsaimniecības pamatnostādnēs galvenās izmaiņas ir šādas:

  • plašāks to pasākumu tvērums, kas apkaro akvakultūras dzīvnieku slimības: atbalstu tiek ļauts piešķirt arī saistībā ar jaunām dzīvnieku slimībām un noteiktām invazīvām svešzemju sugām;
  • ieviestas jaunas atbalsta kategorijas, piemēram, atbalsts flotei un darbības izbeigšanas pasākumiem (saskaņā ar EJZAF) un atbalsts investīcijām aprīkojumā, kas vairo Savienības tālākajos reģionos darbojošos zvejas kuģu drošību. Vienlaikus jāatzīmē, ir maz ticams, ka tiks apstiprināti jebkādi kapacitātes vairošanas pasākumi.

 

Vispārīga informācija par pārskatīšanas procesu

2021. gada maijā Komisija publicēja dienestu darba dokumentu, kurā izklāstīti lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei un lauku apvidiem piemērojamo valsts atbalsta noteikumu izvērtējuma rezultāti. Izvērtējums parādīja, ka esošie noteikumi darbojas pietiekami labi, bet ir vajadzīgas dažas konkrētas izmaiņas, kas noteikumus pieskaņotu pašreizējām ES prioritātēm, jo īpaši turpmākajai kopējai lauksaimniecības politikai un Eiropas zaļajam kursam. Tāpēc Komisija veica ietekmes novērtējumu ar mērķi savākt papildu pierādījumus par jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi. Novērtējums ietvēra arī atklātu sabiedrisko apspriešanu, kas tika sākta 2022. gada janvārī, un mērķorientētu apspriešanos ar dalībvalstu iestādēm. Ietekmes novērtējuma rezultāti ir viens no šodien publicētajiem materiāliem un ir pieejami šeit.

Attiecībā uz zvejniecības un akvakultūras nozari Komisija pārskatīšanu 2019. gadā sāka, publicējot apvienotu izvērtēšanas ceļvedi. Pašreizējās valsts atbalsta sistēmas izvērtējums šajā nozarē tika veikts līdztekus ietekmes novērtējumam. Pārskatīšanas process ietvēra arī atklātu sabiedrisko apspriešanu, kas tika sākta 2022. gada janvārī, kā arī diskusiju ar ieinteresētajām personām un nacionālajām konkurences regulējuma iestādēm. Arī šajā gadījumā izvērtējums parādīja, ka noteikumi lielā mērā atbilst paredzētajam mērķim, bet ir vajadzīgi daži konkrēti pielāgojumi, kas tos pieskaņotu jaunajiem kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem un jo īpaši jaunajai EJZAF regulai. Komisijas dienestu darba dokuments par izvērtējumu un ietekmes novērtējuma rezultāti ir šodien publicēto materiālu vidū un ir pieejami šeit.

Komisija aicināja visas ieinteresētās personas izteikt piezīmes par pārskatītajiem valsts atbalsta noteikumiem, kas ierosināti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības un akvakultūras nozarē, un 2022. gada marta un septembra sanāksmēs tos apsprieda ar dalībvalstīm.

Sīkāka informācija

Visas ieinteresēto personu atsauksmes, kas saņemtas saistībā ar izvērtējumu un ietekmes novērtējumu, kā arī dažādo apspriešanu kopsavilkumi un Komisijas dienestu darba dokuments par izvērtējumu atrodami Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnes lapās, kas veltītas īpaši lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarei.

Plaši apspriedušies ar ieinteresētajām personām, šodien mēs varam pieņemt zaļās pārejas īstenošanai piemērotu noteikumu paketi par valsts atbalstu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības un akvakultūras nozarē. Šie noteikumi dalībvalstīm ļaus vieglāk un ātrāk darīt pieejamu ES ekonomikai svarīgām nozarēm vajadzīgo finansējumu, neradot pārmērīgus konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū.

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere - 14/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā