Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 11. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija pieņem noteikumus Regulas par ārvalstu subsīdijām īstenošanai

Capital Markets, Financial Centre and Stock Exchange in Frankfurt-on-Main, Germany

Eiropas Komisija pieņem noteikumus Regulas par ārvalstu subsīdijām (“RĀS”) īstenošanai. Īstenošanas regulā ir sīki izklāstīti RĀS īstenošanas procesuālie aspekti. Tajā arī ietvertas veidlapas paziņošanai par koncentrācijas darījumiem, kas ietver ārvalstu finansējumu, un par publiskā iepirkuma procedūrās ietverto ārvalstu finansējumu.

Īstenošanas regula

Pieņemtajā īstenošanas regulā ir ņemtas vērā atsauksmes, kas saņemtas viena mēneša ilgajā sabiedriskajā apspriešanā, kura notika laikā no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 6. martam. Kā noteikts Regulā par ārvalstu subsīdijām, tas it īpaši attiecas uz respondentu aicinājumiem ierobežot administratīvo slogu, kas saistīts ar paziņojumiem.

Regulā par ārvalstu subsīdijām ir paredzēts uzņēmumu pienākums paziņot:

 • par koncentrācijas darījumiem, ja iegādātais uzņēmums, viena no apvienošanās procesā iesaistītajām pusēm vai kopuzņēmums ir iedibināts Savienībā un rada ES apgrozījumu vismaz 500 miljonu eiro apmērā un ja darījumā iesaistītajām pusēm pēdējo trīs gadu laikā ir piešķirts ārvalstu finansējums, kas kopumā sasniedz vismaz 50 miljonus eiro;
 • par publiskā iepirkuma procedūrās ietverto ārvalstu finansējumu, ja līguma paredzamā vērtība ir vismaz 250 miljoni eiro un ja piedāvājumā ir ietverts ārvalstu finansējums, kas pēdējo trīs gadu laikā kopumā sasniedz vismaz 4 miljonus eiro katrai trešai valstij.

Īstenošanas regulā un jo īpaši paziņojuma veidlapās ir sīki izklāstīti paziņotāju pušu ziņošanas pienākumi, precizējot informāciju, kas jāiekļauj paziņošanas veidlapās par koncentrācijas darījumiem un publiskā iepirkuma procedūrām. Konkrētāk –

 • koncentrācijas darījumu gadījumā uzņēmumiem ir jāiesniedz:
  • attiecībā uz ārvalstu finansējumu, ko saskaņā ar RĀS uzskata par tādu, kuram ir vislielākā iespēja izkropļot iekšējo tirgu (piemēram, ārvalsts finansējums, ko piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, finansējums, kurš tieši veicina koncentrāciju, vai arī neierobežotas garantijas, ko dēvē arī par “finansējumu saskaņā ar 5. pantu”) – sīka informācija par visām finanšu iemaksām, kuru atsevišķā summa ir vismaz 1 miljons eiro un kuras piešķirtas darījuma pusēm pēdējo trīs gadu laikā;
  • attiecībā uz pārējo ārvalstu finansējumu – pārskats par paziņotājai(-ām) pusei(-ēm) pēdējo trīs gadu laikā piešķirtajām finanšu iemaksām, kuru atsevišķā summa ir vismaz 1 miljons eiro; tas attiecas tikai uz valstīm, kas darījuma pusēm trīs gadu laikā pirms koncentrācijas ir piešķīrušas vismaz 45 miljonus eiro (ievērojot vairākus izņēmumus);
 • tādu publiskā iepirkuma procedūru gadījumā, kurās ir ietverts ārvalstu finansējums, uzņēmumiem ir jāpaziņo:
  • attiecībā uz ārvalstu finansējumu – sīka informācija par visām finanšu iemaksām, uz kurām attiecas regulas 5. pants, kuru atsevišķā summa ir vismaz 1 miljons eiro un kuras individuāli piešķirtas paziņotājai(-ām) pusei(-ēm) trīs gadu laikā pirms paziņošanas;
  • attiecībā uz pārējo ārvalstu finansējumu – pārskats par paziņotājai(-ām) pusei(-ēm) piešķirtajām finanšu iemaksām, kuru atsevišķā summa ir vismaz 1 miljons eiro; tas attiecas tikai uz valstīm, kas katrai no paziņotājām pusēm trīs gadu laikā pirms paziņošanas ir piešķīrušas vismaz 4 miljonus eiro (pa katru valsti).

Turpmākajā infografikā ir apkopoti citi ierobežojumi attiecībā uz ziņošanu par ārvalstu finansējumu.

[infografika būs drīz pieejama tiešsaistē]

Turklāt īstenošanas regulā ir paredzēti detalizēti noteikumi par šādiem aspektiem:

 • procedūra paziņošanai Komisijai par koncentrācijas darījumiem un dalību publiskajā iepirkumā, kas ietver ārvalstu finansējumu. Tas ietver paziņojuma veidlapas par katru procedūru, personu, kura ir tiesīga iesniegt paziņojumu, un paziņojuma spēkā stāšanās datumu;
 • Komisijas izmeklēšanas procedūra, tostarp procedūras, kas uzņēmumiem jāievēro, iesniedzot saistības, kuru mērķis ir kliedēt Komisijas iespējamās bažas;
 • pušu procesuālās tiesības attiecībā uz konfidenciālas informācijas aizsardzību, piekļuvi lietas materiāliem un apsvērumu iesniegšanu;
 • informācijas sniegšanas un saistību iesniegšanas termiņu aprēķināšana un apturēšana;
 • attiecīgā gadījumā – Komisijai adresēto dokumentu nosūtīšana un parakstīšana, ko paziņotājas puses veic, izmantojot digitālus līdzekļus.

 

Turpmākā rīcība

Regulu par ārvalstu subsīdijām sāks piemērot no 2023. gada 12. jūlija. No 2023. gada 12. oktobra uzņēmumiem būs jāpaziņo par koncentrācijas darījumiem un dalību publiskā iepirkuma procedūrās, kas ietver ārvalstu finansējumu un atbilst attiecīgajām paziņošanas robežvērtībām.

Konteksts  

Regula par ārvalstu subsīdijām piešķir Komisijai pilnvaras izmeklēt finansējumu, ko valstis ārpus ES sniedz uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas Savienībā, un vajadzības gadījumā novērst šā finansējuma kropļojošo ietekmi. Ar minēto regulu Komisija tiek pilnvarota pieņemt procedūras noteikumus attiecībā uz RĀS izpildi.

Regulu par ārvalstu subsīdijām Komisija ierosināja 2021. gada maijā, un Eiropas Parlaments un Padome par to vienojās rekordīsā laikā, proti, 2022. gada jūnijā. Tā stājās spēkā 2023. gada 12. janvārī, un to sāks piemērot 2023. gada 12. jūlijā.

Plašāka informācija

Sīkāka informācija un norādījumi par RĀS piemērošanu ir atrodami šeit publicētajā tehniskajā jautājumu un atbilžu dokumentā, savukārt vispārīgāka informācija par RĀS ir atrodama šeit.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 11. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā