Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija rīkojas, lai visu nozares dalībnieku labā veicinātu pārredzamību īstermiņa īres jomā

Mobility package 2018 in Copenhagen, Denmark

Šodien Komisija pieņēma priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir uzlabot pārredzamību īstermiņa īres mājokļu jomā un palīdzēt publiskajām iestādēm nodrošināt līdzsvarotu attīstību, lai tūrisma nozare būtu ilgtspējīga.

Lai gan mājokļu īstermiņa īre ir izdevīga gan mājokļu saimniekiem, gan tūristiem, tie var sagādāt raizes vietējām kopienām, kas cīnās, piemēram, ar cenu ziņā pieejamu mājokļu trūkumu. Jaunie noteikumi uzlabos no mājokļu saimniekiem un tiešsaistes platformām iegūto datu vākšanu un kopīgošanu. Tas savukārt palīdzēs izstrādāt iedarbīgas un samērīgas vietējās rīcībpolitikas, kuras palīdzēs risināt problēmas un izmantot izdevības, kas paveras saistībā ar īstermiņa īri.

Jaunierosinātie noteikumi palīdzēs uzlabot pārredzamību attiecībā uz īstermiņa īres mājokļu saimnieku identifikāciju un saimniecisko darbību un noteikumiem, kas tiem jāievēro, kā arī atvieglos mājokļu saimnieku reģistrāciju. Tās arī novērsīs sadrumstalotību tajā, kā tiešsaistes platformas pašlaik kopīgo datus, un galu galā palīdzēs novērst pakalpojuma nelikumīgu piedāvāšanu. Kopumā tas palīdzēs veidot ilgtspējīgāku tūrisma ekosistēmu un atbalstīs tās digitālo pārkārtošanos.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Mājokļu īstermiņa īres nozari ir sekmējusi platformu ekonomika, taču nozare nav pietiekami pārredzama. Šis priekšlikums sekmēs, ka mājokļu saimnieki un platformas neatkarīgi no to lieluma ir pārredzamāki. Šie nozarei specifiskie noteikumi papildinās Digitālo pakalpojumu akta vispārīgos noteikumus, ar kuriem ES strādājošajām platformām noteikti pienākumi un pārskatatbildības prasības.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Mājokļu īstermiņa īre ir izdevīga gan saimniekiem un tūristiem, gan tūrisma ekosistēmai, taču nedrīkst pieļaut, ka labums tiek gūts uz vietējo kopienu rēķina. Šodien iesniegtais priekšlikums nodrošinās, ka vietējām iestādēm ir pieejami dati, kas vajadzīgi, lai sekmētu ilgtspējīgu īstermiņa īres nozares attīstību, cīnītos pret nelikumīgu pakalpojuma piedāvāšanu un veicinātu līdzsvarotas tūrisma ekosistēmas izveidi. Priekšlikums papildina ar Digitālo pakalpojumu aktu, kurā noteikts, ka platformām jākopīgo dati un jāpalīdz vietējām iestādēm izstrādāt samērīgus noteikumus par īstermiņa īri un panākt to izpildi.

Jaunas prasības attiecībā uz datu kopīgošanu īstermiņa īres jomā

Ar jauno satvaru tiks panākts turpmāk minētais.

• Tiks saskaņotas saimniekiem un viņu īstermiņa īres mājokļiem piemērojamās reģistrācijas prasības, ko nosaka valsts iestādes: būs jānodrošina, ka reģistrācijas shēmas ir pilnībā tiešsaistē pieejamas un lietotājdraudzīgas.  Jāpanāk, ka gan par pašu saimnieku, gan par mājokli tiek prasīta līdzīga relevantā informācija, proti, “kurš”, “kas” un “kur”. Pēc reģistrācijas pabeigšanas saimniekiem būtu jāsaņem unikāls reģistrācijas numurs.

• Tiks precizēti noteikumi, lai nodrošinātu, ka reģistrācijas numuri ir redzami un tiek pārbaudīti: tiešsaistes platformām būs saimniekiem jāatvieglo reģistrācijas numura norādīšana platformā. Tāpat platformām pēc nejaušības principa būs jāpārbauda, vai saimnieks ir reģistrējies un norādījis pareizu reģistrācijas numuru. Publiskās iestādes reģistrācijas numurus varēs apturēt un lūgt, lai platformas nerāda prasības neizpildījušo saimnieku sludinājumus.

• Tiks racionalizēta datu apmaiņa starp tiešsaistes platformām un publiskajām iestādēm: tiešsaistes platformām reizi mēnesī būs publiskajām iestādēm automatizēti jāpaziņo dati par to, uz cik naktīm mājokļi izīrēti un cik cilvēkiem. Mazām platformām un mikroplatformām paredzētas atvieglotas ziņošanas prasības. Publiskās iestādes minētos datus varēs saņemt, izmantojot valsts vienotos digitālos kontaktpunktus. Tie palīdzēs veidot labi orientētas rīcībpolitikas.

• Tiks atļauta datu atkalizmantošana agregētā formā: šā priekšlikuma rezultātā ģenerētie dati agregētā formā palīdzēs Eurostat sagatavot tūrisma statistiku, un tie būs noderīgi gaidāmajā Eiropas tūrisma datu telpā. Minētā informācija palīdzēs izstrādāt inovatīvus tūrisma pakalpojumus.

• Tiks izveidots efektīvs īstenošanas satvars: dalībvalstis uzraudzīs šā pārredzamības satvara īstenošanu un noteiks attiecīgus sodus par regulā noteikto pienākumu neizpildi.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikums pirms pieņemšanas Eiropas Parlamentā un Padomē tiks apspriests.

Pēc akta pieņemšanas un stāšanās spēkā dalībvalstīm divu gadu būs jāiedibina datu apmaiņai vajadzīgie mehānismi.

Vispārīga informācija

ES strauji pieaug īstermiņa īres mājokļu popularitāte, ko lielā mērā veicinājusi platformās balstīta ekonomika. Īstermiņa īres mājokļi veido aptuveni ceturtdaļu no visām tūristu naktsmītnēm ES, un to skaits ES stabili aug. Šī tendence skaidri iezīmējās Covid krīzes laikā: īstermiņa īres mājokļu rezervāciju skaits 2020. un 2021. gada vasarā pārsniedza attiecīgos 2018. gada rādītājus. Turklāt 2022. gada pirmajā pusē rezervāciju skaits pieaudzis par 138 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2021. gadā. Īstermiņa īres mājokļi, arī viesi un saimnieki, ir kļuvuši par kritiski svarīgu ES tūrisma ekosistēmas daļu, un tie ir nozīmīgi arī daudzām kopienām, taču tie ne tikai paver izdevības, bet rada arī problēmas.

Priekšlikums regulai par datu vākšanu un kopīgošanu mājokļu īstermiņa īres jomā ir svarīga 2022. gada februārī publicētā tūrisma nozares pārkārtošanas plāna darbība. Priekšlikums tika izziņots Komisijas 2020. gada marta MVU stratēģijā ar mērķi veicināt līdzsvarotu un atbildīgu sadarbīgās ekonomikas izveidi vienotajā tirgū, pilnībā ievērojot sabiedrības intereses. 

Turklāt tas papildinās esošos instrumentus, jo īpaši Digitālo pakalpojumu aktu, kas reglamentē tiešsaistes platformas, un Direktīvas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā (DAC7) noteikumus.

Sīkāka informācija

Priekšlikums regulai par datu vākšanu un kopīgošanu mājokļu īstermiņa īres pakalpojumu jomā

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Sadarbīgā ekonomika

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā