Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 3. novembrisLasīšanas ilgums: 9 min

Komisija, tīkla Breakthrough Energy programma Catalyst un Eiropas Investīciju banka turpina partnerību klimata tehnoloģiju jomā

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Comission, in the UN Climate Conference (COP26) in Glasgow

Glāzgovā notiekošajā Apvienoto Nāciju Organizācijas Pušu konferencē par klimata pārmaiņām (COP26) Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un tīkla Breakthrough Energy dibinātājs Bils Geitss kopā ar Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju Verneru Hoijeru oficiāli noslēguši novatorisku partnerību, kas veicinās investīcijas kritiskās klimata tehnoloģijās. Šodien parakstītais saprašanās memorands seko sākotnējam paziņojumam, kas tika sniegts iniciatīvai “Misija – inovācija” veltītajā ministru konferencē šā gada jūnijā.

Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un tīkla Breakthrough Energy programmas Catalyst partnerība 2022.–2026. gada periodā varētu mobilizēt 820 miljonus EUR (1 miljardu USD), kas tiks izlietoti, lai paātrinātu inovatīvu tehnoloģiju apguvi un strauju komercializāciju un tādējādi sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus un ES 2030. gada klimata mērķrādītājus. Paredzams, ka katrs no publiskajiem līdzekļiem atvēlētais eiro piesaistīs trīs eiro privāto līdzekļu. Investīcijas tiks novirzītas daudzsološiem ES bāzētiem projektiem šādās četrās nozarēs:

  • tīrs ūdeņradis,
  • ilgtspējīgas aviācijas degvielas,
  • tieša uztveršana no gaisa un
  • ilglaicīga enerģijas akumulācija.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

Ir pienācis laiks rīkoties. Meklējot risinājumus klimata problēmām, mums ir jāinvestē augsta riska inovācijās un jāpanāk, ka jaunās tehnoloģijas neizmaksā dārgāk par tradicionālajām tehnoloģijām. Nevaru sagaidīt, kad tehnoloģijas nonāks līdz tirgum. ES un programmas “Catalyst” partnerība ir vēl viens solis ceļā uz to, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimatneitrālo un klimatinovatīvo pasaules daļu. Es ceru, ka sacensībās par labākajām klimata inovācijām iesaistīsies arī dalībvalstis, industrija un citi.

Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs Verners Hoijers:

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma klimata mērķus, mums ir vajadzīga globāla tehnoloģiskā revolūcija un apjomīgas investīcijas patiesi nozīmīgās inovācijās. Eiropas Investīciju banka jau ir sekmīgi finansējusi agrīnā posma tehnoloģijas, palīdzot kāpināt to mērogu, lai tās kļūtu pieejamākas cenas ziņā. Šodien mēs šīs speciālās zināšanas liekam lietā, lai palīdzētu sasniegt ES vērienīgos klimata mērķrādītājus. Esmu gandarīts, ka šodien mēs varam izziņot jaunu partnerību ar Eiropas Komisiju un tīkla “Breakthrough Energy” programmu “Catalyst”, kura atbalstīs jaunus zaļos risinājumus un palīdzēs mums virzīties uz zaļāku nākotni.

Bils Geitss, tīkla Breakthrough Energy dibinātājs: 

Panākt klimatneitralitāti būs viens no vissarežģītākajiem uzdevumiem, ar ko cilvēce jebkad saskārusies. Tam būs vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, jaunas rīcībpolitikas un jaunas vēl nepieredzēta mēroga partnerības starp privāto un publisko sektoru. Šī partnerība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Investīciju banku palīdzēs paātrināt klimata risinājumu plašu apguvi, kā rezultātā Eiropā radīsies tīrās industrijas un darbvietas, kas būs aktuālas arī nākamajām paaudzēm.

Eiropas Komisijas un Catalyst partnerība būs vērsta uz tehnoloģijām, kurām ir pierādīts potenciāls samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet kuras pašlaik ir pārāk dārgas, lai tās ieviestu plašā mērogā un varētu konkurēt ar tehnoloģijām, kuras bāzētas uz fosilo kurināmo. Tā apvienos publiskā un privātā sektora līdzekļus investīcijām liela mēroga demonstrējumu projektos.

Eiropas Investīciju banka (izmantojot Komisijas līdzekļus) un tīkla Breakthrough Energy programma Catalyst projektus finansēs līdzvērtīgi (gan dotāciju, gan finanšu investīciju ziņā). Tīkla Breakthrough Energy programma Catalyst no savas puses ir apņēmusies mobilizēt partnerus, lai tie investētu projektos un/vai iegādātos izstrādātos zaļos produktus.

Atbalstot šīs tehnoloģijas šajā demonstrējumu procesa posmā un izveidojot tirgu šiem zaļajiem produktiem, ES un Catalyst partnerība samazinās sadārdzinājumu par zaļumu, t. i., samazinās to izmaksas līdz tādam līmenim, lai tās beigu beigās būtu konkurētspējīgas ar fosilajā kurināmajā bāzētajiem risinājumiem. Tas palīdzēs paātrināt to plašāku apguvi pasaules mērogā un nodrošinās neatkarību no publiskā atbalsta shēmām. 

ES finansējums partnerībai nāks no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” budžeta un Inovāciju fonda, un to pārvaldīs programmā InvestEU saskaņā ar iedibinātajām pārvaldības procedūrām. Tīkla Breakthrough Energy programma Catalyst piesaistīs līdzvērtīgu privāto kapitālu un filantropiskos līdzekļus, ar kuriem tiks atbalstītas svarīgas klimata viedtehnoloģijas nolūkā paātrināt pāreju uz ilgtspējīgām industriālajām ekosistēmām Eiropā. ES un Catalyst partnerībā varēs piedalīties arī dalībvalstis ar nacionālajām investīcijām programmā InvestEU vai projektu līmenī. Paredzams, ka pirmo projektu atlase notiks 2022. gadā.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija savu klimatisko ieceru īstenošanai ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un programmu. Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu 2021. gada jūlijā tika pieņemta tiesību aktu pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt vismaz par 55 %.

ES finansējums Komisijas un Catalyst partnerības atbalstītajiem projektiem tiks piešķirts, izmantojot programmu InvestEU, un tā apguvi nodrošinās Eiropas Investīciju banka un citas ieinteresētas finanšu iestādes.

Šīs partnerības vajadzībām InvestEU finansējumu 95,5 miljardu EUR apmērā (2021.–2027. gada periodā) garantē Inovāciju fonds un Eiropas pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”. Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” klimatrīcībai atvēlēti 35 % budžeta līdzekļu, taču tā arī atbalsta virkni partnerību, ar kurām mobilizē privāto finansējumu, lai ar pētniecības un inovācijas palīdzību risinātu neatliekamas globālas problēmas un modernizētu rūpniecību.

Inovāciju fonds ir jauns finansēšanas instruments, kas Eiropas Savienībai visas tautsaimniecības mērogā palīdzēs īstenot saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un tās klimata mērķus, atbalstot inovatīvu mazoglekļa tehnoloģiju demonstrējumus.

Komisija kopā ar tīkla Breakthrough Energy programmu Catalyst atbalsta iniciatīvas “Misija – inovācija” otro posmu, kurā nākamajos desmit gados plānots veikt pasākumus un investīcijas pētniecības, izstrādes un demonstrējumu jomā, lai tīru enerģiju padarītu cenas ziņā pieejamu, pievilcīgu un visiem piekļūstamu.

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm un sniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā dara pieejamu ilgtermiņa finansējumu pārdomātām investīcijām, lai veicinātu ES rīcībpolitikas mērķu sasniegšanu gan Eiropā, gan ārpus tās. Eiropas Investīciju banka darbojas aptuveni 160 valstīs un ir pasaulē lielākais daudzpusējais aizdevējs klimatrīcības projektiem.

EIB grupa nesen pieņēma Klimata bankas ceļvedi, ar kuru tā īstenos vērienīgu programmu, kuras mērķis ir atlikušajā periodā līdz 2030. gadam atbalstīt klimatrīcības un vidiskās ilgtspējas investīcijas 1 triljona eiro apmērā un līdz 2025. gadam klimatrīcībai un vidiskajai ilgtspējai novirzīt vairāk nekā 50 % no EIB finansējuma. Turklāt ceļvedis paredz, ka no 2021. gada sākuma visām jaunajām EIB grupas operācijām ir jābūt saskaņotām ar Parīzes nolīguma mērķiem un principiem.

Tīkls Breakthrough Energy

Tīkla Breakthrough Energy dibinātājs ir Bils Geitss, un tā uzdevums ir palīdzēt cilvēcei izvairīties no klimata katastrofas. Izmantojot investīciju instrumentus, filantropiskas programmas, rīcībpolitiku aizstāvību un citas darbības, tīkls Breakthrough Energy ir apņēmies palīdzēt kāpināt to tehnoloģiju mērogu, kas pasaulei vajadzīgas, lai līdz 2050. gadam sasniegtu nulles emisijas. 

Tīkla Breakthrough Energy programma Catalyst ir pirmā šāda veida programma, kas izstrādāta, lai pasteidzinātu bezoglekļa ekonomikai vajadzīgo kritisko klimata tehnoloģiju ieviešanu. Programmas mērķis ir savest kopā publisko un privāto sektoru, lai finansētu tādu kritiski svarīgu dekarbonizācijas risinājumu demonstrējumu projektus, kas jau sasnieguši komercializācijas posmu. Programma sagādās šo tehnoloģiju agrīnai apguvei trūkstošo finansējumu un nodrošinās struktūru, kas vajadzīga to komercializācijas paātrināšanai. Sākotnēji projekti tiks finansēti četrās tehnoloģiju kategorijās: zaļais ūdeņradis, ilgtspējīga aviācijas degviela, tieša uztveršana no gaisa un ilglaicīga enerģijas akumulācija. Nākotnē tādu pašu pieeju plānots piemērot arī citām vajadzīgām inovācijām, piemēram, tērauda un cementa ražošanai ar mazām oglekļa emisijām.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes. ES un Catalyst partnerība

Faktu lapa. ES un Catalyst partnerība

COP26

Tīkls Breakthrough Energy

Eiropas zaļais kurss | Eiropas Komisija (europa.eu)

5. kopa. Klimats, enerģētika un mobilitāte | Eiropas Komisija (europa.eu)

Inovāciju fonds | Klimatrīcība (europa.eu)

ES veido jaunas Eiropas partnerības (europa.eu)

Eiropas Tīrā ūdeņraža alianse | Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 3. novembris