Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 24. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Komisija un Augstais pārstāvis un priekšsēdētājas vietnieks pastiprina apņemšanos aizsargāt sievietes un meitenes no vardarbības

Berlaymont building illuminated in orange for the UN's 'UNiTE to End Violence against Women' Campaign

Tuvojoties Starptautiskajai dienai vardarbības pret sievietēm izskaušanai 25. novembrī, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis un priekšsēdētājas vietnieks ir nākuši klajā ar paziņojumu:

“Sieviešu un meiteņu tiesības visā pasaulē tiek apdraudētas, ierobežotas vai pilnīgi likvidētas, tādējādi ievērojami kavējot gadu desmitu laikā panākto progresu. Eiropas Savienība turpina iestāties pret visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Mēs turpinām sniegt nelokāmu atbalstu no vardarbības cietušām un izdzīvojušām sievietēm un meitenēm, un nosodām seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības izmantošanu kā kara ieroci.

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir kauna traips visās sabiedrībās. Fakti ir šokējoši: Eiropas Savienībā un visā pasaulē katra trešā sieviete ir saskārusies ar fizisku vai seksuālu vardarbību, tostarp nepieļaujamu izturēšanos, uzmākšanos, izvarošanu, seksuālu izmantošanu, dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu laulībām un feminicīdu. Daudzām sievietēm un meitenēm ir jāsadzīvo ar citiem neredzamu izmisumu. Viņu aizsardzība un vardarbības pret sievietēm izbeigšana nozīmē ne tikai centienus panākt dzimumu līdztiesību. Tas nozīmē cilvēka pamattiesību ievērošanu. Tas nozīmē, ka vainīgie ir steidzami jāsauc pie atbildības.

Mēs pievienojamies ANO globālajai kampaņai vardarbības pret sievietēm izbeigšanai. Kā Rīcības koalīcijas ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai līdzvadītāji mēs apstiprinām savu nelokāmo apņēmību nekavējoties izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs solidarizējamies ar mūsu partneriem, pilsonisko sabiedrību, sieviešu tiesību aizstāvības grupām un cilvēktiesību aizstāvjiem, pievienojoties viņu prasībai pēc taisnīguma un pārskatatbildības.

Šogad ES pievienojās Stambulas konvencijai, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz to, lai padarītu Eiropu par drošāku vietu sievietēm un meitenēm. ES tagad ir saistoši vērienīgi un visaptveroši standarti ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai.  Dalībvalstīm būs jāīsteno pasākumi, piemēram, apmācot speciālistus, kā panākt vardarbībā cietušo uzticēšanos, rīkot izpratnes veicināšanas kampaņas vai nodrošināt preventīvas sankcijas pret vainīgajiem.”

Konteksts

Kā norādīts Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam, Eiropas Komisija ir apņēmusies novērst un apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas Komisija 2022. gada 8. martā pieņēma priekšlikumu direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, ar ko paredz kriminālatbildību par visnopietnākajiem vardarbības pret sievietēm veidiem visā ES un nosaka visaptverošus pasākumus cietušo aizsardzībai, atbalstam un tiesu iestāžu pieejamībai, kā arī šādas vardarbības novēršanai.  Priekšlikumu patlaban apspriež abi likumdevēji.

2023. gada 1. oktobrī Komisija pievienojās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijai. Šajā ietvardokumentā ir atzīts, ka vardarbība pret sievietēm ir viņu pamattiesību pārkāpums. ES kopumā piekrīt, ka konvencija tai ir saistoša ES kompetences jomās un ka tās dalībvalstīm ir jāīsteno attiecīgi pasākumi.

Komisija 2023. gada rudenī izveidoja ES tīklu ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanai. Pirmā klātienes sanāksme notiks Briselē 2023. gada 29. un 30. novembrī. Tīkls nodrošinās dalībvalstīm un ieinteresētajām personām iespēju apspriest pieejas vardarbības novēršanai, apmainīties ar zināšanām un labu praksi.  

2024. gadā Komisija nāks klajā ar ieteikumu par to, kā novērst un apkarot pret sievietēm un meitenēm vērstu kaitniecisku praksi, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu sterilizāciju, piespiedu abortus un agrīnas un piespiedu laulības.

2022. gada 11. maijā Komisija pieņēma Priekšlikumu regulai par seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanu un apkarošanu. Tajā uzliks par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem to pakalpojumos novērst un atklāt bērnu pornogrāfiju, ziņot par to un to izņemt. Ar to arī izveidos jaunu ES aģentūru – Eiropas centru seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai. Priekšlikumu apspriež abi likumdevēji.

Vienlaikus Komisija jau ir veikusi lielāko daļu darbību saskaņā ar pirmo ES stratēģiju par cietušo tiesībām (2020.–2025. gadam), lai nodrošinātu, ka visi cietušie ES var pilnībā izmantot savas tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem. 2023. gada 12. jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu direktīvai, ar ko groza 2012. gada Cietušo tiesību direktīvu, kura ir galvenais horizontālais instruments cietušo tiesību jomā. Priekšlikuma mērķis ir vēl vairāk stiprināt visu noziegumos cietušo tiesības ES, tostarp visneaizsargātāko cietušo tiesības. Padome 2023. gada oktobrī pabeidza priekšlikuma pirmo lasījumu.

Ar programmas “Pilsoniskums, vienlīdzība, tiesības un vērtības” starpniecību ES nodrošina finansējumu projektiem un organizācijām, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību. 12. decembrī tiks izsludināts jauns uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas aptvers gandrīz 25 miljonus eiro. Līdzekļi tiks novirzīti transnacionālām darbībām ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai, ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai ģimenē un intīmās attiecībās un no vardarbības saistībā ar dzimumu cietušo aizsardzībai un atbalstam, tostarp bērnu aizsardzības sistēmām.

Lielākā daļa ES reģistrēto cilvēku tirdzniecības upuru ir sievietes un meitenes. ES tiesiskais un politiskais regulējums ir izklāstīts Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvā. Komisija 2021. gada aprīlī nāca klajā ar ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības apkarošanai 2021.–2025. gadā, kurā uzsvērta cietušo aizsardzība visos posmos, jo īpaši pievēršoties cietušām sievietēm un bērniem, un cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā. Kā vienu no galvenajām ES stratēģijas darbībām Komisija 2022. gada decembrī ierosināja pārskatīt Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvu, par kuru pašlaik notiek sarunas un kura ir jāpieņem pirms 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Starptautiskā mērogā ES Rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā (2020.–2024. gadam), kā arī ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns 2021.–2025. gadam (GAP III) ir ES vērienīgais satvars progresa panākšanai dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas sievietēm jomā. ES kā Rīcības koalīcijas ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai līdzvadītāja turpinās centienus ierobežot ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp seksuālu vardarbību, visā pasaulē, arī konfliktu un ārkārtas situācijās. Piemēram, ES un ANO uzsāktās globālās iniciatīvas “Spotlight”, kurā ES sākotnējais ieguldījums ir 500 miljoni eiro, mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

ES finanšu saistības ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un reaģēšanai uz to palielinājās no vidēji 91 miljona eiro gadā 2014.–2020. gadā līdz 282 miljoniem eiro 2022. gadā.

2023. gadā ES spēra nozīmīgu soli, saskaņā ar ES globālais cilvēktiesību sankciju režīmu pieņemot divas paketes, kas vērstas pret 15 personām un trim vienībām par iesaistīšanos seksuālās vardarbības un ar dzimumu saistītas vardarbības noziegumos.

Sievietes un meitenes ir īpaši neaizsargāta grupa humanitāro krīžu laikā. Komisijas darbībās humānās palīdzības jomā īpaša uzmanība tiek pievērsta ar dzimumu saistītas vardarbības mazināšanai, novēršanai un reaģēšanai uz to, izmantojot Komisijas politiku, finansējumu un spēju veidošanu. 2022. gadā Komisija saskaņā ar aizsardzības un veselības programmu piešķīra vairāk nekā 41 miljonu eiro humānajai palīdzībai seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un reaģēšanai uz to visā pasaulē. Kopš 2013. gadā tika izveidota iniciatīva “Aicinājums rīkoties, lai ārkārtas situācijās aizsargātu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu”, ES ir aktīvi tajā piedalījusies.

Tāpat kā katru gadu Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests piedalās ANO sieviešu kampaņā “Orange the World”EBS ir pieejamas komisāru fotogrāfijas, kurās komisāriem ir oranži lakatiņi vai šalles. 

Vairāk informācijas

Stambulas konvencija

Ar dzimumu saistītas vardarbības izbeigšana

Priekšlikums direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Paziņojums par stratēģiju seksuālas vardarbības pret bērniem efektīvākai apkarošanai

Direktīva par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

Priekšlikums regulai, ar ko paredz noteikumus seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai

Priekšlikums direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību

Jauni noteikumi cilvēku tirdzniecības apkarošanai (europa.eu)

Dzimumu līdztiesības rīcības plāns III

Sankcijas (2023. gada 20. jūlijs)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 24. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā