Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 10. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Komisija veic mūžizglītības un nodarbināmības uzlabošanas pasākumus

Social Europe - The European Pillar of Social Rights

Portu sociālajā samitā maijā ES līderi apsveica ES līmeņa mērķi līdz 2030. gadam panākt, ka 60 % pieaugušo piedalās apmācībā. Šodien Komisija spērusi svarīgu soli, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt šo mērķi, iesniegdama Padomes ieteikumus par individuālajiem mācību kontiem un mūžizglītības un nodarbināmības mikrodiplomiem, kas izziņoti 2020. gada Prasmju programmā un paziņojumā par Eiropas Izglītības telpu.

Spēcīgs prasmju kopums rada izdevības indivīdiem, nodrošina drošības tīklu nedrošā laikā, veicina iekļaušanu un sociālo attīstību un sagādā ekonomikai kvalificētu darbaspēku, kas vajadzīgs izaugsmei un inovācijai. Gan digitālās, gan zaļās pārkārtošanās sekmes ir atkarīgas no darba darītājiem, kuriem ir vajadzīgās prasmes. Covid-19 pandēmija vēl vairāk paātrināja vajadzību pēc darbaspēka pārkvalifikācijas un profesionālās pilnveides, lai tas pielāgotos mainīgajam darba tirgum un apmierinātu pieprasījumu dažādās nozarēs.

Taču pēc sākotnējās izglītības un apmācības regulāri mācību pasākumos piedalās pārāk maz cilvēku, jo viņiem bieži trūkst naudas vai laika, lai uzlabotu un apgūtu jaunas prasmes, vai viņi neapzinās mācīšanās iespējas un labumus. Piemēram, zināms digitālo prasmju līmenis tiek prasīts vairāk nekā 90 % pašreizējo štata vietu gandrīz visās nozarēs, tomēr 2019. gadā tikai 56 % pieaugušo bija digitālās pamatprasmes.

Šodien pieņemtie jaunie Padomes ieteikumu priekšlikumi – par individuāliem mācību kontiem un mikrodiplomiem – palīdzēs šīs grūtības pārvarēt, dodot cilvēkiem vairāk iespēju atrast mācību piedāvājumus un darba iespējas.

Individuālie mācību konti

Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka visiem ir viņu vajadzībām pielāgotas apmācības iespējas, visu mūžu un neatkarīgi no tā, vai viņiem tajā brīdī ir darbs.

Šim nolūkam ierosinātais Padomes ieteikums risina galvenās problēmas, kas cilvēkiem šodien neļauj sākt apmācību: motivācija, laiks un finansējums, un aicina dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem:

  • izveidot individuālus mācību kontus un nodrošināt apmācības tiesības visiem pieaugušajiem darbspējīgā vecumā;
  • izveidot ar darba tirgu saistītu un nodrošināti kvalitatīvu apmācības darbību sarakstu, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no individuālajiem mācību kontiem, un darīt tās pieejamas digitālā reģistrā, piemēram, ar mobilo ierīci;
  • piedāvāt profesionālās orientācijas un pirmāk apgūto prasmju apstiprināšanas iespējas, kā arī apmaksātu mācību atvaļinājumu.

Šā priekšlikuma inovatīvais aspekts ir tāds, ka tas indivīdu tieši nostāda prasmju pilnveides centrā. Tā arī aicina dalībvalstis finansējumu pielāgot indivīdu apmācības vajadzībām.

Mikrodiplomi

Mikrodiplomi apliecina mācību rezultātus pēc nelielas mācību darbības (piemēram, īsa kursa vai apmācības). Tie elastīgi, mērķtiecīgi palīdz cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas vajadzīgas personības attīstībai un profesionālajai pilnveidei.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt, lai mikrodiplomi darbojas iestāžu, uzņēmumu un nozaru starpā un pāri robežām. Šim nolūkam dalībvalstīm jāsaskaņo:

  • vienota mikrodiplomu definīcija,
  • to apraksta standartelementi un
  • izstrādes un izdošanas galvenie principi.

Mērķis ir nodrošināt, ka mikrodiplomi ir kvalitatīvi un tiek izdoti pārredzami, vairojot uzticēšanos tam, kas tajos apliecināts. Būtu jāpalīdz panākt, ka mikrodiplomus izmanto izglītojamie, darbinieki un darba meklētāji, kuri tos var likt lietā. Priekšlikums arī ievieš ieteikumus par mikrodiplomiem izglītībā un apmācībā, kā arī darba tirgus politikā. Tas ļaus pielāgotā veidā apgūt jaunas dziļākas prasmes un tieksies iekļaut visus. Eiropas pieeja mikrodiplomiem ir svarīga pamatiniciatīva, kas ļaus līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu. Mikrodiplomi var ietilpt mācību piedāvājumā, kas iekļauts individuālajos mācību kontos.

Komisijas locekļu teiktais

Priekšsēdētājas vietnieks eiropiskās dzīvesziņas jautājumos Margaritis Shins

Prasmju un kompetences attīstība ir sekmīgas karjeras, iekļaušanas un integrācijas pamats. Tā palīdz cilvēkiem pielāgoties pārmaiņām, atplaukt un nest augļus. Prasmes ir būtiskas arī izaugsmei. Šāsdienas priekšlikumi nodrošina, ka izglītošanās var notikt jebkurā dzīves brīdī un ka tā ir elastīga un visiem pieejama. Tas ir liels solis, kas mācīšanās un apmācības iespējas dod vairāk cilvēkiem, nevienu neatstājot malā.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Marija Gabriela

Lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos, ir svarīgi, lai ikviens var piekļūt elastīgām, modulārām un pieejamām mācībām un apmācībai neatkarīgi no personiskajiem apstākļiem. Eiropas pieeja mikrodiplomiem atvieglos šādas mācību darbības atzīšanu un apstiprināšanu. Tas stiprinās augstākās un profesionālās izglītības un apmācības iestāžu lomu mūžizglītības iedzīvināšanā visā ES un veicinās to pieejamību daudzveidīgākai izglītojamo grupai.

Par darbu un sociālajām tiesībām atbildīgais Nikolā Šmits

Izglītībai un apmācībai nav jābeidzas, kad cilvēks iziet pa skolas durvīm. Tagad vairāk nekā agrāk cilvēkiem prasmes ir jāattīsta visu darba mūžu, lai apmierinātu nepastāvīgā darba tirgus prasības. Komisijas priekšlikumi par individuālajiem mācību kontiem un mikrodiplomiem mums palīdzēs sasniegt Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāna mērķi līdz 2030. gadam panākts, ka apmācībā katru gadu piedalās 60 % no visiem pieaugušajiem. Mums ir nopietnāk jāuztver mūžizglītība Eiropā. Tas ir labākais ieguldījums, kas pozitīvi ietekmē darbiniekus, darba devējus un tautsaimniecību.

Tālākās darbības

Priekšlikumi tiks apspriesti ar dalībvalstīm. Kad Padome tos būs pieņēmusi, Komisija šo Padomes ieteikumu īstenošanā atbalstīs dalībvalstis, sociālos partnerus un attiecīgos partnerus. Ziņošana par individuālajiem mācību kontiem un to uzraudzība noritēs Eiropas pusgada ciklā.

Konteksts

Tiesības uz izglītību, apmācību un mūžizglītību ir ietvertas Eiropas Sociālo tiesību pīlārā(1. principā). Visiem cilvēkiem jābūt pastāvīgai piekļuvei kvalitatīvai izglītībai un apmācībai, kā arī viņu izraudzītām prasmju pilnveides iespējām, kuras vienmēr atbilst viņu vajadzībām. Prasmes ir panākumu pamatelements nemitīgi mainīgā darba tirgū un sabiedrībā.

Portu sociālajā samitā un Eiropadomes jūnija sēdē līderi apsveica Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plānā noteiktos ES 2030. gada pamatmērķus. To vidū ir mērķis līdz 2030. gadam katru gadu 60 % no visiem pieaugušajiem iesaistīt apmācībā. Tā ir daļa no Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāna pamatmērķiem. Tomēr pēc 2016. gada datiem tikai 37 % tiek apmācīti katru gadu un pirmāk reģistrēti nelieli izaugsmes rādītāji. Ja šīs tendences turpināsies, izvirzītie mērķi netiks sasniegti, tāpēc šo iniciatīvu priekšlikumi par individuālajiem mācību kontiem un mikrodiplomiem ir svarīgi. Šodien iesniegtie priekšlikumi aicina dalībvalstis strādāt kopā ar sociālajiem partneriem un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai prasmju pilnveide un pārkvalificēšanās visiem kļūtu par īstenību.

Priekšlikumi pieņemt Padomes ieteikumu par individuālajiem mācību kontiem un Padomes ieteikumu par mūžizglītības un nodarbināmības mikrodiplomiem ir pēdējās no Eiropas Prasmju programmā izsludinātajām 12 pamatdarbībām. unEiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāns. Eiropas pieeja mikrodiplomiem ir arī svarīga pamatiniciatīva, kas ļaus līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu.

Sīkākai uzziņai

Jautājumi un atbildes Individuālie mācību konti un mikrodiplomi

Faktu lapa

Komisijas priekšlikums – Padomes ieteikums par individuāliem mācību kontiem

Komisijas priekšlikums – Padomes ieteikums par mikrodiplomiem mūžizglītībā un nodarbināmībā

Eiropas Prasmju programma

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Paziņojums par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā