Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Konkurence: Komisija aicina komentēt paziņojuma par tirgus definīciju pārskatītās redakcijas projektu

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas Komisija šodien sāk sabiedrisko apspriešanu, kurā ikviens interesents ir aicināts komentēt paziņojuma par tirgus definīciju pārskatītās redakcijas projektu. Tirgus definīcija ir svarīgs pirmais solis apvienošanās darījumu un gandrīz visu pretmonopola lietu novērtēšanā. Tā ļauj noteikt uzņēmumu savstarpējās konkurences tvērumu. Paziņojums par tirgus definīciju tiek pārskatīts pirmo reizi kopš tā pieņemšanas 1997. gadā. Šajā projektā ir ņemtas vērā būtiskās pārmaiņas, kas notikušas gadu gaitā, jo īpaši digitalizācija un jauni preču un pakalpojumu piedāvāšanas veidi, kā arī tas, ka tirdzniecības sakari ir arvien vairāk savstarpēji saistīti un globalizēti.

Paziņojuma projekts ir tapis pamatīgā pārskatīšanas procesā, kas aizsākās 2020. gada aprīlī. Komisija 2021. gada jūlijā publicēja paziņojuma izvērtējuma rezultātus, saskaņā ar kuriem paziņojums tā pašreizējā redakcijā joprojām ir lielā mērā piemērots un kopumā atbilst mērķim, taču būtu lietderīgi to dažos aspektos atjaunināt un precizēt, lai tas atbilstu Komisijas lēmumiem šajā jomā, ES tiesu judikatūrai, kā arī jaunajām tirgus reālijām. Izvērtēšanā piedalījās vairāk nekā 100 ieinteresēto personu, un to viedokļi ir ņemti vērā paziņojuma projektā, par kuru šodien tiek sākta apspriešana.

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere:

Noteikumiem šajā jomā jābūt skaidriem, precīziem un aktuāliem, lai uzņēmumiem nodrošinātu juridisko noteiktību un paredzamību. Līdz ar vispārējo digitalizāciju un tautsaimniecību ciešajām savstarpējām saiknēm daži tirgi tagad funkcionē pavisam citādi nekā agrāk. Šā paziņojuma pārskatītās redakcijas projekta mērķis ir nostiprināt iedibinātos principus, kas ir sevi pierādījuši, sniegt nepieciešamos precizējumus un iekļaut trūkstošos norādījumus. Aicinu ieinteresētās personas sniegt piezīmes par ierosinātajām izmaiņām!

Ierosinātās izmaiņas

Paziņojuma par tirgus definīciju pārskatītās redakcijas projekta galvenais mērķis ir veicināt noteikumu ievērošanu, nodrošinot uzņēmumiem izvērstākus norādījumus, pārredzamību un juridisko noteiktību, tai skaitā sniedzot konkrētus piemērus. Papildu mērķis ir sekmēt noteikumu efektīvāku izpildes panākšanu, par ko gādā Komisija un valstu konkurences iestādes.

Ierosinātās izmaiņas sniedz jaunus vai papildu norādījumus par šādiem būtiskākajiem tirgus definēšanas jautājumiem:

  • skaidrojumi par tirgus definēšanas principiem un par tirgus definīcijas izmantošanu konkurences noteikumu piemērošanas nolūkos;
  • lielāks uzsvars uz ārpuscenu elementiem, tādiem kā inovācija un produktu un pakalpojumu kvalitāte;
  • precizējumi par tirgus definēšanu uz nākotni vērstā perspektīvā, īpaši tirgos, kuros ir paredzamas strukturālas pārmaiņas, piemēram, tehnoloģiju vai regulējuma ziņā;
  • jauni norādījumi par digitālo tirgu definēšanu, piemēram, attiecībā uz daudzpusējiem tirgiem un tā dēvētajām “digitālajām ekosistēmām” (piemēram, produktu sistēmām, kuru centrā ir mobilo ierīču operētājsistēmas);
  • jauni principi attiecībā uz tirgiem ar intensīvu inovāciju un skaidrojumi par to, kā novērtēt tirgus, kuros uzņēmumi konkurē inovācijas jomā, tai skaitā ar izstrādes procesā esošiem produktiem;
  • izvērstāki norādījumi par ģeogrāfisko tirgu definēšanu, tai skaitā par globālo tirgu definēšanas nosacījumiem, importa novērtēšanas pieeju, kā arī Komisijas pieeju vietējo tirgu definēšanai atbilstoši aptvēruma teritorijām (piemēram, patēriņa preču mazumtirdzniecības jomā);
  • precizējumi par kvantitatīvajiem paņēmieniem, piemēram, SSNIP (nelielas, bet ievērojamas un paliekošas cenu paaugstināšanas) kritēriju, kuru Komisija var izmantot, definējot tirgu;
  • plašāki norādījumi par iespējamajiem pierādījumu avotiem un pierādījuma spēku atbilstoši Komisijas pieredzei lietu izskatīšanā pēc būtības un faktos balstītajai pieejai tirgu definēšanā.

Turpmākais process

Ieinteresētās personas var iesniegt piezīmes par paziņojuma projektu līdz 2023. gada 13. janvārim.

Plašāka informācija, tai skaitā par piezīmju iesniegšanu, ir pieejama šeit.

Balstoties uz visu pārskatīšanas procesā ievākto faktu materiālu, tai skaitā šajā sabiedriskajā apspriešanā saņemtajām piezīmēm, Komisija koriģēs šodien publicēto projektu un sagatavos galīgo redakciju ar tādu aprēķinu, lai jaunais paziņojums par tirgus definīciju varētu stāties spēkā 2023. gada trešajā ceturksnī.

Vispārīga informācija par pārskatīšanas procesu

Komisija 2020. gada aprīlī sāka pašreizējā paziņojuma par tirgus definīciju izvērtēšanu. Tās ietvaros Komisija publicēja atklātās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, tai skaitā saņemto piezīmju kopsavilkumu un valstu konkurences iestāžu piezīmju kopsavilkumu, kā arī pavadpētījuma rezultātus.

2021. gada jūlijā Komisija publicēja dienestu darba dokumentu ar izvērtējuma rezultātiem.

Pēc izvērtējuma pabeigšanas Komisija 2021. gada novembrī paziņojumā “Jauno problēmu risināšanai piemērota konkurences politika” pieskārās tirgus definēšanas tematam citu plašāku konkurences politikas apsvērumu vidū un pieteica pašreizējā paziņojuma pārskatīšanu. Tā sāka pārskatīšanu 2022. gada janvārī, publicējot aicinājumu sniegt atsauksmes.

Pamatinformācija par paziņojumu par tirgus definīciju

Tirgus definēšana ir rīks, kuru izmanto, lai noteiktu uzņēmumu savstarpējās konkurences tvērumu. Konkrētā produktu tirgus un konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definēšanas mērķis ir apzināt faktiskos un potenciālos konkurentus, kuri rada spiedienu uz uzņēmumu komerciālajiem lēmumiem, piemēram, lēmumiem par cenām. Tādā veidā tirgus definīcija cita starpā dod iespēju aprēķināt tirgus daļas, kas var sniegt svarīgu informāciju tirgus varas novērtēšanai.

Tirgus definīcija palīdz izprast uzņēmumu konkurences vidi gan kādā konkrētā brīdī, gan tās attīstību laika gaitā. Tā kā tirgi nav statiski, šī analīze katrā lietā ir jāveic no jauna, ņemot vērā izmaiņas ražošanas procesos, patērētāju izvēles parametros un citās tirgus iezīmēs (tādās kā inovācijas cikli, piegādes ķēdes, digitālo tirgu un attiecīgo uzņēmējdarbības modeļu specifika), kā arī iespējas viegli izvēlēties jaunus piegādātājus, vai ievērojot regulējuma izmaiņas. Tāpat arī tirgus ģeogrāfiskais tvērums katrā lietā ir jānovērtē no jauna, kā rezultātā ir iespējams pilns spektrs no vietēja tirgus (piemēram, patēriņa preču mazumtirdzniecības gadījumā) līdz globālam tirgum (piemēram, aviācijas komponentu tirdzniecības gadījumā) atkarībā no tā, kā tie reāli funkcionē, jo īpaši no patērētāju un klientu viedokļa.

Paziņojumā par tirgus definīciju ir sniegti norādījumi par principiem un paraugpraksi attiecībā uz to, kā Komisija piemēro konkrētā produktu tirgus un konkrētā ģeogrāfiskā tirgus jēdzienu, īstenojot Savienības konkurences tiesības.

Sīkāka informācija

Skatīt šim tematam veltīto Konkurences ģenerāldirektorāta vietni, kurā ir gan saite uz paziņojuma par tirgus definīciju pārskatītās redakcijas projektu, gan norādījumi par piezīmju iesniegšanu.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā