Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Kopīgs paziņojums pirms Starptautiskās dienas absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

NĒ vardarbībai pret sievietēm

Pirms Starptautiskās dienas absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, kas ir 2022. gada 6. februārī, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels Fοnteljess, Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova, Komisijas priekšsēdētājas vietniece demogrāfijas un demokrātijas jautājumos Dubravka Šuica, līdztiesības komisāre Helena Dalli un starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena kopīgi vēlreiz apliecināja ES stingro apņēmību izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu visā pasaulē un sniedza šādu paziņojumu:

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir noziegums un sieviešu cilvēktiesību pārkāpums. Mums tā ir jāaptur.

Šai šausminošajai praksei nav attaisnojuma. Tai ir ļoti smagas negatīvas sekas, kas ietekmē sieviešu un meiteņu fizisko un garīgo veselību: piemēram, infekcijas, neauglība un hroniskas sāpes. Šī prakse apdraud tūkstošiem sieviešu un meiteņu dzīvību un labklājību, un dažos gadījumos tā var pat izraisīt viņu nāvi.

Lai gan daudzas kopienas ir atteikušās no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un kultūras normas mainās, kā rezultātā sieviešu dzimumorgānu kropļošanas gadījumu skaits mazinās, Covid-19 pandēmija ir palēninājusi progresu ceļā uz tās izskaušanu. Pārvietošanās ierobežojumu laikā profilakses, aizsardzības un aprūpes pakalpojumu pieejamības saglabāšana ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

ES līdztiesības politikas pamatā ir visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanas, izbeigšana. Kopš šīs Komisijas pilnvaru sākuma mēs esam pastiprinājuši darbības Eiropā un pasaulē, izmantojot ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam, ES Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam un ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III. Mēs nācām klajā ar visaptverošu stratēģiju par bērna tiesībām, kuras mērķis ir arī izbeigt vardarbību pret bērniem, tostarp meiteņu dzimumorgānu kropļošanu. Šogad mēs nāksim klajā ar tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir nepieļaut un izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, un izstrādāsim konkrētu ieteikumu par kaitējošas prakses novēršanu.

Mēs nedrīkstam pieļaut vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Konteksts

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir visas procedūras, kuras veic ar medicīnu nesaistītu iemeslu dēļ un kuru rezultātā daļēji vai pilnībā tiek izgriezti sieviešu ārējie dzimumorgāni vai tiem nodarīts cits kaitējums, kā to definējusi Pasaules Veselības organizācija. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir pasaules mēroga problēma, kas pastāv arī Eiropā. Tiek lēsts, ka 180 000 meiteņu 13 Eiropas valstīs vien ir pakļautas sakropļošanas riskam, savukārt 600 000 sieviešu Eiropā ir spiestas sadzīvot ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanas sekām. Sieviešu dzimumorgānu kropļošanu dažādu maldīgu kultūras, reliģisku vai sociālu apsvērumu dēļ veic jaunām meitenēm no agras bērnības līdz 15 gadu vecumam. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir vardarbības izpausme pret bērniem un sievietēm; tā rada smagas īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās un psiholoģiskās sekas.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir jāpadara krimināli sodāma saskaņā ar Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Konvenciju ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, un līdz šim to ir ratificējusi 21 dalībvalsts. Komisija kopā ar Padomi strādā pie tā, lai panāktu ES pievienošanos šai konvencijai. Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, kā arī ar konkrētu ieteikumu par kaitējošas prakses novēršanu.

Turklāt, izmantojot programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV), turpinās sniegt finansējumu dalībvalstu un pilsoniskās sabiedrības vadītiem projektiem, ar kuriem vēršas pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. 2021. gada DAPHNE uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus rezultātā 40 projektiem tika piešķirts finansējums 17,7 miljonu eiro apmērā. Komisija publicēja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus , kura budžets ir 30,5 miljoni eiro un kurš ir atvērts līdz 2022. gada 12. aprīlim, un kurā īpaši iekļauta prioritāte “ar kaitējošu praksi saistītas vardarbības izskaušana un novēršana”. Pašlaik, pateicoties ES finansējumam, CHAIN projekts stiprina profilaksi, aizsardzību un atbalstu sievietēm, kas cietušas no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un agrīnām un piespiedu laulībām, izmantojot apmācību, spēju veidošanu un izpratnes veicināšanas pasākumus Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Beļģijā.

Arī 1989. gada ANO Konvencijā par bērna tiesībām, kuras līgumslēdzējas puses ir visas ES dalībvalstis, sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir nosodīta kā vardarbības veids pret meitenēm. Komisija 2021. gadā nāca klajā ar visaptverošu ES stratēģiju par bērna tiesībām, kurā ietvertas konkrētas darbības un ieteikumi par to, kā efektīvi novērst un izbeigt vardarbību pret bērniem, tostarp meiteņu dzimumorgānu kropļošanu.

Ārējās darbības un attīstības sadarbības kontekstā sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšana arī turpmāk būs viena no svarīgākajām darbībām saskaņā ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam un Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2021.–2025. gadam. Tas ir atspoguļots politiskajos dialogos, kā arī konkrētās darbībās, piemēram, sniedzot atbalstu ANO Iedzīvotāju fonda (UNFPA) / ANO Bērnu fonda (UNICEF) kopīgajai globālajai programmai par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšanu, izmantojot reģionālo programmu “Spotlight Africa”, kuras ietvaros ir atvēlēti 7,5 miljoni eiro, lai cīnītos ar šo praksi 17 partnervalstīs. Neraugoties uz ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā, aptuveni 650 000 sieviešu un meiteņu tika nodrošināti ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanas pakalpojumi, tostarp atbalsts kaitējošas prakses novēršanai. ES ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) starpniecību atbalsta arī projektus, kuru mērķis ir novērst sieviešu dzimumorgānu kropļošanu valstu līmenī. Piemēram, Somālijā ES sniedz atbalstu, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas pilnvērtīgi spētu lobēt un iestāties par to, lai tiktu pieņemta politika par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izbeigšanu; Sudānā ES atbalsta tiesību aktu reformu par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanu lauku kopienās.

Komisija 2020. gada septembrī nāca klajā ar jaunu Migrācijas un patvēruma paktu, kura mērķis ir pastiprināt aizsardzības garantijas, kas pieejamas personām ar īpašām vajadzībām, jo īpaši sievietēm, kuras piedzīvojušas ar dzimumu saistītu vardarbību. Tas ietver medicīniskās aprūpes, juridiskā atbalsta, atbilstošu konsultāciju par traumām un psihosociālās aprūpes nodrošināšanu dažādos patvēruma procedūras posmos.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu vairāk par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un ko Eiropas Savienība dara, lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tīmekļa vietni.

Ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu saistītu mītu atmaskošana

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pētījums, kurā novērtēts to meiteņu skaits, kurām draud sieviešu dzimumorgānu kropļošana Dānijā, Spānijā, Luksemburgā un Austrijā: Pētījums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu – vairāk meiteņu pakļautas riskam, bet pieaug kopienas opozīcija (2021. gads)

Noskatieties šo komisāres Dalli un EP deputāšu Evelyn Regner un Assita Kanko video par absolūtu neiecietību pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā