Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 26. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Koronavīruss: Komisija ierosina stiprināt drošas ceļošanas ES koordināciju

p045644-788874.jpg
© EU

Šodien Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt noteikumus par drošas un brīvas pārvietošanās ES koordināciju, kuri tika ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.

Kopš vasaras vakcinācijas aptvere ir ievērojami pieaugusi, un ir veiksmīgi ieviests ES digitālais Covid sertifikāts; līdz šim ir izsniegti vairāk nekā 650 miljoni eksemplāru. Vienlaikus epidemioloģiskā situācija ES turpina attīstīties, dažas dalībvalstis veic papildu pasākumus sabiedrības veselības jomā, tostarp piešķirot balstvakcinācijas devas. Ņemot vērā visus minētos faktorus, Komisija ierosina vairāk izmantot “uz personu vērstu” pieeju ceļošanas pasākumiem un standarta deviņu mēnešu pieņemšanas termiņu vakcinācijas sertifikātiem, kas izdoti pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanas. Deviņu mēnešu termiņā ir ņemti vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) norādījumi par balastvakcinācijas devu ievadīšanu, sākot no sešiem mēnešiem pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanas, un ir paredzēts papildu trīs mēnešu periods, lai nodrošinātu, ka valstis var pielāgot vakcinācijas kampaņas un iedzīvotājiem būtu piekļuve balastvakcinācijas devām.

Komisija arī ierosina atjaunināt ES luksofora karti, kā arī vienkāršot ārkārtas apturēšanas procedūru. 

Komisija šodien arī ierosina atjaunināt noteikumus par ceļošanu uz ES no ārvalstīm [paziņojums presei pieejams, sākot no 14:15].

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Kopš pandēmijas sākuma Komisija ir aktīvi meklējusi risinājumus, kā koordinētā veidā garantēt personu drošu un brīvu pārvietošanos. Ņemot vērā situācijas attīstību un jaunākos zinātniskos pierādījumus, mēs ierosinām Padomei pieņemt jaunu ieteikumu. Pamatojoties uz mūsu kopīgo rīku, proti, ES digitālo Covid sertifikātu, kas ir kļuvis par patiesu standartu, mēs arvien vairāk izmantosim “uz personu vērstu” pieeju. Mūsu galvenais mērķis ir izvairīties no atšķirīgiem pasākumiem visā ES. Tas attiecas arī uz balastvakcinācijas devām, kas būs būtiskas cīņā pret vīrusu. Līdztekus citiem jautājumiem mēs šodien ierosinām Padomei vienoties par standarta derīguma termiņu vakcinācijas sertifikātiem, kas izdoti pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa. Vienošanās par šo priekšlikumu būs izšķirīgi svarīga turpmākajos mēnešos, kā arī pilsoņu drošas un brīvas pārvietošanās aizsardzībai.

Par veselību un pārtikas drošumu atbildīgā Komisijas locekle Stella Kirjakidu

ES digitālais Covid sertifikāts un mūsu koordinētā pieeja ceļošanas pasākumiem ir ievērojami veicinājusi drošu un brīvu pārvietošanos, par prioritāti izvirzot sabiedrības veselības aizsardzību. Esam vakcinējuši vairāk nekā 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita, taču ar to vien nepietiek. Joprojām ir pārāk daudz cilvēku, kas nav aizsargāti. Lai ikviens varētu ceļot un dzīvot pēc iespējas drošāk, mums steidzami jāpanāk ievērojami augstāki vakcinācijas rādītāji. Mums ir arī jāstiprina imunitāte ar balastvakcinācijas devām. Ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus un lai dalībvalstis varētu pielāgot to vakcinācijas kampaņas un iedzīvotāji – piekļūt balastvakcinācijas devām, mēs ierosinām vakcinācijas sertifikātiem noteikt standarta pieņemšanas termiņu. Vienlaikus mums jāturpina stingri mudināt ikvienu turpināt ievērot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus. Jāturpina masku nēsāšana.

Komisijas ierosinātie galvenie atjauninājumi, ko piemēro kopējai pieejai par ceļošanas pasākumiem ES, ir šādi.

  • “Uz personu vērstas pieejas” akcentēšana. Personai, kurai ir derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts, principā nevajadzētu piemērot papildu ierobežojumus, piemēram, testus vai karantīnu, neatkarīgi no vietas ES, kas ir šīs personas ceļojuma sākumpunkts. Personām, kurām nav ES digitālā Covid sertifikāta, varētu pieprasīt pirms ierašanās vai pēc tās veikt testu.
  • Vakcinācijas sertifikātu standarta derīguma termiņš. Lai izvairītos no atšķirīgām un destabilizējošām pieejām, Komisija ierosina standarta deviņu mēnešu pieņemšanas termiņu vakcinācijas sertifikātiem, kas izdoti pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanas. Deviņu mēnešu termiņā ir ņemti vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) norādījumi par balastvakcinācijas devu ievadīšanu, sākot no sešiem mēnešiem pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanas, un ir paredzēts papildu trīs mēnešu periods, lai nodrošinātu, ka valstis var pielāgot vakcinācijas kampaņas un iedzīvotājiem būtu piekļuve balastvakcinācijas devām. Tas nozīmē, ka attiecībā uz ceļošanu dalībvalstis nedrīkstētu noraidīt vakcinācijas sertifikātus, kas izsniegti mazāk nekā 9 mēnešus kopš pēdējās pirmreizējā vakcinācijas kursa devas saņemšanas. Dalībvalstīm būtu nekavējoties jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi vakcinācijai tām iedzīvotāju grupām, kuru iepriekš izsniegtie vakcinācijas sertifikāti tuvojas deviņu mēnešu derīguma termiņa beigām.
  • Balastvakcinācijas devas. Līdz šim nav pētījumu, kuros būtu skaidri aplūkota balastvakcinācijas devu efektivitāte attiecībā uz Covid-19 pārneses mazināšanu, tāpēc nav iespējams noteikt pieņemšanas termiņu attiecībā uz balastvakcinācijas devām. Tomēr, ņemot vērā jaunos datus, sagaidāms, ka aizsardzība, ko sniedz balastvakcinācijas deva, var ilgt ilgāku laiku nekā pirmreizējās vakcinācijas kursa sniegtā aizsardzība. Komisija cieši sekos līdzi jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem šajā jomā. Pamatojoties uz šādiem pierādījumiem, Komisija vajadzības gadījumā var ierosināt atbilstošu pieņemšanas termiņu arī vakcinācijas sertifikātiem, kas izsniegti pēc balastvakcinācijas devas saņemšanas.
  • ES luksofora karte ir pielāgota. Jaunu gadījumu fiksēšana ir apvienota ar vakcinācijas aptveri reģionā. Karte galvenokārt būtu paredzēta informācijai, kā arī pasākumu koordinācijai apgabalos, kuros vīrusa izplatības līmenis ir ar īpaši zems (“zaļš”) vai īpaši augsts (“tumši sarkans”). Šajos apgabalos būtu jāpiemēro īpaši noteikumi, atkāpjoties no “uz personu vērstas pieejas”. Ceļotājiem no “zaļām” zonām ierobežojumi nebūtu jāpiemēro. Ņemot vērā jauno inficēšanās gadījumu lielo skaitu “tumši sarkanajās” zonās, būtu jāattur no ceļošanas uz šīm zonām un no tām, bet personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas vīrusu, būtu jāveic tests pirms ceļojuma un jāievēro karantīna pēc ierašanās galamērķī (piemērojot īpašus noteikumus personām ar būtisku ceļošanas iemeslu un bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem).
  • Atbrīvojumi no dažiem ar ceļošanu saistītiem pasākumiem. Atbrīvojumi būtu jāpiemēro pārrobežu darba ņēmējiem, bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, un personām ar būtisku ceļošanas iemeslu. Personu ar būtisku ceļošanas iemeslu saraksts būtu jāsašaurina, jo daudziem ceļotājiem, kas iekļauti pašreizējā sarakstā, pa šo laiku ir bijusi iespēja vakcinēties.
  • Vienkāršota ārkārtas apturēšanas procedūra. Ārkārtas procedūra, kas paredzēta, lai aizkavētu iespējamu jaunu Covid-19 variantu izplatīšanos vai novērstu īpaši nopietnas situācijas, būtu jāvienkāršo un jāpadara operatīvāka. Šī procedūra ietvertu dalībvalsts paziņojumu Komisijai un Padomei un apaļā galda diskusiju Padomes Integrētajā krīzes situāciju politiskās reaģēšanas (IPCR) sanāksmē.

Lai dotu pietiekami daudz laika koordinētās pieejas īstenošanai, Komisija ierosina šos atjauninājumus piemērot no 2022. gada 10. janvāra.

Konteksts

Komisija 2020. gada 3. septembrī pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt, ka brīvu pārvietošanos ierobežojoši pasākumi, ko dalībvalstis pieņem koronavīrusa pandēmijas dēļ, tiek koordinēti un skaidri paziņoti ES līmenī.

2020. gada 13. oktobrī ES dalībvalstis, pieņemot Padomes ieteikumu, apņēmās uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu.

Padome 2021. gada 1. februārī pieņēma pirmo atjauninājumu Padomes ieteikumam, ar ko riska apgabalu kartēšanas nolūkos ieviesa jaunu krāsu – “tumši sarkanu” – un noteica stingrākus pasākumus, ko piemēro ceļotājiem no augsta riska apgabaliem.

Padome 2021. gada 20. maijā grozīja Padomes ieteikumu, lai atļautu nebūtisku ceļošanu pilnībā vakcinētām personām, kā arī lai pastiprinātu pasākumus, ar kuriem ierobežo bažas raisošu variantu izplatīšanos.

Parlaments un Padome 2021. gada 14. jūnijā pieņēma Regulu, ar ko izveido ES digitālā Covid-19 sertifikāta satvaru. Lai pēc iespējas labāk izmantotu ES digitālo Covid-19 sertifikātu, Padome tajā pašā dienā pieņēma Padomes ieteikuma otro atjauninājumu, ar ko paredz atbrīvojumus no ceļošanas ierobežojumiem pilnībā vakcinētām un vīrusu pārslimojušām personām.

Kopš 2021. gada jūnija ES digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana ir strauji progresējusi. Komisija 2021. gada 18. oktobrī nāca klajā ar pirmo ziņojumu par ES digitālā Covid sertifikāta sistēmu, kas ir plaši pieejams un vispāratzīts rīks brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Ņemot vērā šīs norises, kopējā pieeja, kas izklāstīta Padomes Ieteikumā (ES) 2020/1475, būtu vēl vairāk jāpielāgo, un to arī pieprasīja Eiropadome savos 2021. gada 22. oktobra secinājumos.

Vienlaikus, tāpat kā attiecībā uz ES DCS regulu, Komisija šodien pieņēma priekšlikumu iekļaut arī trešo valstu valstspiederīgos, kuri likumīgi uzturas ES, un trešo valstu valstspiederīgos, kuri likumīgi ieceļojuši kādas dalībvalsts teritorijā un kuri var brīvi pārvietoties visu pārējo dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Jaunākā informācija par ceļošanas noteikumiem, ko paziņojušas dalībvalstis, ir pieejama “Re-open EU” tīmekļa vietnē.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par jauno Komisijas priekšlikumu Padomes ieteikumam par drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanu Covid-19 pandēmijas laikā

Faktu lapa par Komisijas jauno priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt drošas ceļošanas ES koordināciju

Faktu lapa par Covid-19: ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumi ES

Priekšlikums Padomes Ieteikums par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475

ES digitālais Covid sertifikāts: globāls standarts; ģenerēts vairāk nekā 591 miljons sertifikātu

ReopenEU

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 26. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā