Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Kosmoss: ES ierosina satelītbāzētu savienojamības sistēmu un atbalsta pasākumus kosmosa satiksmes pārvaldības jomā, lai Eiropa kļūtu digitālāka un noturīgāka

Kosmoss

Lai sasniegtu kosmosa jomā izvirzītos mērķus, ES šodien nāk klajā ar divām iniciatīvām — regulas priekšlikumu par drošu kosmisko savienojamību un kopīgu paziņojumu par ES pieeju kosmosa satiksmes pārvaldībā (STM). Kosmosa tehnoloģijas ir būtiskas mūsu ikdienas dzīves atvieglošanā, turklāt tās palīdz veidot digitālāku, zaļāku un noturīgāku planētas nākotni. Eiropas Savienība kā kosmosa lielvara ar savu kosmosa programmu jau sniedz vērtīgus datus un pakalpojumus, kas tiek izmantoti dažādos ikdienas lietojumos tādās jomās kā transports, lauksaimniecība, reaģēšana krīzes situācijās vai cīņa ar klimata pārmaiņām.

Tomēr, ja arī turpmāk vēlamies brīvi izmantot kosmosa nodrošinātās priekšrocības, ES kosmosa politikai ir pastāvīgi jāattīstās un jāpielāgojas, ņemot vērā jaunus izaicinājumus un arvien augošo starptautisko konkurenci. Šodien ierosinātās iniciatīvas palīdzēs aizsargāt mūsu pašreizējo resursu efektivitāti un drošību, vienlaikus attīstot progresīvas Eiropas kosmosa tehnoloģijas, kas sniegs labumu gan iedzīvotājiem, gan ekonomikai.

Droša kosmiskā savienojamība

Mūsdienu digitālajā pasaulē kosmiskā savienojamība sniedz stratēģiskas priekšrocības ES izturētspējai. Tā uzlabo mūsu ekonomisko sniegumu, nodrošina digitālo līderību un tehnoloģisko suverenitāti, konkurētspēju un sabiedrības progresu. Droša savienojamība ir kļuvusi par sabiedrisku labumu Eiropas valstu valdībām un iedzīvotājiem. Tādēļ Komisija nāk klajā ar vērienīgu projektu par drošas kosmiskās ES sakaru sistēmas izveidi.

  • Šī sistēma ilgtermiņā visā pasaulē garantēs nepārtrauktu piekļuvi drošiem un rentabliem satelītsakaru pakalpojumiem. Tā atbalstīs kritisko infrastruktūru aizsardzību, uzraudzību, ārējās darbības, krīžu pārvaldību un lietojumus, kas ir kritiski svarīgi dalībvalstu ekonomikai, drošībai un aizsardzībai.
  • Privātajam sektoram tā ļaus sniegt komercpakalpojumus, kas iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropā var nodrošināt piekļuvi uzlabotiem, uzticamiem un ātriem savienojumiem, tai skaitā sakaru nestrādes zonās, un nodrošinās kohēziju starp dalībvalstīm. Tas ir viens no mērķiem ierosinātajā Digitālajā desmitgadē, kas paredz līdz 2030. gadam īstenot sekmīgu Eiropas digitālo pārveidi. Saskaņā ar ES stratēģiju Global Gateway sistēma nodrošinās savienojamību arī stratēģiskajos ģeogrāfiskajos apgabalos, piemēram, Āfrikā un Arktikā.

Strauji mainās gan valdības lietotāju vajadzības, gan satelītsakaru risinājumi. ES drošā kosmiskā sakaru sistēma tiecas apmierināt šīs pieaugošās un mainīgās vajadzības, un tā ņems vērā arī jaunākās kvantu sakaru tehnoloģijas drošai šifrēšanai. Tās pamatā būs inovatīvu un revolucionāru tehnoloģiju attīstība un “New Space” ekosistēmas izmantošana.

Kopējās izmaksas tiek lēstas uz 6 miljardiem eiro. Savienības ieguldījums Programmā 2022.–2027. gadam ir 2,4 miljardi eiro pašreizējās cenās. Finansējumu nodrošinās dažādi publiskā sektora avoti (ES budžets, dalībvalstis, Eiropas Kosmosa aģentūras iemaksas) un privātā sektora investīcijas.

Šī iniciatīva uzlabos ES kosmosa ekosistēmas konkurētspēju, jo plānots, ka jaunas infrastruktūras izveide varētu nodrošināt bruto pievienoto vērtību (BPV) 17–24 miljardus eiro un papildu darbvietas ES kosmosa nozarē, kas savukārt pozitīvi ietekmētu ekonomiku lejupējās nozarēs, kurās izmanto inovatīvus savienojamības pakalpojumus. Iedzīvotāji gūtu labumu arī no šādu satelītsakaru pakalpojumu tehnoloģiskajām priekšrocībām, uzticamības un darbības uzlabojumiem, kas nodrošinātu ātrdarbīgus interneta savienojumus visā ES.

Kosmosa satiksmes pārvaldība

Atkārtoti izmantojamu kosmisko nesējraķešu un mazu satelītu izstrādes un privāto iniciatīvu rezultātā eksponenciāli palielinoties orbītā esošo satelītu skaitam, ir nopietni apdraudēta ES un dalībvalstu kosmosa resursu noturība un drošība. Ir ļoti svarīgi aizsargāt kosmosa darbību dzīvotspēju ilgtermiņā, nodrošinot, ka kosmoss saglabājas kā droša un ilgtspējīga vide. Tas izvirza kosmosa satiksmes pārvaldību par politikas prioritāti, kas liek ES rīkoties nekavējoties, kolektīvi un daudzpusēji, lai garantētu, ka arī nākamās paaudzes varēs droši, neapdraudēti un ilgtspējīgi izmantot kosmosu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kopīgajā paziņojumā ir noteikta ES pieeja kosmosa satiksmes pārvaldībā. Mērķis ir izstrādāt konkrētas iniciatīvas, tostarp darbības un tiesību aktus, kas veicinās drošu un ilgtspējīgu kosmosa izmantošanu, vienlaikus aizsargājot ES stratēģisko autonomiju un rūpniecības konkurētspēju. 

ES pieeja koncentrējas uz četriem elementiem:

  • novērtēt civilās un militārās vajadzības kosmosa satiksmes pārvaldībā un ietekmi uz ES;
  • uzlabot mūsu tehnoloģiskās spējas identificēt un izsekot kosmiskos aparātus un kosmiskos atkritumus;
  • izstrādāt atbilstošu normatīvo un tiesisko regulējumu;
  • izveidot starptautiskas partnerības kosmosa satiksmes pārvaldības jomā un iesaistīties daudzpusējā sadarbībā.

Kolēģijas locekļu teiktais

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere

Kosmosa tehnoloģijas ir būtiskas mūsu ikdienai un drošībai. Šodien ierosinātās iniciatīvas garantēs drošu un efektīvu savienojamību bez pārtraukumiem. Tās sniegs labumu gan iedzīvotājiem, gan valstu iestādēm. Tām būs svarīga loma Eiropas digitālajā pārveidē. Un tās uzlabos mūsu konkurētspēju. Es ceru, ka ES pieeja kosmosa satiksmes pārvaldībā un kosmosa tehnoloģijas ilgtermiņā garantēs drošu un ilgtspējīgu kosmosa izmantošanu.

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels:

Kosmoss ir tik pieblīvēts kā nekad. Tas papildus sarežģī un padara riskantākas ar kosmosu saistītās darbības. Lai risinātu šo globālo problēmu, mēs šodien ierosinām ES pieeju kosmosa satiksmes pārvaldībā. Lai garantētu drošu un ilgtspējīgu kosmosa izmantošanu, mēs attīstīsim konkrētas spējas, noteiksim normas un sadarbosimies ar galvenajiem partneriem daudzpusējos forumos. Lai gan kosmosa satiksmes pārvaldība ir civils pasākums, Eiropas drošība un aizsardzība ir atkarīga no drošas un autonomas piekļuves kosmosam.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons

Kosmoss spēlē arvien lielāku lomu mūsu ikdienā, mūsu ekonomikas izaugsmē, drošībā, un tas ietekmē mūsu ģeopolitisko svaru. Mūsu jaunā savienojamības infrastruktūra nodrošinās piekļuvi ātrdarbīgam internetam, būs mūsu pašreizējās interneta infrastruktūras rezerve, palielinās mūsu noturību un kiberdrošību un nodrošinās savienojamību visai Eiropai un Āfrikai. Tas būs īstens Eiropas mēroga projekts, kas ļaus daudzajiem jaunuzņēmumiem un Eiropai kopumā būt tehnoloģiskās inovācijas līderpozīcijās.

Konteksts

Abas šodien pieņemtās iniciatīvas ir konkrēti rezultāti rīcības plānam par sinerģiju starp civilo, aizsardzības un kosmosa industriju, kurā minēti šie divi pamatprojekti.

Droša savienojamība 

Lai īstenotu jauno kosmosa iniciatīvu drošai savienojamībai visā Eiropā, Komisija 2020. gada decembrī sāka sākotnējo sistēmas pētījumu, lai izpētītu tehniskos aspektus un iespējamos pakalpojumu sniegšanas modeļus.

Kopš tā laika Komisija ir publicējusi papildu aicinājumu iesaistīt arī Eiropas “New Space” ekosistēmu, lai integrētu tehnoloģiski progresīvas un inovatīvas MVU un jaunuzņēmumu idejas. 2021. gada decembrī tika piešķirti divi līgumi, un pašlaik notiek tehniskais darbs, kura rezultāti gaidāmi 2022. gada jūnijā.

Kosmosa satiksmes pārvaldība

Kopš 2016. gada Savienībai jau ir kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (SST) spēja, ko īsteno ES SST konsorcijs. Līdz šim ES SST pakalpojumiem (sadursmju novēršana, fragmentācijas analīze, atgriešanās analīze) ir reģistrējušās vairāk nekā 130 organizācijas no 23 dalībvalstīm Eiropā. Pašlaik sadursmju novēršanas pakalpojumu izmanto vairāk nekā 260 Eiropas satelītu, tostarp Galileo un Copernicus flotes satelīti.

2021. gadā ES SST partneri savā datu apmaiņas platformā kopīgoja 100 miljonus mērījumu. Pavisam nesen, pēc Krievijas pretsatelītu ieroča izmēģinājuma 2021. gada 15. novembrī, ES SST fragmentācijas dienests apstiprināja, ka ir atklātas un tiek uzraudzītas atliekas kosmosā pēc satelīta iznīcināšanas zemā orbītā (COSMOS 1408).

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes par drošu savienojamību

Faktu lapa par drošu savienojamību

Jautājumi un atbildes par kosmosa satiksmes pārvaldību

Faktu lapa par kosmosa satiksmes pārvaldību

Kosmosa tiesību aktu kopuma tīmekļvietne

Kopīgs paziņojums: ES pieeja kosmosa satiksmes pārvaldībā — ES ieguldījums globālas problēmas risināšanā

Priekšlikums regulai, ar ko laikposmam no 2023. līdz 2027. gadam izveido Savienības drošas savienojamības programmu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā