Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 1. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Kuģošanas drošība: jauni priekšlikumi tīras un modernas kuģniecības atbalstam

Fishing and mussel farming in France

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar pieciem tiesību aktu priekšlikumiemlai modernizētu ES noteikumus par kuģošanas drošību un novērstu ūdens piesārņošanu no kuģiem. 75 % no ES ārējās tirdzniecības notiek pa jūru, tādēļ jūras transports ir ne tikai globalizētas ekonomikas artērija, bet arī uztur ES salas, kā arī perifēros un attālos jūras reģionus. Lai gan kuģošanas drošība ES ūdeņos pašlaik ir ļoti augsta, jo ir maz bojāgājušo un pēdējā laikā nav notikušas lielas naftas noplūdes, tomēr katru gadu tiek ziņots par vairāk nekā 2000 jūras negadījumiem un starpgadījumiem.

Priekšlikumi ES dos jaunus instrumentus tīras un modernas kuģniecības atbalstam. Tie saskaņos ES noteikumus ar starptautiskajiem noteikumiem, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus nozarei, vienlaikus uzlabojot īstenošanu un izpildi, izmantojot digitalizāciju un ciešāku ES sadarbību. Eiropas Jūras drošības aģentūrai (“EMSA”) būs nozīmīga loma jauno prasību īstenošanā, sniedzot atbalstu dalībvalstu pārvaldes iestādēm jauno noteikumu īstenošanā. Atsevišķā priekšlikumā ir ierosinātas izmaiņas “EMSA” pilnvarās un iekļauti šie jaunie uzdevumi.       

Modernizēti kuģošanas drošības noteikumi

Trīs no pieciem priekšlikumiem ir vērsti uz kuģošanas drošības noteikumu modernizāciju un uzlabošanu. Tie pievērš īpašu uzmanību ostas valsts kontrolei un jūras negadījumu izmeklēšanai, pastiprinot noteikumu izpildi, lai samazinātu incidentu un negadījumu skaitu, un galu galā glābjot cilvēku dzīvības un novēršot vides piesārņojumu. 

Priekšlikumu kopums ietver šādus elementus:

  • skaidras prasības attiecībā uz karoga valsts pārbaudēm, pamatojoties uz starptautiskiem noteikumiem, kā arī īpašas “EMSA” apmācības valstu pārvaldes iestādēm, lai uzlabotu dalībvalstu iestāžu veiktās flotes kontroles. Tas uzlabos kuģošanas drošību un samazinās vides piesārņojuma risku, nodrošinot, ka ES karoga valstis turpina atbalstīt augstas kvalitātes kuģošanas pakalpojumus. Priekšlikums atvieglos informācijas apmaiņu starp karoga valstīm par pārbaužu rezultātiem un to atbilstības jautājumiem kopumā. “EMSA” atbalstīs šo sadarbību ar pārskatītu karoga valsts inspektoru profesionālās izaugsmes un apmācības programmu;
  • ostas valsts kontrole tiks paplašināta, lai aptvertu vēl citus starptautiskos noteikumus, piemēram, jaunas konvencijas par balasta ūdeni un nosēdumiem un vraku aizvākšanu. Priekšlikumā ir arī atjaunināts veids, kādā kuģi tiek inspicēti, lai atspoguļotu jaunās prasības, un, nosakot to riska profilu, lielāka nozīme tiks piešķirta kuģu ekoloģiskajiem raksturlielumiem un trūkumiem. Citas izmaiņas vēl vairāk uzlabos ostas valsts kontroli, stiprinot dalībvalstu spēju atklāt un labot neatbilstību drošības, vides un piesārņojuma novēršanas noteikumiem un standartiem;
  • ostas valsts kontroles un negadījumu izmeklēšanas darbības joma tiks paplašināta attiecībā uz zvejas kuģiem, kur joprojām pastāv būtiskas bažas par drošību. Dalībvalstis var izvēlēties piemērot ostas valsts kontroli zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 24 metrus un kuri piestāj ES ostās. Tajā pašā laikā attiecībā uz visnopietnākajiem negadījumiem, kuros iesaistīti mazāki zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 15 metriem, dalībvalstīm būtu jāziņo par tiem un tie jāpārbauda, lai gūtu pieredzi. Karoga valsts un ostas valsts kontroles darbības tiks digitalizētas, un tiks veicināta elektronisko sertifikātu ieviešana. Tas jo īpaši būs iespējams, pateicoties “EMSA” IT sistēmām un datubāzēm;
  • valstu negadījumu izmeklēšanas struktūras saņems turpmāku atbalstu no “EMSA”. Pēc pieprasījuma būs pieejams dažādu disciplīnu ekspertu kopums, kā arī specializēti rīki un aprīkojums.

Kuģu radītā piesārņojuma novēršana

Šodienas priekšlikumu mērķis ir arī novērst jebkāda veida piesārņotāju nelikumīgu novadīšanu Eiropas jūrās, kas ir būtiski, lai samazinātu jūras transporta darbību ietekmi uz vidi un saglabātu jūras ekosistēmu. Lai to panāktu, jāatklāj nelikumīga piesārņotāju novadīšana, jācīnās pret pārkāpumiem un jāsoda nelikumīgu darbību veicēji.

Šā mērķa sasniegšanai priekšlikums:

  • saskaņo ES noteikumus ar starptautiskajiem noteikumiem un paplašina darbības jomu, lai aptvertu plašāku piesārņojošo vielu klāstu. Papildus nelikumīgai naftas un kaitīgu šķidro vielu novadīšanai, uz ko attiecās spēkā esošie noteikumi, Komisija ierosina iekļaut arī tādu kaitīgu vielu noplūdi, ko pārvadā iepakotā veidā, notekūdeņus, atkritumus, kā arī izplūdes ūdeņus un atliekas no izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmām (skruberiem);
  • optimizē “CleanSeaNet” (“EMSA” uzraudzības un informācijas apmaiņas datubāzi) un paredz, ka atbildīgās valsts iestādes apmainās ar informāciju par potenciālā piesārņojuma atklāšanu un verifikāciju un veic turpmākus pasākumus. Uzlabotā sistēma atvieglos savlaicīgu izpildi, kā arī sadarbību starp dalībvalstīm pārrobežu kuģu radīta piesārņojuma gadījumā;
  • izveido stingrāku tiesisko regulējumu sankcijām un to piemērošanai, ļaujot valstu iestādēm veikt atbilstošus pasākumus nelikumīgas piesārņotāju novadīšanas gadījumā un piemērot sankcijas, piemēram, naudas sodus. Priekšlikumā ir izklāstīti minimālie kritēriji administratīvo sodu efektīvai piemērošanai, piemēram, noplūdes smagums, tās ietekme uz vidi vai atbildīgās struktūras finansiālā stabilitāte.

Uzlabotas Eiropas Jūras drošības aģentūras pilnvaras

Priekšlikums atjaunina “EMSA” pilnvaras, lai labāk atspoguļotu Aģentūras pieaugošo lomu daudzās jūras transporta jomās, tostarp drošuma, piesārņojuma novēršanas un vides aizsardzības, klimata politikas, drošības, uzraudzības un krīžu pārvarēšanas, kā arī digitalizācijas jomā, arī ietverot jaunos drošības un ilgtspējības uzdevumus, kas izriet no šīs tiesību aktu paketes.

Piemēram, īstenojot “FuelEU Maritime” regulu un attiecinot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu arī uz jūras transportu, Komisija un dalībvalstis paļausies uz “EMSA” atbalstu. Aģentūra turpinās arī palīdzēt Komisijai un dalībvalstīm jūras uzraudzībā, kiberdrošības noturībā un krīžgatavībā, un tai būs nozīmīga loma ziņošanas vienkāršošanā starp dalībvalstīm, izmantojot IT rīkus, vienlaikus turpinot dalībvalstu pārvaldes iestādēm piedāvāt apmācību un spēju veidošanu.

Transporta komisāre Adina Veleana:

Mūsu augstie kuģošanas drošības standarti pēdējos gados ir novērsuši smagus negadījumus. Tomēr mēs nedrīkstam zaudēt modrību. Mums ir jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem un pēc iespējas labāk jāizmanto jaunākās tehnoloģijas. Šodien iesniegtais priekšlikumu kopums atspoguļo jaunākās globālās norises, nodrošina, ka dalībvalstis ir pienācīgi aprīkotas pārbaužu veikšanai, izmantojot “EMSA” speciālās zināšanas, un veicina digitalizāciju kā līdzekli efektivitātes palielināšanai un informācijas apmaiņai starp pārvaldes iestādēm.

Turpmākie soļi

Tagad priekšlikumus parastās likumdošanas procedūras kārtībā izskatīs Eiropas Parlaments un Padome.

Konteksts

Kā noteikts ES zaļajā kursāIlgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā un Nulles piesārņojuma rīcības plānā, Komisijai ir redzējums par to, kā kuģošanu virzīt, lai panāktu emisiju, piesārņojuma un negadījumu izskaušanu. Šodien iesniegtie priekšlikumi ir daļa no Komisijas ilgtspējīgas un viedas mobilitātes pasākumu konkrētā iznākuma. Paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ietvaros ES ir nolēmusi paplašināt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, attiecinot to uz jūras transportu, un ir pieņēmusi “FuelEU Maritime” regulu. Abi tiesību akti veicinās pāreju uz dekarbonizētu kuģniecību. Ilgtspējas un nulles piesārņojuma programmu pamatā būs arī tīras tehnoloģijas un degvielas.

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 1. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā