Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 21. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

NextGenerationEU: Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana norit pārliecinoši

NextGenerationEU

Komisija pieņēmusi otro gada ziņojumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM), 800 miljardu eiro vērtā NextGenerationEU reformu un investīciju instrumenta, īstenošanu.

Ziņojumā aplūkots ANM progress, kas panākts dalībvalstu ekonomiskās un sociālās noturības palielināšanā un REPowerEU mērķu sasniegšanā – REPowerEU ir ES atbilde uz Krievijas agresīvā kara pret Ukrainu izraisītajām grūtībām un globālā enerģijas tirgus traucējumiem.

Ziņojumā uzsvērtas priekšrocības, ko sniedz šis unikālais uz sniegumu balstītais instruments, kas paredz ES līdzekļu izmaksu atkarībā no tā, vai ir sasniegti saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas noteikti atbilstoši dalībvalstu konkrētajām problēmām un ES prioritātēm. Ziņojumā arī parādīts, ka ir panākts ievērojams progress attiecībā uz pārredzamību un ES finanšu interešu aizsardzību.

Dalībvalstis un visas attiecīgās ieinteresētās personas, kā arī Eiropas Parlaments un Padome ir cieši sadarbojušies, lai sasniegtu šos rezultātus.

ANM īstenošanas gaita

Līdz šim brīdim Komisija ir saņēmusi 34 maksājumu pieprasījumus no 21 dalībvalsts un izmaksājusi 153,4 miljardus eiro saskaņoto investīciju un reformu īstenošanai. Padome jau ir pieņēmusi četrus pārskatītus plānus, to vidū arī REPowerEU nodaļas, un Komisijas vērtējumu gaida vēl 17 pārskatīti plāni.

Ziņojumā ir sniegti daudzi piemēri tam, kā ANM finansējums ir palīdzējis īstenot transformatīvas reformas un investīcijas. Ir panākts būtisks progress visu sešu ANM politikas pīlāru īstenošanā. Tādējādi ANM virza pozitīvas pārmaiņas tādās jomās kā klimata un digitālā pārkārtošanās, sociālā rīcība, veselības aprūpe un sociālekonomiskā un institucionālā noturība. Tā ietekme ir ne tikai jūtama katrā dalībvalstī, bet arī veicina ekonomisko konverģenci un sociālo un teritoriālo kohēziju visā Savienībā.

Piemēram, vairāk nekā 6 miljoni cilvēku ir piedalījušies ANM finansētā izglītībā un apmācībā, 1,4 miljoni uzņēmumu ir saņēmuši atbalstu, 5,8 miljoniem cilvēku ir palīdzējuši aizsardzības pasākumi pret klimata izraisītām katastrofām, piemēram, plūdiem un dabas ugunsgrēkiem, un, īstenojot dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānus (ANP), ir ietaupīti 22 miljoni megavatstundu (MWh).

Ņemot vērā stabilo progresu ANM finansēto pasākumu īstenošanā, Komisija ir turpinājusi sekmīgi piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos, lai finansētu mehānismu, un līdz šim NextGenerationEU zaļajās obligācijās ir emitēti vairāk nekā 44 miljardi EUR.

Augsts pārredzamības līmenis

Komisija cenšas panākt augstu skaidrības un pārredzamības līmeni ANM īstenošanā, pat pārsniedzot juridiskās prasības. Tā ir publicējusi sešus norādījumus, kas sniedz atbalstu valsts iestādēm un skaidrojumus. Pārredzamība ir arī mērķis publicētajā ziņojumā iekļautajā regulējumā par to, kā risināt iespējamās sasniegto atskaites punktu un mērķrādītāju regresa situācijas.

Komisija glabā lielu daudzumu informācijas ANM tīmekļvietnē, tostarp par atsevišķiem ANP. Esam publicējuši pārskatītas valstu lapas, lai labāk atspoguļotu ANM nozīmi mūsu REPowerEU plāna īstenošanā, kā arī izmaiņas atsevišķos ANP.

Nesen pārskatītā ANM regula paredz, ka dalībvalstīm jāpublicē informācija par 100 galasaņēmējiem, kas saņem lielākās summas no ANM. Komisija lūdza dalībvalstīm bez kavēšanās sniegt šos datus, un Komisija tos konsolidē atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatā, kas ir tiešsaistes portāls, kurā atrodama informācija, kas ļauj sekot ANM īstenošanas progresam gan kopumā, gan par katras valsts ANP. Turklāt, lai vēl vairāk palielinātu pamanāmību un pārredzamību, Komisija šogad izveidoja interaktīvu tiešsaistes karti ar ANM atbalstītajiem projektiem katrā dalībvalstī.

Jāatzīmē arī, ka ir notikuši 11 augsta līmeņa atveseļošanas un noturības dialogi, kuros ANM apspriests ar Eiropas Parlamentu, un Komisija un dalībvalstis ir tikušās 21 neformālā ANM ekspertu grupas sanāksmē.

ES finanšu interešu spēcīga aizsardzība

2023. gadā, ņemot vērā arī Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Revīzijas palātas ieteikumus, Komisija padarīja savu kontroles sistēmu vēl stingrāku, lai sniegtu papildu pārliecību par ANM līdzekļu izlietojumu un Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību papildus dalībvalstu galvenajai atbildībai.

Komisija līdz šim ir veikusi 14 uz risku balstītas ex post revīzijas attiecībā uz atskaites punktiem un mērķrādītājiem, lai gūtu papildu pārliecību, ka dalībvalstu sniegtā informācija par to apmierinošu izpildi ir pareiza. Pēc tam, kad Komisija, novērtējot sākotnējos ANP, bija pārbaudījusi, vai valstu kontroles sistēmas pietiekami aizsargā Savienības finanšu intereses, tā veica 27 šo sistēmu revīzijas, un līdz gada beigām Komisija būs veikusi revīziju vismaz vienu reizi katrā dalībvalstī.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Atgūšanās no pandēmijas ekonomiskajām sekām norit pilnā sparā, un tas notiek, pateicoties arī NextGenerationEU. Mēs finansējām jaunas un modernizētas slimnīcas un skolas, atbalstījām uzņēmumus un ģimenes un stiprinājām mūsu Savienības noturību, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Tā ir Eiropa savā labākajā izpausmē. Publicētajā gada ziņojumā ir apkopoti visi šie sasniegumi un noteikta virzība līdz 2026. gadam.”

Konteksts

Šis ziņojums ir otrais no vairākiem Komisijas gada ziņojumiem, kas aptvers ANM īstenošanu visā tā darbības laikā, kā noteikts ANM regulā. Tas tiks izmantots pastāvīgajā dialogā, kas par ANM īstenošanu notiek starp Savienības iestādēm un ar ieinteresētajām personām.

Šajā ziņojumā sniegtās informācijas pamatā ir pieņemto un Komisijas novērtēto ANP saturs, dati, ko dalībvalstis iesniegušas līdz 2023. gada aprīlim, pildot savu pusgada ziņošanas pienākumu, un ziņas par ANM īstenošanas pasākumiem, kas veikti līdz 2023. gada 1. septembrim.

Papildinformācija

Faktu lapa par ANM gada ziņojumu

Otrais gada ziņojums par Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Regula, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, – konsolidēts teksts

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Jautājumi un atbildes: Atveseļošanas un noturības mehānisms

Citāti

Atgūšanās no pandēmijas ekonomiskajām sekām norit pilnā sparā, un tas notiek, pateicoties arī NextGenerationEU. Mēs finansējām jaunas un modernizētas slimnīcas un skolas, atbalstījām uzņēmumus un ģimenes un stiprinājām mūsu Savienības noturību, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Tā ir Eiropa savā labākajā izpausmē. Publicētajā gada ziņojumā ir apkopoti visi šie sasniegumi un noteikta virzība līdz 2026. gadam.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 19/09/2023

 

Publicētais otrais ziņojums par Atveseļošanas un noturības mehānismu apstiprina, ka Eiropa turpina īstenot šo unikālo instrumentu. Pilnā sparā tiek iesniegti maksājumu pieprasījumi un veiktas izmaksas, jo dalībvalstis sasniedz mērķrādītājus un atskaites punktus, kas tām palīdz transformēt ekonomiku un sabiedrību, padarot tās konkurētspējīgākas un gatavākas nākotnei. Savā vairāk nekā divu gadu pastāvēšanas laikā – atlikuši vairs tikai trīs darbības gadi – ANM ir pierādījis, ka tas ir patiesi transformatīvs. Tas ir palīdzējis stimulēt strukturālās reformas, palielinājis investīciju ietekmi un saglabājis pietiekamu elastību strauji mainīgos apstākļos. Tomēr mūsu darbs nebūt nav beidzies, un mums līdz 2026. gadam ir jāpaātrina ANM īstenošanas temps, lai tas nestu labumu visā Eiropas Savienībā.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis - 19/09/2023

 

Divarpus gadus kopš darbības uzsākšanas Atveseļošanas un noturības mehānisms pilda savu solījumu. Visdažādākajās jomās – no tīras enerģijas līdz ātrdarbīgam internetam, no apmācības un izglītības līdz aizsardzībai pret plūdiem – ANM līdzekļi ir atbalsts svarīgām investīcijām un reformām, kas jau uzlabo dzīvi miljoniem eiropiešu. Tomēr nākamajos trīs gados vēl ir daudz darāmā. Komisija ir gatava turpināt atbalstu mūsu dalībvalstīm, kas strādā, lai maksimāli izmantotu šo vēsturisko iespēju.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni - 19/09/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 21. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā